مقایسه میزان باروری با سه روش درمانی درسندرم تخمدان پلی کیستیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 رزیدنت زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: ناباروری مشکلی است که10-15% زنان مبتلا به آن می باشند و شایعترین منشا زنانه آن اختلالات تخمک گذاری است (35-40%)، از میان اختلالات تخمک گذاری تخمدانهای پلی کیستیک شایعترین علت می باشد. از آنجا که این افراد دچار مقاومت به انسولین و چاقی و افزایش آندروژنها هستند، مطالعات بسیاری دال بر تاثیر داروهای حساس کننده به انسولین مانند متفورمین در بیماران PCOS انجام شده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر سه روش درمان با کلومیفن سیترات (CC)، متفورمین و کلومیفن سیترات به علاوه متفورمین، در بیماران نابارور مبتلا به PCOS طراحی شده است.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر 60 نفر بیمار مبتلا به PCOS مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه وابسته به دانشگاه مشهد در سال 1383 به مدت یکسال انجام شده است. زنان مورد مطالعه به طور تصادفی به 3 گروه 20 نفره تقسیم شدند.
گروه اول فقط کلومیفن سیترات، گروه دوم فقط متفورمین و گروه سوم کلومیفن سیترات به علاوه متفورمین، در یک دوره درمانی سه ماهه دریافت کردند. مشخصات فردی و نتایج درمانی در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارکامپیوتری SPSS و آزمون های آماری T و کای دو مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت و آمار توصیفی 05/0 £ p به عنوان سطح معنی داری قابل ملاحظه در نظر گرفته شد.
نتایج: از تعداد60 زن نابارور مورد مطالعه در این بررسی 29نفر (3/48%) باردار شده اند. بیشترین تعداد بارداری در گروه درمان توام کلومیفن سیترات و متفورمین بوده است (70%) که با دو روش دیگر تفاوت معنی داری دارد (028/0 =p). در بیماران با تیتر تستوسترون بالای سرم و هیرسوتیسم این نتیجه بارزتر می باشد.
نتیجه گیری: ترکیب متفورمین + کلومیفن سیترات به طور قابل ملاحظه ای میزان تخمک گذاری وحاملگی را در بیماران مبتلا به PCOS افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three Therapeutic Methods for Polycystic Ovarian Syndrome

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vahid Roudsary 1
  • Sedigheh Ayati 2
  • Parisa Zarif Najafi 3
  • Mahmmad Taghi Shakeri 4
1 Associat Professor of Gynecology, Women Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Gynecology, Women Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of of Gynecology, Women Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor of Biostatics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: About 10-15% of women in the reproductive ages suffer from infertility. The most common cause of infertility with female factor is ovulation disorders (35-40%) and among them polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common. These patients suffer from insulin resistance, obesity and increase in androgens; many recent studies have focused on the effects of insulin sensitizing agents like metformine on the patients with PCOS. The aim of this study was to evaluate the efficacy of the three therapeutic methods of clomiphen citrate (CC), metformine and clomiphen citrate plus metformine on infertile women with PCOS.
 
Materials and Methods: This clinical trial study performed in the year 2004 at Montaserie Hospital of Mashhad University of Medical Sciences, on three groups of 20 PCOS Patients. This study was approved by the local committee of medical ethics. The women in the first group were treated with clomiphen citrate, the second group with metformine and the third group with clomiphen plus metformine for 3 months. Data were analyzed by SPSS software, by using t-student and c2. p£0.05 was statistically significant.
 
