بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان‌های شهرستان مشهد در سال تحصیلی 92-91

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،‌ مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بررسی کیفیت زندگی و عوامل تأثیرگذار بر آن در نوجوانان، باعث به وجود آمدن یک دیدگاه کلی از وضعیت سلامت آنان و ارائه راهکارهای مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی های بهداشتی در جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سبک زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1391 بر روی 810 دانش آموز دختر از دبیرستان های شهرستان مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه های مشخصات فردی، توانایی ها و مشکلات نوجوانان، ارتقاء سلامت نوجوان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان توسط افراد تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، تی مستقل، من ویتنی،‌ کروسکال والیس،‌ آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین نمره کل کیفیت زندگی با سبک زندگی و ابعاد آن، همبستگی معنی داری وجود داشت (001/0>p). از بین ابعاد سبک زندگی، "رشد معنوی" و "مدیریت استرس"، به ترتیب بیشترین همبستگی و "رفتار تغذیه ای" کمترین همبستگی را با کیفیت زندگی داشتند. بین نمره کل سبک زندگی با کیفیت زندگی و ابعاد آن نیز همبستگی معنی داری وجود داشت (001/0>p) و از بین 10 بُعد کیفیت زندگی، دو بُعد "سلامت روانی" و "سلامت جسمی" به ترتیب بیشترین همبستگی و "پذیرش اجتماعی"، کمترین همبستگی را با سبک زندگی داشتند. همچنین بین تمام ابعاد سبک زندگی با ابعاد کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0>p) و تنها همبستگی بین 3 بُعد "تغذیه" (174/0=p)، "روابط بین فردی یا حمایت اجتماعی" (860/0=p) و "فعالیت فیزیکی و ورزش" (071/0=p) از سبک زندگی با بُعد "پذیرش اجتماعی" از کیفیت زندگی از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بین سبک زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ابعاد آنها در نوجوانان، ارتباط معنی داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Life Style and the Health Related Quality Of Life among the Girl Students of High Schools in Mashhad, 2012-2013

نویسندگان [English]

  • Fouzieh Naghibi 1
  • Nahid Golmakani 2
  • Habibolah Esmaily 3
  • Fatemeh Moharari 4
1 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Lecturer of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, Research Center of Health Sciences, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The investigation of the adolescents’ quality of life and its effective factors leads to the formation of a general insight from their health status and the presentation of the appropriate solution in relation to the health programs and policies in the society. The presented study was done to determine the relationship between life style and health related quality of life among the girl students of high schools in Mashhad.
Methods: This correlational study was conducted on 810 girl high school students in Mashhad, ran in 2012-2013. The stratified cluster method was applied in this study. The participants filled demographic, strengths and difficulties, adolescent health promotion and health-related quality of life questionnaires. Data were analyzed using SPSS software (version 11.5) and the statistical tests such as Spearman correlation coefficient, independent t, Mann-Whitney, Kruskal Wallis and ANOVA. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was a significant correlation between the total score of life quality and the life style and its different aspects (p<0.001). In different aspects of life style, the most correlation was between "spiritual growth" and "stress management" and the least correlation was observed for "nutritional behavior". A significant correlation existed between total score of life style and quality of life (p<0.001). Among 10 aspects of quality of life, two aspects of "psychological well-being" and "physical well-being" had the most correlation and "social acceptance" showed the least correlation with life style. Also there were a positive significant correlations between all aspects of life style and quality of life (p<0.05), and only the correlation of 3 aspects of life style including "nutrition" (p=0.174), "interpersonal relationships or social support" (p=0.860) and "physical and sport activities" (p=0.071) had no statistically significant with the life quality aspect of "social acceptance".
Conclusion: There is a significant correlation between the life style and the health related quality of life and its aspects among adolescents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Life style
  • Quality of life