کلیدواژه‌ها = سزارین
بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2011.5777

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان


بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 47-53

10.22038/ijogi.2010.5856

زهرا عابدیان؛ مریم نیکپور؛ نغمه مخبر؛ سعید ابراهیم زاده؛ صغری خانی


فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 17-24

10.22038/ijogi.2009.5899

ابوالفضل محمد بیگی؛ نرگس محمد صالحی


بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2008.5907

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور


بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارین

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 47-54

10.22038/ijogi.2008.5940

فریبا مظهری؛ حکیمه حسین رضایی؛ سکینه محمد علیزاده


مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2008.5929

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی