نقش توده بدنی مادر در مدت شیردهی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حرفه ای، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شماره 3 مشهد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شیر مادر یکی از سالم ترین روش های تغذیه کودک است و مزایای بارزی برای مادر و کودک دارد. یکی از عوامل مرتبط با شیردهی، وزن مادر است. با توجه به پیچیدگی و اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش ارزشمند تداوم شیردهی بر میزان رشد و تکامل کودکان زیر ٢ سال، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش توده بدنی مادران در موفقیت آن ها جهت تغذیه انحصاری با شیر مادر انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 400 نفر از زنان دارای شیرخوار ٦ ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود که با استناد به منابع و مطالعات قبل تدوین شد. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه با مادران و مراجعه به پرونده بهداشتی خانوار بود. تجزیه‌ و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/16) و آزمون های کای دو، تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از بین 400 نمونه، مادران با شاخص توده بدنی نرمال، میزان شیردهی انحصاری بیشتری داشتند (028/0=p). 193 نفر (2/48%) از مادران از نظر شاخص توده بدنی قبل از بارداری در گروه نرمال، 27 نفر (8/6%) در گروه لاغر، 137 نفر (2/34%) در گروه اضافه وزن و 43 نفر (75/0%) در گروه چاق قرار داشتند. میانگین مدت شیردهی انحصاری در زنان چاق درجه 2، 89/81±89/96 روز، در زنان چاق درجه 1، 26/62±35/134 روز، در زنان دارای اضافه وزن 81/54±44/147 روز، در زنان با شاخص توده بدنی نرمال 40/58±03/143 روز و در زنان لاغر 46/58±37/143 روز بود که بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، اختلاف معنی داری مشاهده شد (028/0=p).
نتیجه گیری: مادران با شاخص توده بدنی نرمال در تغذیه انحصاری با شیر مادر موفقیت بیشتری دارند. هر چند تکرار مطالعه در سایر مناطق شهری و روستایی به منظور لحاظ نمودن تفاوت های فرهنگی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mother's BMI during breastfeeding

نویسندگان [English]

 • Shahin Saeidinejat 1
 • Mahdieh Atefi 2
 • Maryam Atefi 2
 • Leila Khatibi 2
 • Maryam Alizade 2
 • Maryam Ghasemi 2
1 Professional PhD, Department of Health and Management, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 BSc of Public Health, Mashhad Health Center No. 3, Health Deputy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast-feeding is one of the healthiest methods of child's nutrition. The mother's weight is one of the factors associated with breastfeeding. Regarding to the importance of nutrition with on infants' growth and development, this study was performed with aim to investigate the role of mothers' body mass index (BMI) in the success of exclusive nutrition with breastfeeding.
Methods: This cross-sectional study was performed on 400 women who had 6 months old infant referred to Mashhad Health Centers. Data collection tool was a questionnaire which was developed based on previous studies and sources. Data was collected by interviews with mothers and referring to health documents of families. Data was analyzed by SPSS software (version 16.5), and Chi-square and t-tests, ANOVA, Pearson Correlation and multivariable Regression tests. PResults: According to the results of this study, the mothers with normal BMI had more exclusive breastfeeding (P=0.028). In terms of maternal pre-pregnancy BMI, 193 mothers (34.2%) were in normal group, 27 (6.8%) lean, 137 (34.2%) overweight, and 43(10.75%) obese. Mean duration of exclusive breastfeeding was 142.78±58.34 days ranging 0-225 days. This mean in obese mothers degree 2 was 96.89±81.89 days, in obese mothers degree 1 was 134.35±62.26 days, in overweight mothers was 147.44±54.81 days,143/03±58/40 day, in normal BMI mothers was 143.03±58.40 days, and in lean mothers was 143.37±58.46 days.
