ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در ایران: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 ستادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش سلامت جنسی در بسیاری از فرهنگ ها با چالش هایی رو به رو است. با وجودی که نوجوانان ایرانی به ویژه
دختران، نیازهای آموزشی برآورده نشده زیادی در زمینه سلامت جنسی دارند؛ لزوم آموزش سلامت جنسی به نوجوانان به
دلیل چالش های عمدتاً فرهنگی- اجتماعی موضوعی مجادله برانگیز است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عمیق دیدگاه ها و
تجربیات دختران نوجوان و بزرگسالان در زمینه ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی است که در سال 1389-90 بر روی دختران نوجوان و بزرگسالان
دارای نقش کلیدی انجام شد. داده های کیفی با مصاحبه عمیق فردی و بحث گروهی متمرکز با دختران نوجوان،
مادران، مسئولان استانی در سازمان آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، ماماهای مراکز بهداشتی، معلمان و مشاوران
مدارس و روحانیون در شهرهای مشهد و اهواز جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم و با استفاده از نرم
افزار تحلیل داده های کیفی MAXqda مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: مهمترین دلایل ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان در 5 طبقه: فقدان دانش و نگرش صحیح
جنسی، بدآموزی و وجود منابع نادرست آگاهی جنسی، تحولات فرهنگی - اجتماعی، افزایش معضلات سلامت جنسی
در نوجوانان و دیدگاه اثباتی مذهب طبقه بندی شد.
نتیجه گیری: بسیاری از نوجوانان و بزرگسالان بر ضرورت آموزش سلامت جنسی به دختران نوجوان اتفاق نظر داشتند.
بنابراین باید سیاستگذاران به جای اتلاف بیش از پیش زمان در دایره بسته تردید در ضرورت آموزش، در جهت طراحی و
تعیین ویژگی های آموزش جنسی مورد نیاز نوجوانان گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Sexual-Health Education for Iranian Female Adolescents: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Robab Latif Nejad 1
  • Mozhgan Jvad Nouri 2
  • Marziyeh Hasanpour 3
  • Seyed Mohammad Mehdi Hazaveyi 4
  • Ali Taghipour 5
1 Assistant Professor of Midwifery, Patient Safety and Health Quality Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Judishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Ph.D. student of Reproductive Health, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor of Pediatric, Nursing and Midwifery Cares Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Professor of Health Education and Health Promotion, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
5 Assistant Professor of Epidemiology, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual-health education has faced challenges in most cultures. Iranian adolescents, particularly females, have many unmet needs in terms of sexual-health education; nonetheless, there are controversies about the necessity and appropriateness of sexual-health education for adolescents mainly due to the socio-cultural challenges in Iranian society. This qualitative study, therefore, aimed to explore perspectives and experiences of adolescents and key adults regarding the necessity of sexual health education to female adolescents in Iran.
Methods: The design was a qualitative content analysis, in which qualitative data were collected through careful interviews and group discussions with female adolescents, mothers, authorities of health and education organizations of the province, midwives of health centers, teachers and school counselors, and clergies in Ahvaz and Mashhad. Data were analyzed adopting conventional content analysis using MAXqda software.
Results: The main reasons for necessity of sexual-health education for female adolescents were categorized in five emerged themes including: lack of accurate sexual knowledge and attitudes, existence of inaccurate sources for sexual knowledge, socio-cultural changes, increased sexual health disorders in adolescents, and proved attitudes of religion.
Conclusion: Many adolescents and adults agreed on the necessity of sexual-health education. This reality would encourage policymakers to go forward to the next step, which is designing and implementing sexual-education programs according to the adolescents’ needs, instead of being in doubt about whether adolescents need to be provided for the sexual-health education or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female adolescents
  • Qualitative content analysis
  • Qualitative research
  • Sex education
  • Sexual health
1. Weaver AD, Byers ES, Sears JN, Randall HES. Sexual health education at school and at home: attitudes and
experience of new Brunswick parents. Can J Hum Sex 2002;11(1):19-31.
2. UNESCO. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach for schools,
teachers and health educators. Paris:UNESCO;2009:2-14.
3. Avusabo–Asare K, Bankole A, Kumi-Kyereme A. Views of adults on adolescent sexual and reproductive health:
qualitative evidence from Ghana. New York:Guttmacher Institute;2008:9.
4. Tolman DL, Striep MI, Harmon T. Gender matters: constructing a model of adolescent sexual health. J Sex Res
2003 Feb;40(1):4-12.
5. Malek Afzali H, Jandaghi J, Robab Allameh M, Zare M. [Study of educational needs of 12-14 years old girls
about adolescent health and determines appropriate and effective strategies for adolescent health education]
[Article in Persian]. Koomesh 2000;1(2):39-47. Available from:
http://www.koomeshjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-4-322&slc_lang=fa&sid=1
6. Refaei Shirpak K, Eftekhar Ardebili H, Mohammad K, Maticka-Tyndale E, Chinichian M, Ramezankhani A et al.
Developing and testing a sex education program for the female clients of health centers in Iran. Sex Edu
2007;7(4):333-49.
