مروری بر جنبه‌های حقوقی، قانونی، اخلاقی و فقهی رحم جایگزین در ایران با تأکید بر جنبه مشاوره‌ای آن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از شیوه‌های کمک به زوجین نابارور، استفاده از روش‌های کمک باروری است. در فرآیند درمان ناباروری به روش رحم جایگزین نیاز به مشارکت فرد سوم پیامدهای ویژه قانونی - حقوقی، فقهی و اخلاقی را در پی خواهد داشت. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون جنبه‌های قانونی - حقوقی، فقهی و اخلاقی رحم جایگزین در ایران با تأکید بر جنبه مشاوره انجام شد.
روش‌کار: مطالعه مروری حاضر حاصل مرور شواهد منتشر شده پیرامون جنبه‌های مذکور رحم اجاره‌ای توسط نویسندگان ایرانی در فاصله سال‌های 2006 تا 2016 در پایگاه‌های فارسیIran Medex ، SID و انگلیسی CINAHL، Google Scholar و PubMed می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات ابتدا مقالاتی که در عنوان و یا متن دارای یکی از کلمات "رحم اجاره‌ای"، "مادر جایگزین"، "بارداری با مشارکت شخص ثالث"، "ناباروری"، "قانون"، "حقوق"، "فقه" و "اخلاق" بودند به تنهایی یا در ترکیب با هم به‌صورت فارسی و انگلیسی معادل جستجو شدند. از بین 706 مقاله، 42 مقاله حائز شرایط پژوهش بود.
یافته‌ها: در قانون ایران جنبه‌های مختلف رحم جایگزین روشن نیست. عدم پذیرش رحم جایگزین از سوی اکثر علمای اهل سنت و اختلاف نظر علمای شیعه وجود دارد. وجود مسائل قانونی مانند ارث و نیز ابعاد اخلاقی احتمالی از جمله به خطر افتادن جان مادر حامل بر ضرورت مشاوره‌های مستمر و جامع بیش از پیش می‌افزاید.
نتیجه‌گیری: تدوین راهنمای مشاوره‌ای جامع و در دسترس برای پاسخگویی به سؤالات طبی، قانونی و مذهبی زوجین داوطلب، قبل از انتخاب این روش درمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of human rights, legal, ethical and religious aspects of Surrogacy in Iran with an emphasis on its counseling issues

نویسندگان [English]

 • Nahid Jahani Shourab 1
 • Robab Latifnejad Roudsari 2
1 PhD student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Reproductive Health, Evidence-Based Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Assisted reproductive technique is one of the methods to help the infertile couples. Need to the participation of a third person in the process of infertility treatment by surrogacy will have various human rights, legal, religious and ethical aspects. This review article was performed with aim to evaluate the studies about the human rights, legal, ethical, and religious aspects of surrogacy in Iran with an emphasis on counseling issues.
Methods: This study reviews the findings of published papers regarding different aspects of surrogacy in Iran between 2006 and 2016 in Persian databases of SID and Iran Medex and Medline, and English databases of Pub Med, CINAHL, Google Scholar.  Data were collected using the key words of " surrogacy ", "surrogate mother", " Third party reproduction ", "infertility", "law ","religion " and, " ethics" alone or in combination of these words. Among 706 articles, 42 articles eligible for the study were selected. 
Results: In Iranian law, various aspects of surrogacy is not clear. Surrogacy is not accepted by the majority Sunni scholars and there is disagreement between Shia scholars. Due to legal issues such as inheritance and possible ethical dimensions including the risk for surrogate mother increase the need for continuous and comprehensive counseling.
Conclusion: Collecting comprehensive and accessible counseling guideline is essential to answer the medical, legal and religious questions of candidate couples before choosing this treatment method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • Human rights
 • Religion and Counseling
 • Surrogacy
 1. Advisory Committee on Assisted Reproductive Technology. Proposed amendments to guidelines on surrogacy arrangements involving providers of fertility services and guidelines on donation of eggs or sperm between certain family members: consultation document. Wellington, New Zealand: Advisory Committee on Assisted Reproductive Technology; 2012.
