خشونت خانگی در بارداری، پیامدها و راهکارها- مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی مطرح شده است. مطالعه در زمینه خشونت خانگی در بارداری جهت روشن تر ساختن ارتباط بین انواع خشونت و پیامدهای سلامت روانی و فیزیکی آن و توجه به غربالگری این روند بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف مرور پیامدهای خشونت خانگی در بارداری و راهکارهای مطرح شده در این زمینه انجام شد.
روش کار: در این مطالعه،110 مقاله از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه های مورد نظر در بانک های اطلاعاتی pubmed، Sciencedirect،googlescholar ، SID و Iranmedex از بازه زمانی تحت پوشش این بانک ها تا سال 2012 به دست آمد. در نهایت 55 مقاله در بازه زمانی 1995 تا 2012 که به بررسی پیامد خشونت خانگی فقط بر روی زنان باردار پرداخته بودند، مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: مرور مقالات موجود نشان داد که خشونت خانگی در افزایش عوارض بارداری نظیر سقط، زایمان زودرس، خونریزی، پره اکلامپسی، دیستوشی و  افسردگی پس از زایمان، در اغلب موارد مؤثر می باشد. با این حال در معدودی از مطالعات این ارتباط وجود نداشت و یا از نظر آماری معنی دار نبود که در مطالعات دیگر، با طراحی متفاوت و یا مکان و زمان مختلف، این ارتباط به سطح معناداری رسیده است.
نتیجه‌گیری: تأثیر خشونت خانگی بر پیامدها و عوارض بارداری در مطالعات متعدد از یک سو و وجود شواهدی مبنی بر اثربخشی برنامه های غربالگری و مداخله ای بر خشونت خانگی از طرف دیگر، ضرورت استفاده از این برنامه ها را در سطح گسترده تر نشان می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domestic Violence in Pregnancy, Outcomes and Strategies: A Review Article

نویسندگان [English]

  • Nahid Golmakani 1
  • Elham azmoude 2
1 Lecturer of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, domestic violence against women is considered as one of the most important of public health problems. Study on domestic violence in pregnancy is essential to clarify the relationship between different types of violence and its physical and mental health outcomes. The aim of this study was to review the outcomes of domestic violence in pregnancy and it’s considered strategies.
Methods: PubMed, Science Direct, Google Scholar, SID and Iran medex databases were searched and 110 related articles were found. Ultimately, 55 articles which examined domestic violence consequences in pregnant women between 1995 to 2012 were evaluated.
Results: Domestic violence in pregnancy was associated with multiple complications such as miscarriage, preterm labor, vaginal bleeding, preeclampsia, dystocia and postpartum depression. Although, the relationship did not exist in few studies or it was not statistically significant, the correlation has reached to significant level with different design and setting or doing the study in other location and period of time.
Conclusions: Adverse effect of domestic violence on pregnancy and evidence of the effectiveness of screening and intervention programs on domestic violence indicates the necessity of using screening programs more.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic violence
  • Early medical intervention
  • pregnancy