بررسی تاثیرافشره زیره بر شدت درد ناشی از نفخ پس از سزارین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

2 استادیار آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: ایجاد درد در اغلب زخم های جراحی قابل انتظار است. درد یک تجربه انسانی همگانی است که از ابتدای خلقت بشر
یا انسان همراه بوده است. سزارین شایعترین عمل جراحی زنان می باشد و اغلب بیماران سزارین شده، درد بعد از عمل
را به علل مختلف، مخصوصا نفخ تجربه می کنند. داروهای مختلفی به عنوان ضد درد بعد از عمل مورد استفاده قرار می
گیرند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر افشره زیره بر شدت درد پس از سزارین انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی، دو سوکور و دو متغیره است که با هدف تعیین تاثیر افشره
زیره بر شدت درد پس از سزارین در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار انجام گرفت. دراین تحقیق 124 زن
سزارین شده (58 نفر گروه دارونما66 نفر گروه دارو) مورد مطالعه قرار گرفتند. خانم های دارای BMI بالا،
حاملگی دوقلو وداشتن عمل جراحی دیگر به جز سزارین از پژوهش حذف شدند. دارو و دارونما (محلول یک دهم
درصد دارو تهیه شده توسط شرکت باریج اسانس ایران- کاشان) بعد از قطع سرم، به میزان 3 دوز 40 قطره هر 20
دقیقه به زنانی که دچار درد ناشی از نفخ بعد از عمل شده بودند خورانده شد و با استفاده از مقیاس دیداری درد
میزان تأثیر افشره زیره بر شدت درد ارزیابی شد.
نتایج: بر اساس نتایج پژوهش، آزمون آماری من –ویتنی نشان داد که میزان شدت درد در گروه دارو نسبت به
گروه دارونما در20 دقیقه دوم (p< 0/007) و20 دقیقه سوم (p< 0/001) و120 دقیقه بعد از مداخله (p< 0/001) به
طور معنی داری کاهش داشت.
نتیجه گیری: افشره زیره در کاهش شدت درد ناشی از نفخ پس از سزارین مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cumin Oil on Pain Severity after Cesarean Section

نویسندگان [English]

  • Nasrin Fazel 1
  • Habib Allah Esmaeili 2
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
2 Assistant Professor of Public Health & Epidemiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Pain is common after all kinds of operations especially the cesarean section. Cesarean section is the most prevalent obstetric operation causing pain particularly due to flatulence. Various analgesics have been used to relieve pain after cesarean section. This study was performed to evaluate the effect of cumin oil on pain severity after cesarean section.
 
Methods and Material: In this double blind, clinical trial, 124 women (58 controls and 66 cases) were studied. (Randomized based on number patient was performed. we calculate the sample size based on most common sign. Included women had live, singleton fetuses with gestation age 38-42 weeks. All the women received similar intravenous fluid and analgesia. Excluded patients had high body mass index, twin pregnancy, and history of other surgery rather than cesarean section. The cases received 40 drops of Cumin oil (Barij essence, Kashan, Iran), every 20 minutes for three doses just after discontinuing the intravenous fluid. The controls received placebo (Cumin oil solution 0.1%). Visual analog scaling was used to evaluate the effect of cumin oil on pain severity.
 
Result: The pain severity in the experimental group was significantly reduced after 20 minutes (p<0/007), 40 minutes (p<0/001) and 120 minutes (p<0/001) of the intervention.
 
Conclusion: Cumin oil can be prescribed to reduce flatulence related abdominal pain after cesarean section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumin
  • Cumin Oil
  • Cesarean section
  • Postoperative pain
1. Potter PA, Perry AG.Fundamentals of nursing. 5th ed. St. Louis:Mosby;2001:486-9.
2. Sala-Zehi H, Khojasteh F.Maternal newborn nursing.Tehran:Golban;2004:125-38.
3. Bonica T.The Manegment of pain.2nd ed.Philadelphia:Lea and Feblger;1990:465-75.
4. Govindan R. Devita, Hellman, and Rosenberg’s cancer, principles & practice of
oncology.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;2005:2-3.
5. Ignatavicius DD, Workman ML, Mishler MA.Medical-surgical nursing across the health
care continum.3rd ed.Philadelphia:W.B. Saunders;1999:366-7.
6. Danforth DN, Scott JR. Danforth’s obstetrics and gynecology.8th
ed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins;1999:289.
7. Motaghi Z.The effect of comparative obstetric,social and economic caracteristic in
maternal with elective cesarean and normal delivery that patient in emam khomeini
hospoital, thesis Ms in nursing and midwifery.Mashad: Faculthy of Nursing and
Midwifery;2000.
8. Padhye S, Banerjee S, Ahmad A, Mohammad R, Sarkar FH.From here to eternity - the
secret of Pharaohs: Therapeutic potential of black cumin seeds and beyond.Cancer Ther
2008;6(b):495-510.
9. Trentin Ap, Santose ARS, Miguel OG, Pizzolarti MG,Yunes RA, Calixto JB.Mechanisms
involvod in the antiociceptive effect in mice of the hydroalcohlic extract of siphcamphylus
verticillatus.J Pharm Phrmacol 1997;49:567-72.
10. Ahmadyani A., Samanian C.Stop of acute and chronic with alcholic oil rizom aghti plant
in mouse.J Physiol Pharmacol Iran 1997;1(2):127,132.
11. Zargari A.Medicine plants.5th ed.Tehran:Tehran University:519-2
12. Liu JH, Chen GH, Yeh HZ.Enteric-coated peppermint oil capsule in the treatment. of
Irritable bowel syndrom:a prospective /randomized trial.J Gastrorentrol 1997;32:765-8.
13. Kingham JG.Peppermint oil and colon spasm.Lancet 1999;98:346.
14. Nash P, Gowld SR, Barrnardo DE.Pepermint oil does not relieve the pain of irritable bowel
syndrome.Br J Clin Pract 1986; 40:223-292.
15. Abdolahi K, Kakrodi.H.The effect of origanum vulgare L on nausea and womithing, On
chemothrophy patient in Omid hospital, thesis Ms in nursing and
midwifery.Mashad:Faculthy of Nursing and Midwifery;2000.
16. Mamishi N.The effect of carmint oil on flatulence severe women new ceasarean section,
thesis Ms in nursing and midwifery.Mashad:Faculthy of Nursing and Midwifery;2000..
17. Shamaeyan Razavi N.The effect of new beginning oral fluid after cesarean section on
ancidence gastrointestinal disorder after operation, thesis Ms in nursing and
midwifery.Mashad:Faculthy of Nursing and Midwifery;1998.
18. Sayyah M, Peirovi A, Kamalinejad M.Anti-nociceptive effect of the fruit essential oil of
cuminum cyminum L.in rat.Iran Biomed J 2002;6(4):141-5.
19. May B, Kuntz HD, Kieser M.Efficacy of a fixed peppermint oil/caraway oil combination
in non-ulcer dyspepsia.Arzneimittelforschung 1996;46:1142-53.
20. Meyrick TJ, Carr N, Glick L.Peppermint oil follwing appendectomy(Acdelibertely) small
clinical trial.Surg Res Commn 1988;2:285-7.