کلیدواژه‌ها = رحم جایگزین
رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

دوره 16، شماره 49.50، اردیبهشت 1392، صفحه 23-32

10.22038/ijogi.2013.840

انسیه محبی کیان؛ هدیه ریاضی؛ سعید بشیریان


نگرش زنان نابارور روستایی شهرستان جهرم نسبت به رحم جایگزین

دوره 15، شماره 33، دی 1391، صفحه 26-32

10.22038/ijogi.2013.263

یلدا کاظمی فرد؛ جلیل جعفریان؛ راضیه زاهدی؛ هادی مصلی نژاد


بررسی نگرش و میزان آگاهی دانشجویان از روش درمانی رحم جایگزین

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2012.5672

مهسا شکور؛ کبری صالحی؛ افسانه شکور؛ شهناز کهن


تجارب خانواده ها از معضلات قانونی حمل جایگزین

دوره 15، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 19-31

10.22038/ijogi.2012.5666

میترا زندی؛ زهره ونکی؛ مرضیه شیوا؛ عیسی محمدی