نویسنده = علی تقی پور
ارتباط ارزش فرزند با میزان باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

دوره 17، شماره 108، مرداد 1393، صفحه 21-27

10.22038/ijogi.2014.3176

الهام فاضلی؛ ناهید گلمکانی؛ علی تقی پور؛ محمدتقی شاکری


مروری بر مفهوم و ساختارحقوق باروری و جنسی در اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 16-26

10.22038/ijogi.2014.2870

رکسانا جان قربان؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ علی تقی پور؛ محمود عباسی


بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2013.650

رباب لطیف نژاد رودسری؛ حمیده جعفری؛ علی تقی پور؛ نیره خادم؛ سعید ابراهیم زاده


ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 7-17

10.22038/ijogi.2012.5695

رباب لطیف نژاد؛ مژگان جوادنوری؛ مرضیه حسن پور؛ سید محمد مهدی هزاوه یی؛ علی تقی پور