بررسی نگرش و میزان آگاهی دانشجویان از روش درمانی رحم جایگزین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش پزشکی، مرکز مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران.

4 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رحم جایگزین یکی از روش های بحث انگیز درمان ناباروری است که بکارگیری آن لازمه شناسایی نگرش و میزان آگاهی عموم جامعه و افرادی است که به نوعی با ناباروری ارتباط دارند. لذا از آنجایی که رشته های مامایی، پزشکی، روانشناسی و حقوق بیش از سایر رشته ها، درگیر مسائل مربوط به این روش هستند، مطالعه حاضر با هدف نگرش و آگاهی دانشجویان این رشته ها در مورد روش درمانی رحم جایگزین انجام شد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی است که در سال 1388 بر روی 200 نفر از دانشجویان پزشکی، مامایی، روانشناسی و حقوق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش سهمیه بندی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی آگاهی (7 سؤال) و نگرش دانشجویان (یک سؤال جهت نگرش کلی و 21 سؤال در 5 بعد روانی، شرعی- قانونی، فرهنگی، مالی و مقبولیت روش) بود. در بخش آگاهی، مجموع نمرات کمتر از 3 به عنوان آگاهی کم و نمره بیشتر از 5 به عنوان آگاهی خوب در نظر گرفته شد. در قسمت نگرش نیز در صورتی که مجموع نمرات در هر یک از ابعاد بیشتر از میانه بود، نگرش مثبت و نمرات کمتر از میانه به عنوان نگرش منفی در نظر گرفته شد. اطلاعات گردآوری شده با روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل، آنالیز واریانس تک متغیره و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دانشجویان رشته مامایی (5/89%) و پزشکی (8/88%) بیشترین نگرش مثبت را نسبت به روش درمانی رحم جایگزین داشتند. بر اساس آزمون کای اسکوئر، نگرش دانشجویان رشته های مختلف نسبت به رحم جایگزین، در ابعاد مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت (08/0=p). نمره آگاهی دانشجویان رشته حقوق 84/1 ± 35/3، رشته روانشناسی بالینی 89/1 ± 70/3، رشته پزشکی 58/1 ± 28/4 و رشته مامایی 56/1 ± 44/4 بود که تفاوت معناداری در میانگین نمره آگاهی آنها مشاهده شد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: به طور کلی دانشجویان رشته های مختلف، نگرش مثبتی نسبت به رحم جایگزین داشته و آن را پذیرفته اند، اما علی رغم این امر، میانگین نمره آگاهی آنها از این روش درمانی در حد متوسط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Students' Attitudes and Knowledge about Surrogacy Treatment

نویسندگان [English]