Discussion: Mothers with normal BMI were more successful in exclusive breastfeeding. Therefore, follow-up of planning for balancing mother’s weight before pregnancy seems to be necessary. It is recommended to repeat the study to consider cultural differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BMI
 • Exclusive breastfeeding
 • Pre-pregnancy
 1. Global Strategy on Infant and Young Child Feeding 55th World WHO: Global Strategy on Infant and Young Child Feeding 55th World Health Assembly. World Health Organization. Available at: URL: www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_eng.pdf; 2003.
 2.  World Health Organization. Baby-friendly hospital initiative revised, updated and expanded for integrated care. Switzerland: WHO Press; 2009.
 3. National health programs. Planning guide for national implementation of the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Switzerland: WHO Press; 2007.
 4. Nayeri F, Shariat M, Dalili H, Raji F, Karimi A. The ministry of health IR of Iran, breastfeeding office. J Pediatrics 2007; 5(2):21-7. (Persian).
 5. Manios Y, Grammatakakis E, Kondaki K, Ioannou E, Anastasiadou A, Birbilis M. The effect of maternal obesity on initiation and duration of breast-feeding in Greece: the Genesis study. Public Health Nutr 2009; 12(4):517-24.
 6. .Li R, Jewell S, Grummer-Strawn L. Maternal obesity and breast-feeding practices. Am J Clin Nutr 2003; 77(4):931-6.
 7. Kersey M, Lipton R, Sanchez-Rosado M, Kumar J, Thisted R, Lantos JD. Breast-feeding history and overweight in Latino preschoolers. Ambul Pediatr 2005; 5(6):355-8.
 8. Wrigh CM, Parkinson K, Scott J. Breast-feeding in a UK urban context: who breast-feeds, for how long and does it matter? Public Health Nutr 2006; 9(6):686-91.
 9. Shahri P, Balooty T, Saadati N, Haghighi ZMH. Breast feeding pattern and its relationship with mothers’ weight. Payesh J 2012; 11(6):893-9.
 10. Baker JL, Michaelsen KF, Rasmussen KM, Sorensen TI. Maternal prepregnant body mass index, duration of breastfeeding, and timing of complementary food introduction are associated with infant weight gain. Am J Clin Nutr 2006; 80(6):1579-88.
 11. Driul L, Forzano L, Londero AP, Fachechi G, Liva S, Marchesoni D. [Maternal body mass index and breast feeding]. Minerva Ginecol 2012; 64(2):117-20.
 12. Hajikazemi ES, Allahgholi L, JamshidiManesh M, Hosseini F. The relationship between body mass index before pregnancy and duration of breast feeding. Iran J Nursing 2009; 22(57):9-18. (Persian).
 13. Tavoulari EF, Benetou V, Vlastarakos PV, Andriopoulou E, Kreatsas G, Linos A. Factors affecting breast-feeding initiation in Greece: What is important? Midwifery 2015; 31(2):323-31.
 14. Farhat A, Amiri M. Association of maternal factors successful breast feeding in mothers with low birth weight infants. Med J Mashhad Univ Med Sci 2004; 47(85):263-7.
 15. Senarath U, Dibley MJ, Agho KE. Breast-feeding performance index: a composite index to describe overall breast-feeding performance among infants under 6 months of age. Public Health Nutr 2007; 10(10):996-1004.
 16. Roudbari M, Roudbari S, Fazaeli A. Factors associated with breastfeeding patterns in women who recourse to health centres in Zahedan, Iran. Singapore Med J 2009; 50(2):181-4.
 17. Shiva F, Nasiri M. A study of feeding patterns in young infants. J Trop Pediatr 2003; 49(2):89-92.
 18. Koosha A, Hashemifesharaki R, Mousavinasab N. Breast-feeding patterns and factors determining exclusive breast-feeding. Singapore Med J 2008; 49(12):1002-6
 19. Amir LH, Donath S. A systematic review of maternal and breast-feeding intention, initiation and duration. BMC pregnancy Childbirth 2007; 7(9):1-14