بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در مورد پاپ اسمیر در سال 1388

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

چکیده

مقدمه: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، عامل 25 درصد مرگ و میرهای زنان، تومورهای بدخیم است که 18 درصد آنها، به علت سرطان دهانه رحم می باشد. در ایران نیز سرطان دهانه رحم، یکی از سرطان های شایع در زنان است و پس از بیماری های قلبی و حوادث، سومین علت مرگ و میر می باشد. پاپ اسمیر مؤثرترین روش غربالگری سرطان دهانه رحم است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد زنان در مورد پاپ اسمیر انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1388 بر روی 300 زن 65-15 ساله سالم و بدون سابقه سرطان دهانه رحم در خود و خانواده شان انجام شد. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که توسط زنان تکمیل شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن به روش پایایی هم ارز تعیین شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/14) و آزمون های آماری توصیفی با ضریب اطمینان 95%  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: 41 نفر (8/13%) از افراد مورد مطالعه سطح آگاهی خوب، 178 نفر (4/59%) آگاهی متوسط و 80 نفر (8/26%) آگاهی ضعیف در مورد پاپ اسمیر داشتند. 162 نفر (54%) ازواحدهای پژوهش عملکرد خوب، 12 نفر (4%) عملکرد متوسط و 124 نفر (3/41%) عملکرد ضعیف داشتند. 241 نفر (2/80%) ازواحدهای پژوهش نگرش مثبت، 57 نفر (1/19%) نگرش بی نظر و 2 نفر (7/0%) نگرش منفی نسبت به آزمایش پاپ اسمیر داشتند. مهمترین عامل محرک جهت انجام آزمایش پاپ اسمیر توصیه پرسنل بهداشتی درمانی (5/31%) و بعد از آن توصیه پزشک (8/19%) و پیشگیری از سرطان (4/6%) ذکر شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به عملکرد ضعیف حدود نیمی از افراد در انجام پاپ اسمیر و از آنجایی که نگرش اکثر واحدهای پژوهش نسبت به انجام پاپ اسمیر مثبت بود ولی سطح آگاهی متوسط داشتند، لذا ارائه راهکارهایی جهت افزایش سطح آگاهی افراد در بالا بردن سطح عملکرد زنان ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Awareness, Attitude and Practice of Women Who Referred to Health Centers of Mashhad City toward Pop Smear

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedian 1
  • Maliheh Dormohamadi 2
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University of Ghuchan, Ghuchan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: According to World Health Organization, 25% of women deaths are due to malignant tumor that 18% of them are because of cervical cancer. Cervical cancer is also one of the most common cancers in Iran and is the third leading cause of death after cardiovascular disease and accidents. Pap smear is the most effective screening method for cervical cancer. In this regard, this study was conducted aimed at investigating awareness, attitude and practice of women toward pap smear.
Methods: This descriptive study was done on 300 healthy women aged 15-65 years, without history of cervical cancer in their family in 2009. Sampling was multi-stage. Data was obtained by a self-made researcher questionnaire which was completed by women. Validity of questionnaire was determined with content validity and its reliability was measured with equivalent reliability method. Data were analyzed using SPSS software version 14.5 and statistical descriptive tests with confidence intervals of 95%.
Results: 41 women (13.8%) of women had good awareness, 178 women (59.4%) had medium level of awareness and 80 women (26.8%) had poor awareness toward pap smear. 162 women (54%) had good practice, 12 women (4%) had medium practice and 124 women (41. 3%) had poor level of practice. 241 cases (80.2%) had positive attitude, 57 cases (19.1%) had no even attitude, and 2 cases (0.7%) had negative attitude toward pap test. The most important motivation factor to do pap smear test was respectively recommendation of health personnel (31.5%), doctor's advice (19.8%) and cancer prevention (6.4%).
Conclusion: According to poor practice toward pap smear in about half of studied women, and high positive women’s attitude about pap test, but their medium level of awareness, offering strategies to raise women’s awareness toward pap smear in order to increase women’s practice seems necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Knowledge
  • Pap smear
  • Practice