نگرش زنان نابارور روستایی شهرستان جهرم نسبت به رحم جایگزین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کارشناس بهداشت عمومی، معاونت بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 دکتری حرفه ای، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: رحم جایگزین یکی از روش‌های درمان ناباروری در زنانی است که به دلایل مادرزادی یا طبی، فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند. این روش پس از چندین دهه کاربرد در سایر کشورها، در ایران نیز مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به ویژگی‌های این روش درمانی، چالش‌های اخلاقی، حقوقی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی چندی در زمینة این عمل بروز می‌کند که علاوه بر ایجاد نگرانی برای عموم افراد، ممکن است باعث ایجاد مقاومت در مسئولین و سیاست‌گزاران بخش درمانی شود. مطالعه حاضر با بررسی نگرش زنان نابارور روستایی نسبت به رحم جایگزین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1390 بر روی 200 زن با نازایی اولیه ساکن در مناطق روستایی شهرستان جهرم انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی که حاوی مشخصات فردی و عبارات نگرشی بود، پس از سنجش روایی و پایایی آن، گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین نگرش مثبت نسبت به روش رحم جایگزین 7/12 ± 5/65 بود. میانگین سنی زنان مورد مطالعه 9/7 ± 6/35 سال و سطح تحصیلات افراد، از بی سواد تا بالاتر از دیپلم متغیر بود. افرادی که سابقه درمان ناباروری داشتند نسبت به افرادی که درمانی در این زمینه تجربه نکرده بودند، نگرش مثبت تری نسبت به این روش داشتند. 146 نفر (73%) از زنان به دلیل نگرانی از عدم موفقیت و 87 نفر (5/43%) به دلیل مشکلات شرعی و حقوقی که در این روش وجود دارد، این روش را انتخاب نمی کردند. 95 نفر (5/47%) بیان کردند که در صورت استفاده از این روش، فرزند نباید اطلاعات کاملی از نحوه به وجود آمدنش داشته باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نگرش مثبت اکثر افراد مورد مطالعه نسبت به رحم جایگزین و از آنجایی که آگاهی از باورها و تمایلات خانواده ها برای قانونمند کردن رحم جایگزین و حفظ حقوق آنان اهمیت بسیاری دارد، همچنین به دلیل اختلاف باورها و تمایلات موجود در کشور مطالعات جامع تری در این زمینه توصیه می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Rural Infertile Women towards Surrogacy in Jahrom Town

نویسندگان [English]

  • Yalda Kazemifard 1
  • Jalil Jafarian 2
  • Razieh Zahedi 3
  • Hadi Mosala Nezhad 4
1 M.Sc. of Health Services Management, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2 B.Sc. of Public Health, Vice Chancellery of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
3 M.Sc. of Epidemiology, Faculty of Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
4 General Practitioner, Vice Chancellery of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Surrogacy is one of the methods of infertility treatment in women who congenitally or medically suffer from lack of a suitable uterus for fertilization and embryo transport. This method has been used in other countries for several decades. It has also been considered and used in our society as well. According to characteristics of this treatment some ethical, legal, psychological and sociological challenges occur in this respect which not only create some concerns for the public, but also may cause resistance in health department's authorities and policy makers. This study was performed aimed at investigating the attitude of rural infertile women towards surrogacy.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 200 women with primary infertility in rural states of Jahrom town in 2011. Data were collected after evaluated the reliability and validity by two-part questionnaire containing demographic information and attitudinal statements and analyzed using SPSS software version 19 and descriptive analytical spearman tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Mean of positive attitudes towards surrogacy was 65.5±12.7. Mean age of women were 35.6±7.9 and level of education were varied from illiterate to higher than diploma. Those with infertility treatment history had more positive attitude towards this treatment than those who had no experienced about that. 146 women (73%) because of fear of failure and 87 women (43.5%) because of legal problems existing in this method did not choose this treatment. 95 women (47.5%) reported that if this method was used, the child should not be fully informed of how he created.
Conclusion: According to the majority of the studied cases' positive attitudes towards surrogacy and since awareness of families' beliefs and tendencies toward legalizing surrogacy and maintaining their rights is very important, also difference in beliefs which exist in our country, more comprehensive researches in this subject is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Infertility
  • Surrogacy