میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران در سال 1389

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از جنبه های اساسی سلامت باروری طی زایمان، حمایت حرفه ای لیبر به مفهوم حمایت مداوم و رفع مناسب نیازهای عاطفی، جسمی و اطلاعاتی زن است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر و برخی از عوامل مؤثر بر آن توسط ماماها و دانشجویان مامایی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی 81 دانشجوی مامایی و ماماهای بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بررسی شدند که جهت تعیین میزان، اهمیت و برخی از موانع بکارگیری حمایت های لیبر از پرسشنامه استاندارد حمایت لیبر (LSQ) با امتیاز بین 135-0 و در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب استفاده شد.
یافته‌ها: به طور کلی میانگین میزان بکارگیری حمایت های حرفه ای لیبر 7/21±56/85 (حد متوسط) بود که به تفکیک توسط دانشجویان 46/22±44/82 (حد متوسط) و توسط ماماها 98/16±52/94 (حد خوب) بود. همچنین میزان بکارگیری حمایت ها در زمینه های فیزیکی، عاطفی و طرفداری از تصمیمات زائو متوسط و در حیطه اطلاعاتی خوب بود. بکارگیری حمایت ها از نظر ماماها و دانشجویان، در تمام بخش ها با اهمیت بود. بین میزان اهمیت دادن به حمایت ها و مشخصات فردی دانشجویان و ماماها، با میزان بکارگیری حمایت ها ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (05/0<p). مهمترین موانع بکارگیری رفتارهای حمایتی از دید ماماها، امور مربوط به ثبت پرونده و ارزشمند نبودن حمایت ها برای زائو و از دید دانشجویان، کارکنان بخش فقدان مهارت و تجربه بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به میزان متوسط بکارگیری حمایت ها و موانع بکارگیری آنها چون فقدان مهارت، ارزش قائل نبودن و امور مربوط به ثبت پرونده ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت ارزش گذاری و رفع این موانع احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Professional labor Support in University Hospitals of Tehran City and Related Affecting Factors

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vasegh Rahim Parvar 1
  • Mahboubeh Velashjerdi 2
  • Shahla Notaj 3
  • Golnar Nasehi 4
  • Nafiseh Daemi 5
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 B.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 B.Sc. of Information Technology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Professional labor support is a continuous support to obviate emotional, physical and informational needs of women during labor appropriately which is an essential aspect of reproductive health. The aim of this study is to determine the application and importance of professional labor support and some factors affecting it by midwives and midwifery students.
Methods: This is a cross sectional study, and 81 midwifery students and midwives of hospitals related to Tehran University of Medical Sciences were investigated in 2010. The standard Labor Support Questionnaire (LSQ) was used to determine the amount, importance and some barriers regarding support with the score range of 0-135, and it was classified into three levels: Poor, average and good.
 
Results: The average LSQ application score was 85.56±21.7 (moderate level); 82.44±22.46 (moderate) for students and 94.52±16.98 (good) for midwives. Also, the application of physical, emotional and advocacy support was at a moderate level and in terms of informational supports was at a good level. Midwives and students perceived all aspects of support as important. No significant correlation was observed between the importance of support and individual characteristics of students and midwives (p>0/05). From the midwives’ point of view, poor paperwork and no valuable support by the mothers, and from students’ viewpoint, lack of skill and experience were the most important barriers in the application of supportive behaviors.
 
Conclusion: Considering the barriers in application of labor supports, there is a need to eliminate these barriers and to valorize the given support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional support
  • Informational support
  • labor
  • Midwifery
  • Physical support