7. Khalajabadi Farahani F, Cleland JG, Mehryar AH. Determinants of heterosexual relationships and sexual
behaviours among elite young females in Tehran, Iran. Paper presented at the XXVI International Population
Conference of the International Union for the Scientific Study of Population, Morocco, Marrakech. SeptemberOctober,
2009. Available from: http://iussp2009.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=90554
8. Mohammadi MR, Mohammad K, Farahani FK, Alikhani S, Zare M, Tehrani, FR et al.. Reproductive knowledge,
attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran. Int Fam Plan Perspect 2006;32(1):35-44.
9. Garmaroudi GHR, Makarem J,Alavi SSH, Abbasi Z. [Health related risk behaviors among high school students
in Tehran, Iran] [Article in Persian]. Payesh 2010 Jan-Mar;9(1):13-9.
10. DeJong J, Jawad R, Mortagy I, Shepard B. The sexual and reproductive health of young people in the Arab
countries and Iran. Reprod Health Mat 2005 May;13( 25): 49-59.
11. Unknown author. About sexual education. Howra 2005;17: 4-7 available from:
[http://www.womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=37&id=604&artlang=f] (in Persian).
12. Statistics centre of Iran. Results from basic information census in reproductive health in selected cities in Tehran
province. Available from: [http://amar.sci.org.ir/SeqSetView.aspx?P=PL&SI=148/2/1/1/0/0/0/0/0] (in Persian).
13. Jalali Aria K, Nahidi F, Amir Aliakbari S, Alavi Majd H. [Parents and teachers' view on appropriate time and
method for female reproductive health education] [Article in Persian]. J Gorgan Univ Med Sci 2010;12(3):84-90.
14. Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. London:Sage
Publication;2007.
15. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis.Qual Health Res 2005 Nov;15(9):1277-
88.
16. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures
to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today 2004 Feb;24(2):105-12.
17. Zare M, Malek Afzali H, Jandghi J, Alammeh MR, Kolahdoz M, Asadi O.[ Effect of training regarding puberty
on knowledge, attitude and practice of 12-14 year old girls] [Article in Persian]. J Guilan Univ Med Sci
2006;14(56):18-26.
18. Olfati F, Aligholi S. [A study on educational needs of teenager girls regarding the reproductive health and
determination of proper strategies in achieving the target goals in Qazvin] [Article in Persian]. J Qazvin Univ
Med Sci 2008;12(2(47):76-82.
19. Ghahremani L, Hidarnia A, Babaee GH. [Effects of puberty health education on health behavior of secondary
school girl students in Chabahar city] [Article in Persian]. Iran South Med J 2008;1:61-8.
20. Moodi M, Zamanipour N, Sharifzadeh GHR, Akbari Bourang M, Salehi S. [Evaluating puberty health program
effect on knowledge increase among female intermediate and high school students in Birjand] [Article in
Persian]. J Birjand Univ Med Sci 2007;13(4):36-41.
21. Khakbazan Z, Jamshidi F, Mehran A, Damghanian M. [Effects of lecture presentation and presenting educational
packages on girls’ knowledge about adolescence health] [Article in Persian]. Hayat 2008;14(1):41-8.
22. UNFPA. adolescent and youth. Retrived 2008/10/11 from www.unfpa.org/adolescents and youth/
23. Peer Approach in Adolescent Reproductive Health Education : Some Lesson Learned. UNESCO Regional
Clearing House on Population Education and Communication Asia and Pacific Regional Bureau Education. 2003
Bangkok , Thailand.
24. Dehne KL, Riedner G. Sexually Transmitted infection among adolescent department of child and adolescent
health and development. Geneva:WHO;2005.
 
25. Malek A, Abbasi Shokoohi H, Faghihi A, Bina M, Shafiee-Kandjani A. A study on the sources of sexual
knowledge acquisition among high school students in Northwest of Iran. Arch Iran Med 2010;13(6):537-42.
26. Masatu MC, Kvale G, Klepp K. Frequency and credibility of reported sources of reproductive health information
among primary school adolescent in Arusha, Tanzania. Scand J Public Health 2003;31(3):216-23.
27. Khalajabadi Farahani F, Cleland J, Mehryar AH. Associations between family factors and premarital
heterosexual relationships among female college students in Tehran. International perspectives on sexual and
reproductive health 2011; 37(1):30-39.
28. Movahhed M, Abbasi Shavazi MT. [Traditional and modern values among girls residing in Shiraz] [Article in
Persian]. Womens Studies 2006;4(1):67-100.
29. Teachman JD. Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among
women. J Marriage Famy 2003;65(2):444-55.
30. Iranian Students’ News Agency ( ISNA) - 07-24-2011 - 90-5-2.١٨٠٨٨٩١ mht (in Persian)
31. Orgocka A. Perceptions of communication and education about sexuality among Muslim immigrant girls in the
US. Sex Education 2004, 4(3) : 255-271
32. UNFPA: Supporting Young People at a Pivotal Period in Their Lives. Available from:
[http://web.unfpa.org/adolescents/overview.htm]