بررسی ارتباط سرولوژی مثبت عفونت هلیکوباکترپیلوری و تهوع و استفراغ شدید بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 متخصص زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: هایپرامزیس‌گراویداروم، فرم بسیار شدید تهوع و استفراغ دوران بارداری است که در 5/0 تا 2 درصد بارداری ‌ها اتفاق می‌افتد. اتیولوژی آن ناشناخته است و اکثراً عوامل هورمونی و روانی را در ایجاد آن دخیل می‌دانند. در مطالعات اخیر عفونت معده با هلیکوباکترپیلوری به عنوان عامل احتمالی آن مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید بارداری انجام شد.
روش کار:این مطالعه آینده نگر و مورد - شاهدی طی سال های 87-1386 بر روی 87 بیمار باردار مراجعه‌ کننده به بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. 43 زن باردار مبتلا به تهوع استفراغ شدید بارداری و 44 زن باردار بدون علامت، از نظر عفونت هلیکوباکترپیلوری با آزمون سرولوژی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه16) و آزمون های کای دو، تی دانشجویی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها:در این مطالعه 36 نفر در گروه مورد (8/81%) و 25 نفر در گروه شاهد (1/58%) دارای عیار بالای آنتی بادی (IgG) ضد هلیکوباکترپیلوری بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (016/0=p).
نتیجه گیری: بین هیپرامزیس گراویداروم و مثبت بودن عیار آنتی بادی (IgG) ضد هلیکوباکترپیلوری ارتباط معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of helicobacter pylori infection seropositivity and hyperemesis gravidarum

نویسندگان [English]

 • Maliheh Hassanzade Mofrad 1
 • Sedigheh Ayati 1
 • Hosein Ayatollahi 2
 • Hamidreza Sima 3
 • Mohammad Tghi Shakeri 4
 • Shadi Hasanalizadeh Haghighi 5
 • Hasan Malakouti 6
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Gastroenterology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Gynecologist, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 General practitioner, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hyperemesis gravidarum (HG) is a severe form of nausea and vomiting during pregnancy which occurs in 0.5 to 2% of pregnancies. Its etiology is unknown, hormonal and psychological factors are attributable to the condition. In the recent studies, helicobacter pylori infection has been proposed as possible factor. This study was performed with the aim to evaluate the relationship between helicobacter pylori infection and nausea and vomiting during pregnancy.
Methods: This prospective and case-control study was performed on 87 pregnant women referred to Ghaem and Imam Reza hospitals, Mashhad University of Medical Sciences from 2007-2008. Forty three pregnant women with hyperemesis gravidarum and forty four pregnant women without symptom were evaluated in terms of helicobacter pylori infection with serology of IgG antibody against Helicobacter pylori. Analysis of data was performed using SPSS statistical software (version 16) and chi-square and t-student tests. PResults: In this study, 36 women of cases group (81.8%) and 25 women of control group (58.1%) had high serology of IgG antibody against Helicobacter pylori and this difference was statistically significant (P=0.016)
Conclusion: there is a significant relation between hyperemesis gravidarum and positive IgG antibody against Helicobacter pylori.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibody against Helicobacter pylori
 • Hyperemesis gravidarum
 • Helicobacter pylori
 1. Bagis T, Gumurdulu Y, Kayaselcuk F, Yilmaz ES, Killicadag E, Tarim E. Endoscopy in hyperemesis gravidarum and Helicobacter pylori infection.Int J Gynaecol Obstet 2002;79(2):105-9.
 2. Koçak I, Akcan Y, Ustün C, Demirel C, Cengiz L, Yanik FF. Helicobacter pylori seropositivity in patients with hyperemesis gravidarum. Int J Gynaecol Obstet 1999;66(3):251-4.
 3. Kazerooni T, Taallom M, Ghaderi AA. Helicobacter pylori seropositivity in patients with hyperemesis gravidarum. Int J Gynaecol Obstet. 2002;79(3):217-20.
 4. Larraz J, Marin N, Piñeiro L, Cilla G, Pérez-Trallero E. Lack of relationship between infection by Helicobacter pylori and vomiting that usually occurs during pregnancy, although possible relationship with severe forms of emesis. Rev Esp Enferm Dig 2002; 94(7):417-22.
 5. Wu CY, Tseng JJ, Chou MM, Lin SK, Poon SK, Chen GH. Correlation between Helicobacter pylori infection and gastrointestinal symptoms in pregnancy. Adv Ther 2000; 17(3):152-8.
 6. Yaghmaei M,Mohammadi M, Pahlavani SM. The correlation between helicobacter  Pylori antibody and hyperemesis. J Gazvin Med Sci 2006; 9 (4):53-8.(Persian).
 7. Mansour GM, Nashaat EH. Role of Helicobacter pylori in the pathogenesis of hyperemesis gravidarum.Arch Gynecol Obstet 2010; 284(4):843-7.
 8. Sandven I, Abdelnoor M, Nesheim BI, Melby KK. Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum: a systematic review andmeta-analysis of case-control studies.Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88(11):1190-200.
 9. Golberg D, Szilagyi A, Graves L. Hypermesis gravidarum and helicobacter pylori infection: a systematic review. Obstet Gynecol 2007; 110(3): 695-703.
 10. Sandven I, Abdelnoor M, Wethe M, Nesheim BI, Vikanes A, Gjonnes H, et al. Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidrum an institution-based case- control study. Eur J Epidemiol 2008; 23(7):491-8.
 11. Rahmanpour H, Hosseini S, mousavinasab S, Nazarian M, Khodayar M. The Association Between Hyperemesis Gravidarum (HG) and Helicobacter Pylori (H.pylori) Infection.. ZUMS Journal. 2007; 15 (60) :27-34. (Persian).
 12. Jacobson GF, Autry AM, Somer-Shely TL, Pieper KL, Kirby RS. Helicobacter pylori seropositivity and hyperemesis gravidarum. J Reprod Med 2003;48(8):578-82
 13. McKenna D, Watson P, Dornan J. Helicobacter pylori infection and dyspepsia in pregnancy. Obstet Gynecol 2003; 102(4):845-9.
 14. Karadeniz RS, Ozdegirmenci O, Altay MM ,Solaroglu A, Dilbaz S, Hizel N, et al.
 15. Heilcobacter pylori seropositivity and stool antigen in patients with hyperemesis gravidatum. Infect Dis Obstet Gynecol. 2006; 73073.
 16. Hatziveis K, Tourlakis D, Hountis P, Roumpeas C, Katsara KC, Tsichlis I, Georgiopoulos A. Relationship between Helicobacter pylori seropositivity and hyperemesis gravidarum with the use of questionnaire.Minerva Ginecol 2007;59(6):579-83.