بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در ایران بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت: یک مطالعه مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

4 دانشجوی دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

5 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان، نقش مهمی در چاقی، بیماری‌های مزمن و پیامدهای ناگوار مادری، جنینی و نوزادی دارد. امروزه، عوامل اجتماعی از علل پایه‌گذار سلامتی و بیماری محسوب می‌شوند. مرور سیستماتیک حاضر، با هدف بررسی ارتباط تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان در مطالعات ایرانی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری مقالات فارسی و انگلیسی از نوع مشاهده‌ای (کوهورت، مورد شاهدی، مقطعی) در پایگاه‌های Irandoc، Magiran، SID، Web of Science، Embase، Scopus‌‌، Google Scholar ‌و PubMed با ترکیبات مختلف کلمات کلیدی مرتبط با "تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت" (Social determinants of health) و "اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان" (postpartum weight retention) به‌دست آمده از MESH در سال‌های 2019-2000 جستجو شدند. انتخاب مقالات بر اساس معیارهای ورود و خروج و ارزیابی کیفیت مقالات با مقیاس نیوکاسل اوتاوا انجام شد.
یافته‌ها: از 485 مقاله بررسی شده، 8 مقاله مناسب بود. بر اساس مدل WHO، تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت در دو گروه ساختاری و بینابینی قرار گرفت. تعیین‌کننده‌های ساختاری شامل تحصیلات، شغل، درآمد و محل سکونت و تعیین‌کننده‌های بینابینی بر اساس مدل مذکور، در سه حیطه عوامل رفتاری، عوامل بیولوژیکی و عوامل روانی اجتماعی قرار گرفت. بر اساس نتایج مطالعات مرور شده، تحصیلات مادر، ورزش، وضعیت عملکردی پس از زایمان، شیردهی انحصاری، تغذیه با شیر خشک، وزن پیش از بارداری، وزن‌گیری بارداری، پاریتی، نحوه زایمان، سن، افسردگی و اضطراب، ارتباط آماری معنی‌داری با اضافه وزن باقی‌مانده پس از زایمان نشان دادند.
نتیجه‌گیری: نتایج مرور سیستماتیک حاضر بیانگر تأثیر تعیین‌کننده‌های اجتماعی ساختاری و بینابینی سلامت - از جمله تحصیلات زنان و عواملی در حیطه‌های رفتاری، بیولوژیکی و روانی اجتماعی- بر باقی‌ماندن اضافه وزن پس از زایمان بود. این امر مؤید نیاز به توجه بیشتر مسئولان و پرسنل بهداشتی به این عوامل تأثیر‌گذار در کنار سایر عوامل پزشکی می‌باشد تا بتوان به پیشگیری یا کاهش میزان این معضل و عوارض ناشی از آن کمک نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Determinants of Health and Postpartum weight retention in Iran Based on the WHO Model: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Shahin Bazzazian 1
 • Hedyeh Riazi 2
 • Zohreh Mahmoodi 3
 • Saeideh Nasiri 4
 • Giti Ozgoli 5
1 PhD Candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
4 PhD Candidate of Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.
5 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Postpartum weight retention has a significant effect on obesity, chronic disease, and adverse maternal, fetal, and neonatal outcomes. Nowadays, social factors are of the basic causes of health and disease. The present systematic review was conducted with aim to investigate the relationship between social determinants of health and postpartum weight retention in Iranian studies.
Methods:In this systematic review, Persian and English observational articles (cohort, case-control, cross-sectional) were searched in databases of PubMed, Google Scholar, Scopus, Embase, Web of Science, SID, Magiran, Irandoc using the different combination of keywords related to “Social determinants of health” And “postpartum weight retention” obtained from Medical Subject Headings (MeSH) from 2000 to 2019. The articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria. The quality of selected studies was evaluated using the Newcastle–Ottawa Scale.
Results: From 485 reviewed articles, eight studies were selected. Social determinants of health were classified into structural and intermediate groups based on the WHO model. The structural determinants included education, occupation, income, and residence area. Intermediate determinants were classified into three domains of behavioral factors, biological factors, and psychosocial factors based on this model. According to the results of the reviewed studies, a statistically significant relationship was observed between postpartum weight retention with mother's education, exercise, postpartum functional status, exclusive breastfeeding, formula feeding, pre-pregnancy weight, gestational weight gain, parity, mode of delivery, age, depression, and anxiety.