Results:Over all twenty nine (48.3%) of women conceived, with the highest rate (%70) belonging to the group treated with clomiphen citrate plus metformine (group three). There was a significant difference comparing to the other two groups (p=0.028). This finding was even more significant in the cases with high levels of serum testosterone and hirsutism.
Conclusion: Combination of metfomine plus clomiphen citrate significantly improves ovulation and pregnancy rates in patients with PCOS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCOS
  • Clomiphen Citrate (CC)
  • Metformine
  • Infertility
1. Yawn  Shust Novak’s Gynecology 13th ed. Philadelphia: Lippincott william’s & willkins; 2002.
P.876 –885, 996-1001.
2. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 6th ed.
Philadelphia: Lipincott; 2005. P.465-490
3. Gardner DK, Howks CM, Weissmann A. Textbook of assisted reproductive techniques. 2nd ed.
Florence: Toms; 2002. P.429-39.
4. Seal FG, Robinson RD, Neal GS. Association of metformin and pregnancy in the polycystic ovary
syndrom. J Repord Med 2000;45 :507-10.
5. Heard. Pregnancies with metfomrin on PCOS. fertil and stril 2002 April ; 4 :668-73.
6. Bailey CJ, Turner RC. Metformin drug therapy. N Engl J Med 1996 ; 334:574-579.
7. Batukan C, Baysal B. Metformin improves ovulation and pregnancy rates in patients with poly-cystic
ovary syndrome. Arch Gynecol Obstet 2001; 265:124-127.
8. Vandermolen DT, Ratts VS, Evons WS , Stovall DW , Kauma SW, Nestler SE. Metformin increases
the ovulatory rate and pregnancy rate from clomiphen citrat in patients with polycystic ovary
syndrome who are resistant to climiphene citrate alone. Fertil Steril 2001 Feb; 75(2):310-5.
9. Franks S. Polycystic ovary syndrome. N Engl J Med; 1995;333:853-861.
10. Diamanti E, Kndanalis E, Kouli C, Banateli T, Bergiele A. Therapeutic effects of metformin on
insulin resistance and hyperandrogenism in PCOS. Eur J Endocrinol 1998; 138:269-74.
11. Dunaif A,Xia J, Book CB, Schenker E, Tang Z. Exces sive insulin receptor serine phosphorylation in
cultured fibroblasts and in skeletal muscle. A potenital mechanism for insulin resistance in the
polycystic. J Clin Invest 1995; 96;801-810.
12. George SS, Georgc K, Trwin C, Selvakumar R, Jecya seelan V, Seshadri MS. Sequential treatment of
metformin and clomiphene citrate in climiphene resistant women with polyc sovary syndrome. Hum
Reprod 2003 Feb ; 18(2):299-304.
13. Kocak M, Caliskan E, Simsir C, Haberal A. Metformin therapy improves ovulatory rates , cervical
scores and pregnancy rates in clomiphen citrate – resistant women with polycystic ovary syndrome.
Fertil steril 2002 Jan; 77(1):101-6.
14. Nestler JE, Strauss JF. Insulin as an effector of human ovarian and adrenal steroid metabolism.
Endocrinol Metab Clin North Am 1991; (20):807-823.
15. Yarali M, Yildiz BO , Demirol A, Zeynecloglu HB, Yigit N, Bukulmez O, et al. co administration of
metformin during r FSH treatment in patients with clomiphen citrate resistant polycystic ovary
syndrom. Hum reprod 2002 Feb; 17(2):289-94.
16. Sturrok ND, Lannon B, Fay TN. Metformin does not enhanc ovulation induction in climiphene
resistant polycystic ovary syndrome in clinical practice. Br J Clin pharmacol 2002 May ;53(5) :469-
73.
17. Palomba J, Orio F Jr, Falbo A, Manguso F, Russo T, Cascella T, et al. Comparing clomiphene citrate
and metformin as the first line treatment for ovulation in duction in non obese anovulatory women
with polycystic ovary syndrome. J clin Endocrinol Metab 2005 Jul; 90(7):4068-74. 
 
18. Polson DW, Kiddey DS, Mason HD. Induction of ovulation with clomiphene citrate in women with
polycystic ovary syndrome: the difference between responders and nonresponders. Fertil steril 1989;
51: 30-34.
19. Moran C, Carranza – Lira S, Noyola JE, Garcia –Hernandez E, Henao G, Bermudez. JA Effect of
clompiphene citrate on ovulation after treatment withdrawal. Arch Gynecol Obstet 1998; 261:117-
120.
20. Malkawi HY. Oublan HS. The effect of metforminplus clomiphene citrate on ovulation and
pregnancy rates in clomphen resistant women with polycystic ovary syndrome. Saudi Med J 2002
Jun; 23(6):663-6.
21. Raja A, Hashmi SN , Sultana N, Rashid H. Presentation of polycystic ovary syndrome and its
manangement with clomiphene alone and in combination with metformin. J Ayub med coll
Abbottabad 2005 Apr –Jun;17(2):50-3.
22. Parsanezhad ME, Alborzi S, Zarei A, Dchbashi S, Omrani G. Insulin tesistant in clomiphene
responders with polycystic ovarian disease and therapeutic effec of metformin. Int J Gynaecol obstet
2001 Oct ;7521: 43-5.