کلیدواژه‌ها = پاپ اسمیر
بررسی کفایت نمونه های پاپ اسمیر بر اساس سیستم بتسدا 2001 و ارتباط آن با فاکتورهای بالینی

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2015.6370

زرین آجودانی؛ شهناز بابایان زاد اهری؛ صدیقه نصراللهی


پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3775

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


مقایسه ابزار براش کامبی با سرویکس براش در جمع آوری سلول های سرویکس در پاپ اسمیر

دوره 17، شماره 120، آبان 1393، صفحه 9-18

10.22038/ijogi.2000.3518

شهناز نجار؛ محبوبه پورعلی؛ پوراندخت افشاری؛ سید محمود لطیفی؛ مسعود یزدی زاده


بررسی اپیدمیولوژیک نمونه های پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر التهاب سلول های سرویکس در شهرستان طبس

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 15-25

10.22038/ijogi.2013.284

سید محمد ریاحی؛ آزاده سادات برکاتی؛ مریم محمدی؛ امیر رضا نبی پور؛ جواد سهیلی؛ احمد توکلی


شیوع ضایعات پیش سرطانی و سرطان مهاجم دهانه رحم

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 63-78

10.22038/ijogi.2007.5949

مهری جعفری شبیری؛ منیره حلیمی؛ علی دسترنج تبریزی؛ جعفر شهامفر