Conclusion: The results of the current systematic review illustrated the impact of structural and intermediate social determinants of health- including women's education and factors in behavioral, biological, and psychosocial domains- on postpartum weight retention. This result confirms the need for health authorities and staff to pay more attention to these influencing factors along with other medical factors to help prevent or reduce the extent of this problem and its complications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestational weight gain
 • Iran
 • Postpartum weight retention
 • Social determinants of health
 1. Phelan S, Clifton RG, Haire-Joshu D, Redman LM, Van Horn L, Evans M, et al. One-year postpartum anthropometric outcomes in mothers and children in the LIFE-Moms lifestyle intervention clinical trials. Int J Obes (Lond) 2020; 44(1):57-68.
 2. Lim S, O'Reilly S, Behrens H, Skinner T, Ellis I, Dunbar JA. Effective strategies for weight loss in post-partum women: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2015; 16(11):972-87.
 3. Bogaerts A, Van den Bergh BR, Ameye L, Witters I, Martens E, Timmerman D, et al. Interpregnancy weight change and risk for adverse perinatal outcome. Obstet Gynecol 2013; 122(5):999-1009.
 4. Almasi Hashiani A, Sepidarkish M, Omani Samani R. Prevalence of overweight and obesity and its relationship with chemical pregnancy in infertile women after assistant reproductive therapy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):1-7.
 5. Mirzayi F, Akbarzadeh M, Mirzayi M. Evaluation of Maternal, Fetal and Neonatal Complications according to Body Mass Index in Women Referred to Shiraz Health Choice Centers, 2009. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8):25-33.
 6. Cnattingius S, Villamor E. Weight change between successive pregnancies and risks of stillbirth and infant mortality: a nationwide cohort study. The Lancet 2016; 387(10018):558-65.
 7. Cockerham WC, Hamby BW, Oates GR. The Social Determinants of Chronic Disease Am J Prev Med 2017; 52(1S1):S5-S12.
 8. Marmot M, Allen J, Bell R, Bloomer E, Goldblatt P; Consortium for the European Review of Social Determinants of Health and the Health Divide. WHO European review of social determinants of health and the health divide. Lancet 2012; 380(9846):1011-29.
 9. Ailshire JA, House JS. The Unequal Burden of Weight Gain: An Intersectional Approach to Understanding Social Disparities in BMI Trajectories from 1986 to 2001/2002. Soc Forces 2011; 90(2):397-423.
 10. Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health; 2010.
 11. World Health Organization. Nutrition Landscape Information System (NLiS): Global Nutrition Monitoring Framework Country Profile: Iran (Islamic Republic of). Geneva: World Health Organization; 2020. Available from: http://apps.who.int/nutrition/landscape/global-monitoring-framework?ISO=IRN
 12. Riazi H, Torkashvand R, Mahmoodi Z, Boroomandnia N. Postpartum weight retention and its relation with depression. Koomesh 2017; 19(2):276-85.
 13. Montgomery KS, Bushee TD, Phillips JD, Kirkpatrick T, Catledge C, Braveboy K, et al. Women's challenges with postpartum weight loss. Matern Child Health J 2011; 15(8):1176-84.
 14. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev 2015; 4(1):1.
 15. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomized studies in meta-analyses; 2011.
 16. Herzog R, Álvarez-Pasquin MJ, Díaz C, Del Barrio JL, Estrada JM, Gil Á. Are healthcare workers' intentions to vaccinate related to their knowledge, beliefs and attitudes? A systematic review. BMC Public Health 2013; 13:154.
 17. Rong K, Yu K, Han X, Szeto IM, Qin X, Wang J, et al. Pre-pregnancy BMI, gestational weight gain and postpartum weight retention: a meta-analysis of observational studies. Public Health Nutr 2015; 18(12):2172-82.
 18. Adib-Hajbaghery M, Zare M. The Barriers to Patient Education from the Viewpoint of Nurses in Iran: A Systematic Review. Nurs Midwifery J 2017; 15(7):544-58.
 19. Fadaki SF, Emdadi R, Rambod M. The association study of pre-pregnancy BMI and parity with weight change and BMI at 6 months postpartum in Javaheri hospital and the other related centers to Islamic Azad University in 1385. Medical Sciences Journal 2008; 18(3):181-6.
 20. Ghobadi Jamadi E, Hakimi S, Mirghafourvand M, Seidi S, Dastgiri S. Assessment of postpartum weight maintenance and its association with maternal functional status during 6 months after childbirth. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(6):61-68.
 21. Jenabi E, Nazari M, Shobeiri F. Effective factors in postpartum weight loss: A cross-sectional study. Journal of Postgraduate Medical Institute (Peshawar-Pakistan) 2016; 30(4).    
 22. