نویسنده = ناهید گلمکانی
ارتباط ارزش فرزند با میزان باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

دوره 17، شماره 108، مرداد 1393، صفحه 21-27

10.22038/ijogi.2014.3176

الهام فاضلی؛ ناهید گلمکانی؛ علی تقی پور؛ محمدتقی شاکری


خشونت خانگی در بارداری، پیامدها و راهکارها- مقاله مروری

دوره 15، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2013.571

ناهید گلمکانی؛ الهام آزموده


بررسی ارتباط انس با قرآن و فعالیت های مذهبی با شادمانی در زنان باردار

دوره 15، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2013.553

علیرضا نجفی ثانی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ ناهید گلمکانی؛ فرزانه جعفرنژاد