تأثیر حمایت مامای همراه در لیبر بر طول مدت زایمان در زنان با حاملگی اول

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه بهداشت مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان، یکی از مهم‌ترین وقایع زندگی زنان می‌باشد، لذا عواملی که با حداقل مداخله منجر به کاهش درد و طول مدت زایمان شود، همواره مورد توجه محققین بوده است. از آنجا که وجود یک همراه حمایت کننده آموزش دیده (دولا) در بالین زائو ممکن است از طریق کاهش اضطراب مادر، فعالیت های انقباضی و جریان خون رحم را تسهیل کند، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مراقبت مداوم توسط مامای همراه آموزش دیده بر طول مدت زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1393 بر روی 80 نفر از مادران نخست زایی که جهت زایمان به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل مراجعه و بستری شده بودند، انجام شد. 40 نفر در گروه کنترل (بدون همراه) مراقبت های معمول اتاق زایمان را دریافت می کردند و 40 نفر در گروه آزمون (همراه دار) علاوه بر مراقبت های معمول اتاق زایمان، توسط یک مامای همراه آموزش دیده مورد حمایت و مراقبت قرار می گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی، زمان سنج استاندارد، برگه ثبت طول مدت فاز فعال و طول مدت مرحله دوم زایمان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، میانگین طول مدت فاز فعال زایمان در گروه مداخله و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت (001/0>p). همچنین میانگین طول مدت مرحله دوم زایمان نیز در دو گروه تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (001/0>p) که نشانگر تأثیر حضور دولا بر کاهش طول مدت زایمان مرحله اول و دوم زایمان در گروه مداخله می باشد.
نتیجه گیری: حمایت مامای همراه آموزش دیده بر بالین زائو باعث کاهش طول مدت زایمان می شود که این امر باعث تأثیر مثبت بر روابط مادر و نوزاد بدون مداخله قابل توجه مامای همراه در مراقبت های مامایی و پزشکی می شود. از این رو پیشنهاد می شود از این روش جهت حمایت از زائو و افزایش تجربیات مثبت زایمانی و کاهش عوارض مادری و نوزادی به دنبال کاهش طول مدت زایمان در مددجویان بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Doula support During Labor on Delivery Length In Primigravida Women

نویسندگان [English]

