ارتباط ارزش فرزند با میزان باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: میزان باروری با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است که شناسایی دقیق این عوامل ضرورت ‌دارد. مفهوم "ارزش فرزندان"، ماهیت و درجه ارزیابی والدین از فرزندانشان است که بر اهمیت ساختار اجتماعی تأکید می‌کند. با مقایسه مطالعات انجام شده در بین نسل‌ها و فرهنگ‌های مختلف و کاهش نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران و پیامد های آن، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ارزش فرزند با باروری زنان انجام‌ شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1392 بر روی 512 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه ارزش فرزند ترومسدورف بود که شامل چهار بُعد سودگرا- هنجاری، عاطفی، خانوادگی و امنیت دوران پیری بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آنالیز واریانس و آزمون توکی انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر در بین ابعاد ارزش فرزند، بُعد امنیت دوران پیری با میانگین 69/65%، بیش ترین درجه اهمیت را داشت و تنها بین بُعد خانوادگی و سن، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/03=p). همچنین بین ابعاد ارزش فرزند و باروری ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (0/05<p).
نتیجه‌گیری: مفهوم ارزش فرزند یک متغیر وابسته به فرهنگ است و رفتار باروری در زنان بیشتر از ساختار فردی، اقتصادی و اجتماعی جمعیتی تأثیر می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between value of children and fertility rate in womem referred to Mashhad helth centers

نویسندگان [English]

  • Elham Fazeli 1
  • Nahid Golmakani 2
  • Ali Taghipour 3
  • Mohammad Tghi Shakeri 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Asistance Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Asistance Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background: The fertility rate is related to economic, social and cultural factors and accurate identification of these factors is necessary. The concept of "value of children" is the nature and degree of parent's assessment of their children that highlights the importance of social structure. By comparison studies between different generations and cultures and considering the importance of reducing the annual population growth rate and its outcome, the present study was evaluated the association of value of children and fertility rate  in women.
Material & Methods: This cross-sectional study was conducted in 1392 on 512 women referred to Mashhad health centers. Data gathering scale was demographic questionnaire and Trommsdorff value of children questionnaire that consists four dimensions “Utilitarian-normative, emotional, family, and old age security”. Data were analyzed by SPSS software (version 16) and kolmogorovsmirnov, pearson and spearman correlation, ANOVA and Tukey test.P value less than 0.05 was considered significant.
Results: in present study “old age security” with an average 69.65% have the most important and significant correlation between dimensions of value of children and only between the “family” dimension and the age exists significant relationship (p=0.03). In this study, there was no significant relationship between dimensions of value of children and fertility(p>0.05).
Conclusion: value of children concept is a cultural dependant variable and fertility behavior in women mostly affected by personal and socioeconomic structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth rate
  • Children
  • Choice Behavior
  • Population growth
  • Social values
  • Women