کلیدواژه‌ها = سزارین
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارین

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 47-54

10.22038/ijogi.2008.5940

فریبا مظهری؛ حکیمه حسین رضایی؛ سکینه محمد علیزاده


مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2008.5929

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی