فراوانی عفونت های سرویکوواژینال و ارتباط آن با برخی عوامل در نمونه های پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1391

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه کودک و خانواده، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خوزستان، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

مقدمه: عفونت های سرویکوواژینال، یکی از شایع ترین مسائل در طب بالین زنان و یکی از دلایل مهم بیماری و مرگ زنان در سنین باروری است. آزمایش پاپ اسمیر، یک تکنیک قابل اعتماد و آسان ترین روش ارزیابی و تشخیص عفونت های سرویکوواژینال است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان فراوانی عفونت سریکوواژینال در گزارش های پاپ اسمیر مرکز آموزشی درمانی در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از روش سرشماری، تمام 1010 برگه سیتولوژی (پاپ اسمیر) زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از فرم ثبت اطلاعات که شامل دو بخش مشخصات فردی و ثبت داده های مرتبط با نتایج پاپ اسمیر بود، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون آماری کای دو انجام شد. میزان معناداریp  کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه 535 نفر (52/9%) از زنان ساکن شهر و 475 نفر (47/1%) ساکن مناطق روستایی و 431 نفر (80/7%) آنان فاقد هرگونه عفونت بودند. شیوع عفونت کاندیدا 14/15% و تریکوموناس 3/6% بود. کم ترین میزان عفونت در استفاده کنندگان روش پیشگیری از بارداری مکانیکی بود. بین نوع عفونت و سن ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (0/05<p). میزان عفونت در زنانی که از نظر جنسی فعال بودند، شایع تر بود (0/007=p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش بهداشت جنسی برای زنان در سنین فعال جنسی می تواند در پیشگیری از عفونت موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Cervico-vaginal Infections in Relationship with Some Factors In Pap Smear Sampling

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Margdari Nezhad 1
  • Leyla Mahasti Jouybari 2
  • Akram Sanagoo 3
  • Zeinab Haghdust 4
  • Elham Mobasheri 5
1 B.Sc student of Nursing, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Development of child and family, Education Development Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor, Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 M.Sc student of Biostatistics, Faculty of health, Ahvaz Jundishahpur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 Associate Professor, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervicovaginal infections are the most common problems in clinical medicine and a major cause of illness in women of reproductive age. Pap smear is a reliable technique and easiest method to evaluate and diagnose of cervicovaginal infections. The study aimed to determine the frequency of genital infections in pap smear samples at Sayyad Shirazi Hospital of Medical Center in Gorgan, Iran.
Methods: In this cross-sectional descriptive research, consensus sampling is used on all 1010 cytology (Pap smear) sheets of women which had referred to the central teaching hospital (Shahid Sayyad Shirazi) in 2012. The data collected by two part checklist of demographic and pap smear information. Data were analyzed by using descriptive and analytical statistical test. P-values less than 0.05 were considered statistically significant.
Results: 14.15% Candida albicans and 3.6% Trichomoniasis infections reported while 535 women (52.9%) were from rural and 475 women (47.1%) were from urban area. There was no infection in 431 women (80.7%). The lowest infection rate was in women with mechanical contraceptive method. There was significant relationship between infection and age(p>0.05). Infection is more frequent on sexually active women (P=0.007)
Conclusions: It seems that sexual health education for Sexually active women can be effective in preventing infection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cervicovaginal Infection
  • Pap smear
  • Women