نویسنده = دکتر زهره محمودی
شیوع پاپیلوما ویروس تناسلی در زنان حاشیه‌نشین: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 80-93

10.22038/ijogi.2023.23301

مرضیه باقری‌نیا؛ دکتر ماهرخ دولتیان؛ دکتر زهره محمودی؛ دکتر گیتی ازگلی


بررسی عوامل ساختاری تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت بر فرزندآوری زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 99-118

10.22038/ijogi.2023.22365

فرشته قهرمانی؛ دکتر محبوبه احمدی دولابی؛ دکتر زهره محمودی؛ دکتر ملیحه نصیری


تأثیر قطره گیاه گزنه بر خونریزی پس از زایمان طبیعی، کارآزمایی بالینی تصادفی سه‌سوکور

دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 79-87

10.22038/ijogi.2022.21057

فاطمه بخشعلی‌زاده؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر زهره محمودی