 2. Rahimi HA. Civil responsibility in surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(2):165-81. (Persian).
 3. Novak E. Berek & Novak & gynecology. 15th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
 4. Brinsden PR. Gestational surrogacy. Hum Reprod Update 2003; 9(5):483-91.
 5. Nurizadeh R. Ethical challenges of surrogacy in Iran. Med Ethic 2009; 3:155-86. (Persian).
 6. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincoot Williams & Wilkins; 2011.
 7. Salehi HR. Legal nature of surrogacy contracts. Med Figh Quart 2012; 4-5(13-14):29-55. (Persian).
 8. Jorsaraei GA, Sepid Darbon A, Rajabi FZ, Kohi H. Surrogacy from Legal Point of View. Islam Health J 2014; 1(2):7-14. (Persian).
 9. Zandi M, Vanaki Z, Shiva M, Mohammadi E. Experiences of commissioning mothers in selection of surrogate mother. Evid Based Care 2012; 2(3):7-21. (Persian).
 10. Larijani B, Zahedi F. Ethical considerations of gamete and embryo donation. Iran J Ethic Sci Tech 2007; 1:1-19. (Persian).
 11. Pashmi M, Ahmadi SA, Tabatabaie SM. The need for counseling surrogate mothers before practicing surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(4):361-72. (Persian).
 12. Latifnejad Roudsari R, Hadizadeh Talasaz F, Simbar M, Khadem Ghaebi N. Challenges of donor selection: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2014; 16(88):1-13. (Persian).
 13. Asemani O, Imami M. Comparing the Iranian surrogacy law and the gestational surrogacy act of illinois. J Reprod Infertil 2010; 11(4):305-18. (Persian).
 14. Rakhshandeh H. Surrogacy woman and women's rights. J Womens Stud 2007; 1(2):61-83. (Persian).
 15. Seifi G. Third party rights in surrogate mother contracts. J Reprod Infertil 2008; 9(1):65-81. (Persian).
 16. Lotfi A. Esteshab in fiqh and codified law. Law Quart 2011; 15(40):195-69. (Persian).
 17. Mahdavi KS, Ahmadvand B, Nourahmadi E. The investigation of juridical and legal of burned babies from Surrogacy Womb. Islam Law Jurisprud Res J 2013; 9(31):181-202. (Persian).
 18. Qasemzadeh SM. Surrogacy contracts in Iranian law. J Reprod Infertil 2008; 9(2):182-94. (Persian).
 19. Nasiri M, Pouresmaeili A. Legal challenges surrogacy. Women Dev Politcs 2012; 5:66-75. (Persian).
 20. Yadollahi Baghlou A, Azin SM, Omani Samani R. Features of surrogacy agreement from ethical and legal perspectives. Iran J Med Ethics 2015; 3(1):9-17. (Persian).
 21. Asadinejad M, Yadollahi Baghlouee A, Asadinejad M. The examination of conflict between the surrogacy agreement and the provision of woman obedience in Iranian law. Sci J Forensic Med 2014; 9(1):233-8. (Persian).
 22. Zandi M, Vanaki Z, Shiva M, Mohammadi E, Bagheri-Lankarani N, Karimi M. Legal constraints of using surrogacy. J Nurs Midwifery Sci 2014; 1(3):11-23.
 23. Hamdollahi A. Poursaeid B. Conventional regulations of surrogate child in relation to succession and maintenance. Islamic Law Res J 2011; 10(30):189-243. (Persian).
 24. Tabatabaei MS, Jalili M. The analysis of financial and non-financial rights of children who were born by the method of surrogacy. Iran J Med Law 2014; 8(30):37-63. (Persian).
 25. Safaei SH. Failures of IRI Embryo Donation Act” based on a comparative study. Payesh 2007; 6(4):323-9. (Persian).
 26. Hosseini V. The Examination rights surrogacy contract. J Islamic Republic Iran Univ Med Sci 2011; 1:49-58. (Persian).
 27. Jafaritabar H. As loving the child; surrogacy from a jurisprudential perspective. J Reprod Infertil 2009; 9(2):115-22. (Persian).
 28. Hajji Aziz B, Ghafghazilasl S. Comparative study of the relative status of children born from surrogacy Iran and America Rights. J Private Law 2016; 13:62-83. (Persian).
