بررسی رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران.

3 استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مسائل جنسی از لحاظ اهمیت، جزء مسائل درجه اول زندگی زناشویی هستند و سازگاری در روابط جنسی زوجین از مهمترین دلایل موفقیت زندگی زناشویی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رضایت جنسی و خشنودی زناشویی پس از زایمان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه تک گروهه توصیفی- مقطعی در سال 89-1388 بر روی 105 زن نخست زای مراجعه کننده به واحد واکسیناسیون مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه خشنودی زناشویی بود. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/14) و آزمون های آماری دقیق فیشر و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: 73 نفر (5/69%) از افراد مورد مطالعه رضایت جنسی خوب و 82 نفر (1/78%) خشنودی زناشویی خوب داشتند. بین رضایت جنسی و خشنودی زناشویی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (0001/0p<، 58/0=r) همچنین تجربه ارگاسم بعد از زایمان با رضایت جنسی (0001/0p<، 54/0=r) و خشنودی زناشویی (0001/0p<، 39/0=r) ارتباط آماری معنی داری داشت.
نتیجه‌گیری: زنانی که از سطح بالاتر رضایت جنسی برخوردار بودند، خشنودی زناشویی بیشتری داشتند و همچنین زنانی که در حین فعالیت جنسی، ارگاسم را تجربه می کردند، رضایت جنسی و خشنودی زناشویی بالاتری را گزارش کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Of Sexual Satisfaction and Marital Satisfaction during Postpartum at Primiparous Women Referred to Health Care Centers of Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • Nahid Golmakani 1
  • Maliheh Dormohammadi 2
  • Seyed Reza Mazloum 3
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Islamic Azad University, Quchan Branch, Quchan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sex problems are an important factor in marriage; Compatibility in sexual function in couples is the most important causes of success in marital relationship. The aim of this study was to survey sexual satisfaction and marital satisfaction during postpartum in primiparous women.
Methods: This was a single group cross sectional, descriptive analytic study conducted on 105 primipara women who referred to immunization unit of health care centers of Mashhad, Iran during 2009 and 2010. Data tools were demographic information questionnaire, sexual satisfaction and marital satisfaction questionnaire. Data were analyzed by SPSS software (version 14.5) Fisher exact test and Spearman correlation coefficient. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: 73 cases (69.5%) had good sexual satisfaction and 82 women (78.1) had good marital satisfaction. There was significant direct linear relationship between sexual satisfaction and marital satisfaction (r= 0.58, p<0.0001) as well as orgasm experience after delivery with sexual satisfaction (r= 0.54, p<0.0001) and marital satisfaction (r= 0.39, p<0.0001) had significant direct linear relationship.
Conclusion: In women who had higher levels of sexual satisfaction, marital satisfaction was seen more. Also, women who experienced orgasm during sexual activity, reported more sexual satisfaction and marital satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Primiparous
  • Postpartum Period
  • Sexual satisfaction