  • Mahsa Shakour 1
  • Kobra Salehi 2
  • shahnaz Kohan 3
  • shahnaz Kohan 4
1 Ph.D. Student of Medical Education, Medical Education Development Management Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 MS Student of Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Surrogacy is a controversial method in Infertility treatment, utilization of which is needed to identify the level of public awareness and attitudes of whom are linked to infertility in other sciences. Therefore, since sciences such as midwifery, medicine, psychology and law may be more involved in this issue than other disciplines; this study was held by the aim of investigating the attitudes and knowledge of students in these sciences.
Methods: This descriptive and cross-sectional survey was performed on 200 students of medicine, Midwifery, Psychology and Law in Isfahan University of Medical Sciences in 2010. Sampling was quota. The data collection was done by using a self-administered questionnaire to assess demographic characteristics, knowledge (7 question) and attitudes (1 question for general attitude, 21 question in five dimensions of psychological, religious - legal, cultural, financial and acceptance of procedure) of students in different dimensions. In knowledge section, the total score less than 3 was considered as low knowledge and more than 5 as good knowledge. In attitude section, if the total score in each dimension was more than mean value, was considered positive attitude and lower than mean value, was considered as negative attitude. The data were analyzed by using descriptive and inferential statistics, SPSS software version 16, Chi-square test, independent T-test, univariate ANOVA and analysis of variance. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Students of midwifery (89.5%) and medicine (88.8%) had the most positive attitude about Surrogacy. Attitudes of other students about Surrogacy based on chi-square test were not different (p=0.08). Significant difference was observed in mean knowledge score of students of law (3.35±1.84), psychology (3.70±1.89), medicine (4.28±31.58), midwifery respectively (4.44±1.56). So there was significant difference in the level of mean awareness among the students of different sciences (p<0/001).
Conclusion: Overall students of different sciences had a positive attitude toward surrogacy and had accepted it but their awareness of this treatment was in intermediate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Infertility
  • Reproductive techniques
  • Surrogate
1. Akhondi M, Behjati Ardekani Z. [Surrogacy and the necessity for its application in infertility treatment] [Article
in Persian]. J Reprod Infertil 2008 Spring;9(1):7-13.
2. Naseri Moghadam H. [Jurisprudential laws of relationship regarding infants born via surrogacy] [Article in
Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):14-29.
3. Rahimi H. [Civil responsibility in surrogacy] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(2):165-81.
4. Asghari F. [Ethical issues in surrogate motherhood] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):30-5.
5. Fazli Khalaf Z, Shafiabadi A, Tarahhomi M. [Psychological aspects of surrogate motherhood] [Article in
Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):43-9.
6. Pashmi M, Ahmadi A, Tabatabaie MS. [The need for counseling surrogate mothers before practicing surrogacy]
[Article in Persian]. J Reprod Infertil 2009;9(4):361-72.
7. Balen AH. Infertility in practice. 3rd ed. London:Informa Healthcare;2008:325.
8. Aramesh K. [Ethical Assessment of monetary relationship in surrogacy] [Article in Persian]. J Reprod
Infertil 2008;9(1):36-42.
9. Behjati Ardekani Z, Akhondi M, Yaghmaie F, Milanifar AR. [Consultations and health assessments in
surrogacy] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(2):107-14.
10. Garmaroudi SHJ. [Gestational surrogacy in Iran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(1):50-64.
11. Papaharitou S, Nakopoulou E, Moraitou M, Hatzimouratidis K, Hatzichristou D. Reproductive health and
midwives: does occupational status differentiate their attitudes on assisted reproduction technologies from those
of general population? Hum Reprod 2007 Jul;22(7):2033-9.
12. Asemani O, Emami M. [Comparing the Iranian surrogacy law and the gestational surrogacy act of illinois]
[Article in Persian]. J Reprod Infertil 2010;11(4):305-18.
13. Yousefi H, Ghahari Sh. [Perspectives and challenges of surrogacy in Iran] [Article in Persian]. J Reprod
Infertil 2008;9(2):137-43.
14. Ziaee T, Gobadi KH, Ziaee F. [Positive and negative effects of surrogacy from the view of married people in
gorgan] [Article in Persian]. J Gorgan Facul Nurs Midwifery 2007;( 12):45-9.
15. Ahmari Tehran H, Jafarbagloo E, Zia Sheikholeslami N, Abedini Z, Heidarpoor A. [Surrogacy: infertile
women's attitude] [Article in Persian]. Iran J Med Eth His Med 2011;4(1):62-70.
16. Bruce-Hickman K, Kirkland L, Ba-Obeid T. The attitudes and knowledge of medical students toward surrogacy.
J Obstet Gynaecol 2009 Apr;29(3):229-32.
17. Heikkila K, Lansimies E, Hippelainen M, Heinonen S. Assessment of attitudes towards assisted reproduction ; a
survey among medical students and parous women. Gynecol Endocrinol 2006 Nov;22(11):613-9.
18. Saito Y, Matsu H. Survey of Japanese infertile couples attitudes towards surrogacy. J Psychosom Obstet
Gynaecol 2009 Sep;30(3):156-61.
19. Reilly DR. Surrogate pregnancy: a guide for Canadian prenatal health care providers. CMAJ 2007
Feb;176(4):483-5.
20. Ghorbani B, Behjati Ardekani Z. [Openness about a child's origins in surrogacy in comparison with adoption &
ART] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2008;9(2):130-6.
21. Abbasi Shavazi MJ, Razeghi Nasrabad HB, Behjati Ardekani Z, Akhondi MM. [Attitudes of infertile women
towards gamete donation: a case study in Tehran] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2006 Jul-Sep;7(2):139-
48.
22. Shhbazzadegan S, Shhbazzadgan, M. [Positive and negative aspects of Surrogacy apply] .Annl Cong Ethi
Reprod Right 2011 Jan 14-16. Available at: http://eprints.arums.ac.ir/
23. Papaharitou S, Nakopoulou E, Moraitou M, Hatzichristou D. Assisted reproduction and midwives: students and
certified midwives’ educational needs on reproductive biology. Sex Reprod Healthc 2010 Nov;1(4):163-8.
24. Chiaoutakis JE, Koukouli S, Papadakaki M. Using attitudinal indicators to explainthe public's intention to have
recource to gamete donation and surrogacy. Hum Reprod 2005 Nov;17(11):2995-3002.
25. Fereydouni SH, Fereydouni B, Solimani H.[ Attitude of male and female subjects towards oocyte donation in
Shiraz] [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2009;10(1):51-7.
26. Minai J, Suzuki K, Takeda Y, Hoshi K, Yamagata Z. There are gender differences in attitudes towards surrogacy
when information on this technique is provided. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007 Jul;132(2):193-9.