  1. Milanifar AR, Akhondi MM, Ardakani ZB, Abdollahzadeh A. Issuing birth certificates and ID cards for newborns following a surrogate birth and the legal and ethical responsibilities of the medical team. J Reprod Infertil 2008; 9(1):82-8. (Persian).
  2. Larijani B, Zahedi F. Ethical and religious aspects of gamete and embryo donation and legislation in Iran. J Relig Health 2007; 46(3):399–408.
  3. Abdolghashemi MJ. Cultural critique ethics and culture of ethical critique. Bioethics J 2012; 2(3):157-95. (Persian).
  4. Almasinajad A, Assaf H, Rejali M. Legal study of the legal relationship between surrogate and with child born of surrogacy. Islamic Law 2012; 13(2):27-46. (Persian).
  5. Moghadam HN. Jurisprudential laws of relationship regarding infants born via surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(1):14-29. (Persian).
  6. Roshan M, Hamdollahi A. Affiliation of the child born via surrogacy. Islamic Law Res J 2009; 9(28):127-201. (Persian).
  7. Adibimehr M, Mohamadi MJ. The confidentiality of the relationship between the child and the mother. Islamic Jurisprudence Principles 2015; 48(1):1-20. (Persian).
  8. Zarei-Shaeif V, Naghibi AS. Assessment of children born from surrogacy imam in Shiite Jurisprudence. Islamic Jurisprudence Principles 2009; 17(1):40-60. (Persian).
  9. Zarei-Shaeif V. Survey of the prohibition and lawfulness theories about surrogacy in Imamites. J Islamic Jurisprudence Law 2009; 2(1):59-100. (Persian).
  10. Aramesh K. Iran’s experience with surrogate motherhood: an Islamic view and ethical concerns. J Med Ethics 2009; 35(5):320–2
  11. Aramesh K. Ethical assessment of monetary relationship in surrogacy. J Reprod Infertil 2009; 9(1):36-42. (Persian).
  12. Asghari F. Ethical issues in surrogate motherhood. J Reprod Infertil 2009; 9(1):30-5. (Persian).
  13. Yousefi H, Ghahari S. Perspectives and challenges of surrogacy in Iran. J Reprod Infertil 2009; 9(2):137-43. (Persian).
  14. Kiani M, Bazmi S. Ethical consideration in using surrogacy as a Method for Pregnancy. J Med Ethics 2012; 5(15):147-62. (Persian).
  15. Rasekh M, Khorshidi M, Amiri F. Posthumous reproduction: review of ethical and legal aspects. Iran J Med Ethics Hist Med 2013; 5(3):47-63. (Persian).
  16. Hadizadeh-Talasaz F, Latifnejad Roudsari R, Simbar M. Decision for disclosure: the experiences of Iranian infertile couples undergoing assisted reproductive donation procedures. Hum Fertil 2015; 18(4):265-75.
  17. Ghorbani B, Ardekani ZB. Openness about a Child's Origins in Surrogacy in Comparison with Adoption & ART. J Reprod Infertil 2008; 9(2):130-6. (Persian).
  18. Ardekani ZB, Akhondi MM, Yaghmaie F, Milanifar AR. Consultations and health assessments in surrogacy. J Reprod Infertil 2008; 9(2):107-14. (Persian).
  19. Quintana S, Font R, Sandalinas I, Mañas M. Guidelines for the appropriate use of do-not-resuscitate orders. Med Clin 2005; 125(11):436.
  20. Boivin J, Appleton TC, Baetens P, Baron J, Bitzer J, Corrigan E, et al. Guidelines for counseling in infertility: outline version. Hum Reprod 2001; 16(6):1301-4
  21. American Society for Reproductive Medicine. Psychological assessment of gamete donors and recipients. Fertil Steril 2004; 77:11-2.
  22. Khalaf ZF, Shafiabadi A, Tarahomi M. Psychological aspects of surrogate motherhood. J Reprod Infertil 2008; 9(1):43-9. (Persian).
  23. Roudsari RL, Allan HT. Women’s experiences and preferences in relation to infertility counseling: a multifaith dialogue. Int J Fertil Steril 2011; 5(3):158-67.
29.     Rakhshandeh H, Sadeghi M. Juridical and legal status of the surrogacy. Quart Womens Stud 2010; 7(4):115-38. (Persian).