کلیدواژه‌ها = لیبر
بررسی ارتباط اختلالات خواب در ماه آخر بارداری با طول مدت لیبر و نوع زایمان در زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان طالقانی آبادان در سال 1396

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 53-59

10.22038/ijogi.2019.12853

زینب رئیسی‌فر؛ سالار کمانگر؛ نورالله طاهری؛ شهرام براز؛ سید ضیاء‌الدین موسوی؛ پوریا دارابیان؛ پروین قزلباش؛ افسانه رئیسی‌فر


روش‌های درمانی مؤثر بر القاء و شروع زایمان: مروری سیستماتیک

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 90-104

10.22038/ijogi.2018.10586

ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی؛ نورالسادات کریمان؛ مرضیه ساعی قره‌ناز


تأثیر حمایت مامای همراه در لیبر بر طول مدت زایمان در زنان با حاملگی اول

دوره 18، شماره 150، خرداد 1394، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2015.4574

سیما خاوندی زاده اقدم؛ رأفت کاظم زاده؛ رویا نیکجو


طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2013.2167

فاطمه واثق رحیم پرور؛ گلنار ناصحی؛ زهره خاکبازان؛ انوشیروان کاظم نژاد


میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران در سال 1389

دوره 15، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 29-34

10.22038/ijogi.2012.5732

فاطمه واثق رحیم پرور؛ محبوبه ولاشجردی؛ شهلا نوتاج؛ گلنار ناصحی؛ نفیسه دائمی


بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 45-51

10.22038/ijogi.2010.5828

فروغ السادات مرتضوی؛ آرش اکابری