تجربه بارداری برنامه ریزی نشده در زنان مراجعه‌ کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد: یک مطالعة پدیدارشناسی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه آمار‌‌‌ زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ‌ایران.

3 استادیار گروه بهداشت و مدیریت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت،‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ‌مشهد، ‌ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری برنامه ریزی نشده، یکی از مشکلات بهداشتی و اجتماعی شایع در کشور می‌باشد که بر سلامت مادران و نوزادان تأثیر سوء دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربیات فردی و درک زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد از پدیده بارداری برنامه ریزی نشده انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی در سال 1391 بر روی زنانی که بارداری برنامه ریزی نشده داشتند، انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و تا اشباع داده ها، حجم نمونه به 10 نفر رسید. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق بر اساس پرسش‌های نیمه ساختارمند استفاده شد. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس بر روی کاغذ پیاده سازی شد. داده ها با استفاده از روش کولیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: مواجهه با تنش (واکنش روانی، تطابق، تصمیم گیری و اقدام به سقط)، توجیه (علت ناخواسته دانستن بارداری، علت بروز بارداری ناخواسته)، تغییر در نقش (تغییر در نقش مادری، تغییر در نقش همسری، تغییر در وظایف روزمره) و واکنش اطرافیان، درون مایه های اصلی و فرعی استخراج شده در این مطالعه بودند.
نتیجه‌گیری: زنان با بارداری برنامه ریزی نشده، دچار فشارهای روحی و روانی شدیدی در بارداری هستند. ضروری است مراقبین بهداشتی به این زنان و همسرانشان در گذر از این دوره بحرانی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experience of Unplanned Pregnancy in Women Attending to Health Centers of Mashhad, Iran: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Roghieh Bayrami 1
  • Ali Taghipour 2
  • Hossein Ebrahimipour 3
1 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor , Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Health and Management, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Unplanned pregnancy is a major social and public health issue in Iran that has adverse impacts on mothers and infants' health. The aim of this study was to explore women’s experiences of unplanned pregnancy in Mashhad health centers.
Methods: This qualitative study was conducted with a phenomenological approach in 2012. Purposive sampling method was conducted till data saturation and sample size was 10 women with unwanted pregnancy. Data were collected by using in-depth interviews and by a semi-constructed questionnaire. All interviews were recorded, transcribed and then were analyzed by Colaizzi's method.
Results: Exposure to stress (psychological reactions, coping, decision and attempt to abortion), justification (causes of knowing of unwanted pregnancy, causes of unwanted pregnancy occurrence), changing role (changing in maternal role, changing in role of spouse, changing in daily roles) and reaction of others were the main and subthemes in this study.
Conclusion: Women with unplanned pregnancy have severe mental and psychological stress during pregnancy. Health personnel should help women and their partners through this critical period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pregnancy/Unplanned
  • Pregnancy/Unwanted
  • Qualitative research
  • Women