بررسی میزان شیوع آنمی فقرآهن در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان قائم (عج)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه خون شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: کم‌خونی فقرآهن به معنای هموگلوبین کمتر از 11 گرم بر دسی لیتر در سه ماهه اول و سوم و کمتر از 5/10 گرم بر دسی لیتر در سه ماهه دوم بارداری تعریف می‌شود. آنمی فقرآهن، شایع‌ترین علت کم خونی در زمان بارداری است و باعث عوارض مهمی در بارداری از قبیل وزن کم موقع تولد و زایمان زودرس و ... می‌شود.مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع آنمی فقرآهن در زنان باردار و بررسی ارتباط آن با برخی متغیرها انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 600 زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه صبح بیمارستان قائم (عج) انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که اطلاعات مورد نیاز شامل سن بارداری، تعداد حاملگی و زایمان، تعداد سقط جنین، سطح سواد و میزان درآمد خانوار در آن ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه شیوع آنمی در واحدهای پژوهش 2/11% بود. در زنان باردار بین سن و آنمی (001/0≥p)، سن اولین بارداری و آنمی (001/0=p) و فاصله بین بارداری فعلی با بارداری قبلی و آنمی (001/0=p) ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. همچنین بین سن جنین (0005/0=p)، تعداد بارداری (001/0=p)، تعداد زایمان (005/0≤p)، سطح سواد (0001/0≤p) و میزان درآمد (0001/0≤p) و ابتلاء به آنمی ارتباط معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه گیری: افزایش تعداد بارداری و زایمان باعث افزایش شیوع فقرآهن می شود. با توجه به اینکه کمخونی فقرآهن عارضه‌ای قابل پیشگیری است، توجه خاص به برنامه‌هایی پیشگیری و تقویت سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بهداشتی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Pregnant Women referring to Ghaem Hospital

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Saghafi 1
 • Sara Mihan 2
 • Fatemeh Abrishami 3
1 Associate Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Student of dentistry, School of Dentistry, Tehran Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Hematology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Iron deficiency anemia is defined as hemoglobin < 11g/dl in the first and third trimesters, and < 10.5 g/dl in the second trimester of pregnancy. Iron deficiency anemia is the most common cause of anemia during pregnancy and leads to important complications such as low birth weight, preterm birth and so on during pregnancy. This study was performed with aim to determine the prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women and evaluation of its relationship with some variables.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 600 pregnant women referred to morning Clinic of Ghaem Hospital in 2010. Data collection tool was a researcher-made questionnaire in which required information including gestational age, gravidity and parity, number of abortions, educational level and household income were recorded. Data analysis was performed by SPSS software (version 16). PResults: In this study, the prevalence of anemia was 11.2% in the subjects. There was significant relationship between age of pregnant women and anemia (P≤0.001), anemia and age during the first pregnancy (P=0.001) and anemia and the time interval between the current and the previous pregnancies (P=0.001). In addition, there was a significant relation between the prevalence of anemia and gestational age (P=0.0005), parity (P≥0.005), gravidity (P=0.001), educational level (p≥0.0001) and income (p≥0.0001).
Conclusion: Increased parity and gravidity leads to an increase in the prevalence of iron deficiency anemia. Regarding the fact that iron deficiency anemia is a preventable complication, specific attention to prevention programs pregnant women and empowering health care policies during pregnancy can be one of the most important priorities in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gravidity
 • Iron Deficiency Anemia
 • Parity
 • pregnancy
 1. Karaoglu L, Pehlivan E, Egri M, Deprem C, Gunes G, Genc MF, et al. The prevalence of nutritional anemia in pregnancy in an east Anatolian province, Turkey. BMC Public Health. 2010;10(1):329.
 2. Gangopadhyay R, Karoshi M, Keith L. Anemia and pregnancy: a link to maternal chronic diseases. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2011;115:S11-S5.
 3. Navidian A, Ebrahimi Tabas E, Hamed S, Ghaljeh M, Yaghoobinia F. Prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women referred to health centers of Zahedan. JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY. 2006;7(2(27)):132-8.
 4. Mostajeran M, Hassanzadeh A, Toloei AA, Majlessi F, Shariat M, Aghdak P. Paper: PREVALENCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN UNWANTED AND HIGH RISK PREGNANCIES IN ISFAHAN PROVINCE, IRAN. 2013.
 5. Alem M, Enawgaw B, Gelaw A, Kenaw T, Seid M, Olkeba Y. Prevalence of anemia and associated risk factors among pregnant women attending antenatal care in Azezo Health Center Gondar town, Northwest Ethiopia. Journal of Interdisciplinary Histopathology. 2013;1(3):137-44.
 6. Sheykholeslam R, Safavi S, Salehi M, Minae iM, Samadpoor K, Kolahdooz F. the study of prevalence of low weight infants associated with iron and folic acid supplementation during pregnancy.  Ninth Congress of Nutrition, Iran; 2006; Tabriz univercity of medical scences congerss portal; 2006.
 7. Jalali M, Siassi F, Ghiasvand R, Jarollahi N, Gheibi F, Fatehi F, et al. Iron deficiency anemia in pregnant women in Eslamshahr. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2005;12(4):271-7.
 8. Rahbar N, Ghorbani R, Fariba RA. Prevalence of iron deficiency anemia and its complications in pregnant women referred to medical-health centers in Semnan. the Iranian journal of obestetrics, ghynecology and infertility  2014, Page 12-17;17(128):12-7.
 9. Khademi Z, Shahi A, Farshidfar G, Zare S, Vaziri F. The prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women who refferred to health care centers of Bandar Shariati jouranl of Hormozgan university of medical sciences 2004;1(8):27-31.
 10. Addis Alene K, Mohamed Dohe A. Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women in an urban area of eastern Ethiopia. Anemia. 2014;2014.
 11. Dim CC, Onah HE. The prevalence of anemia among pregnant women at booking in Enugu, South Eastern Nigeria. Medscape General Medicine. 2007;9(3):11.
 12. Jufar AH, Zewde T. Prevalence of anemia among pregnant women attending antenatal care at tikur anbessa specialized hospital, Addis Ababa Ethiopia. J Hematol Thromb Dis. 2014;2(125):2.
 13. Ma AG, Schouten E, Wang Y, Xu RX, Zheng MC, Li Y, et al. Anemia prevalence among pregnant women and birth weight in five areas in China. Med Princ Pract. 2009;18(5):368-72.
 14. Baig-Ansari N, Badruddin SH, Karmaliani R, Harris H, Jehan I, Pasha O, et al. Anemia prevalence and risk factors in pregnant women in an urban area of Pakistan. Food and nutrition bulletin. 2008;29(2):132.
 15. f.Gary -Cunningham , Williams ob Stetrics 24st.ed.
 16. New yourk , Mc Graw-Hill Companies. 2014 pp 1102-1103.