 • Sima Khavandizadeh Aghdam 1
 • Raafat Kazemzadeh 2
 • Roya Nikjoo 2
1 Instructor of department of Mother and Child Health, School of Medicine, Ardabil Branch Islamic Azad university, Ardabil , Iran .
2 M.SC. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Labor is one of the most important events in the lives of women, therefore, the factors that reduce the pain and duration of delivery with minimal interference have been always considered by the researchers. Since the presence of a trained attendant midwife (doula) beside the partituate may facilitate the uterus blood flow and contractile activity through reducing maternal anxiety, this study was performed with aim to determinethe effect of continuous care by trained doula on delivery length.
Methods: This clinical randomized trial was performed on 80primigravida women referred to Alavi Hospital of Ardabil for delivery and were hospitalized in 2014. 40 women in control group (without attendant) received routine obstetrics care in the delivery room and 40 cases in intervention group (with attendant) in addition to routine  care of delivery room were supported by a trained midwife. Data collection tools included the questionnaire of demographic characteristics, the standard timer, the form of recording the duration of the active phase and the second phase of labor. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Independent t-test, Chi square and Exact Fisher test. P<0.05 was considered significant.
Results: Independent t-test results showed that mean duration of the active phase of labor was significantly different in the intervention and control groups (P<0.001). Also, mean duration of the second stage of labor in the two groups showed a statistically significant difference (P<0.001) that indicates the effect of presence of doula on reducing the duration of first and second stages of labor in the intervention group.
Conclusion: The support of a trained attendant midwife doula beside the partituate reduces the duration of labor, and this has a positive effect on relations between mother and baby without substantial interference of doula in midwifery and medical care. Therefore, it is recommended to use this method for the support of partituate and increase the positive experiences of labor and reduce maternal and neonatal complications in patients following reducing the duration of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Doula
 • Duration of delivery
 • labor
 • primigravida
 1. Lee MK, Chang SB, Kang DH. Effects of SP6 acupressure on labor pain and Length delivery time in women during labor. The Jornal of Alternative Complementary Medicine. 2004; 10 (6),: 959-65.
 2. Kashanian M, Shahali S. Effects of Acupressure at the Sanyinjiao point (SP6) on the process of active phase of labor in nulliparas women. J Maternal Fetal Neonatal Med. 2009; 15:1-4.
 3. Senécal J, Xiong X, William D. Effect of fetal position on second-stage duration and labor outcome . Obstetrics & Gynecology 2005; 105(4): 763-772.
 4. Eggebo ITM, Heien C, Okland I, Gjessing LK, Smedvig E, Romundstad P, Salvesen KAet al. Prediction of Labour and Delivery by Ascertaining the Fetal Head Position with Transabdominal Ultrasound in Pregnancies with Prelabour Rupture of Membranes after 37 weeks. Ultraschall Med 20087 Jun 28; 29(2):238-240179-83.
 5. Naghibee K, Alameh Z, Montazeree K. Which of these are better? No pain labor or cesarean section. 1st ed. EsfehanEsfahan university publication, ; 2001: . P. 201-30.
 6. Chenge YM, Hopking LM, Laros RK, Caughey AB. Duration of the second stage of labor in multiparous women: maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2007;196(6):585.
 7. Cunningham fAFG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse D, Spong CY. Gant Nf, et al. Williams Obstetrics. 23th ed. Newyork: McGraw Hill Professional; Volum 1.Newyork: Mc Graw Hill; 2010. Pp.252,426,428,443.
 8. Cashion K. Nursing care of the postpartum women. In Lowdermilk D, Perry Sh. Maternity nursing and women health care. 8th Eded. St. Louis: Mosby Co; 2004. P. 575.
 9. Essex HN, Pickett KE. Mothers without companionship during childbirth: an analysis within the Millennium Cohort Study. Birth 2008; 35(4):266-76.
 10. Bruggemann OM, Parpinelli MA, Osis MJ, Cecatti JG, Neto AS. Support to women by a companion of her choice during childbirth: a randomized controlled trial. Reprod Health 2007 6; 4:5.
 11. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th Eded. Philadelphia: Lippincott. Williams and Wilkins; 2009.
 12. Lundgren I. Swedish women's experiences of doula support during childbirth. Midwifery 2010; 26(2):173-80.
 13. Klaus MH, Kenell JH. The doula: an essential ingredient of childbirth redis covered. Acta Paeditar. 1997 Oct; 86(10): 1034-6.
 14. Tempfer C, Zeister H, Heinzl H, Hefler L, Husslein P, Kaniz C. Influence of acupuncture on maternal serum levels of interleukin-8, prostaglandin f2alfa and beta- endorphin: a matched pair study. Obstet Gynecol. 1998 Aug; 92(2): 245-8.
 15. Burroughs A. Maternity nursing, . 7 th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company;,  1997. P.: 3.
 16. Bennet VR, Brown L. Myles text book for midwives,. 15 th ed. Edinburgh: Churchill living stone;, 2009. P. : 411.
 17. Zhang J, Bemasko JW, Leyborich E, Fahs M, Hatch MC. ContinousContinuous Labor Support from Labor attendant for primiparous women : a meta- analysis. Obstet Gynecol. 1996 OCT; 88 (4 pt 2): 739-44.
 18. Sosa R, Kennel J, Klaus M, Robertson S, Urutia J. Tthe effect of supportive companion on perinatal problems, Length of labor, and mother- Infant interaction. N Engl J Med. 1980 sep 11:; 303(11): 597-600.
 19. Javadnoori M, Afshari P, Montazeri S, Latifi SM. The effect of continuous labor support by a companying person during labor process. Sci J Med J 2008; 7(156): 32-8.
 20. Samieizadeh Ttoosi T, Sereshti M, Dashipur AR, Mohammadinia N, Arzani A. The Effect of supportive companionship on length of labor and desire to breastfeed in primiparous women. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences 2011; 9(4): 262-270. [(Ppersian] )