رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون، سلامت روانی آنان را تهدید می کند. یکی از جدیدترین روش های کمک باروری، روش رحم جایگزین است. جنبه های بی نظیر رحم جایگزین باعث شده که این روش در سال های اخیر، بحث برانگیزترین روش کمک باروری محسوب شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 90-1389 بر روی 150 زن نابارور که جهت درمان به مرکز ناباروری فاطمیه همدان مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش جمع‌آوری آن، از طریق مصاحبه بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم‌ افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 65 نفر (3/43%) از زنان در صورت لزوم، موافق استفاده از رحم جایگزین ‌بودند. 74 نفر (3/49%) از زنان ترجیح می‌دادند که رحم را از افراد آشنا دریافت کنند. 103 نفر (6/68%)، با مطلع ساختن کودک از نحوه به دنیا آمدنش موافق بودند. 101 نفر (3/67%) از زنان، آموزشی در مورد رحم جایگزین دریافت نکرده بودند. علی ‌رغم اینکه فقط 15 نفر (10%) از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین آگاهی ضعیفی داشتند، ولی 80 نفر (3/53%) از آنان نگرش مثبتی نسبت به این روش داشتند.
نتیجه‌گیری: علی رغم آگاهی نسبتاً خوب زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین، ولی نگرش آنان نسبت به این روش چندان مثبت نیست. بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ‌ سازی و ایجاد بستر در این زمینه بین عموم مردم احساس می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surrogacy: Viewpoints of Infertile Women

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Mohebbi Kian 1
  • Hedieh Riazi 2
  • Saied Bashirian 3
1 M.Sc. of Midwifery, Student Research committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Health, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Infertility as a stressful life crisis can devastate person’s mental health. One of the latest methods of assisted reproductive technology is surrogacy. This technique is considered as the most controversial reproductive techniques in recent years because of its unique aspects. So, this study was performed with the purpose of determining the knowledge and attitude of infertile women about surrogacy.
Methods: This descriptive and cross sectional study was conducted on 150 infertile women who were referred to Fatemieh infertility treatment center in Hamadan, Iran, 2010 to 2011. Samples were selected by systematic randomized method. Data gathering tools was interviewing with a questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16, and descriptive analytical spearman tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 65 infertile women (43.3%) was agree with using surrogacy if necessary. 74 women (49.3%) preferred using known surrogate mother. 103 women (68.6%) agreed with disclosure to child about the fact. 101 women (67.3%) did not have received any educational information about surrogacy. However only 15 infertile women (10%) did not had enough knowledge toward surrogacy, but 80 women of them (53.3%) had positive attitudes toward surrogacy.
Conclusions: Despite of good knowledge of infertile women toward surrogacy, their attitudes about this technology are not so positive. So, changing the cultural background in the society for better acceptability of this technique seems to be necessary.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Infertility
  • Knowledge
  • Surrogate Mothers