بررسی رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و ارتقاء کیفیت سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 مربی گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: امروزه استفاده از روش های اهدایی کمک باروری باعث بروز پرسش هایی در عرصه های مختلف شده است که شناخت آنها بر اساس وضعیت فرهنگی- اجتماعی و اعتقادی هر کشور، نیازمند مطالعات گسترده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای دینی با نگرش زوجین نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و انتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در فاصله زمانی خرداد تا آبان ماه سال 1389 بر روی 115 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری منتصریه مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های روا و پایای باورهای دینی، نگرش نسبت به روش های اهدایی کمک باروری و پرسشنامه انتخاب، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین باورهای دینی زنان نابارور با نگرش آنها نسبت به روش های اهدایی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p)، اما بین باورهای دینی مردان نابارور با نگرش آنها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (036/0=p). همچنین بین باورهای دینی زنان و مردان نابارور با انتخاب روش های اهدایی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری: باورهای دینی، نگرش مردان نابارور نسبت به روش های اهدایی کمک باروری را تحت تأثیر قرار می دهد اما با نگرش و انتخاب زنان نابارور و نیز انتخاب مردان نابارور ارتباطی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Religious Beliefs in Infertile Couples’ Attitude towards Donation Procedures and Its Selection as a Therapeutic Approach to Infertility

نویسندگان [English]

  • Robab Latifnejad Roudsari 1
  • Hamideh Jafari 2
  • Ali Taghipour 3
  • Nayereh Khadem 4
  • Saeed Ebrahimzdeh 5
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Research Center for Patient Safety and Quality of Health Promotion, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Lecturer of Biostatistics, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays assisted reproductive donation procedures have raised various inquiries which their acknowledgment necessitates to conduct widespread research in different countries according to their particular socio-cultural and religious beliefs. This study was conducted aimed to investigate the association of religious beliefs with infertile couples’ attitude towards donation procedures and its selection as a therapeutic approach to infertility.
Methods:
This descriptive- correlational study was carried out on 115 infertile couples that were selected using convenience sampling from Montaserieh infertility research center in Mashhad, Iran, 2010. Infertile couples’ religious beliefs and also their attitudes and practices towards donation procedures were measured using valid and reliable self-structured questionnaires. Data were analyzed using SPSS software version 14 and statistical tests including t-test, Mann-Whitney, chi-square and Spearman correlation coefficient test. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: There was no relationship between religious beliefs and infertile women’s attitude towards donation procedures (p>0.05), but a direct correlation was seen between religious beliefs and infertile men’s attitude (P=0.036). Also there was no relationship between women and men’s religious beliefs and their selection of donation procedures (p>0.05).
Conclusion: Considering the results, it seems that it is needed to get advantage of religious scholars to illuminate the basics of Islamic jurisprudence, in addition to the infertility health care team who provide a holistic care to meet all physical, psychological, social and spiritual needs of infertile couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Choice Behavior
  • Reproductive Techniques/ Assisted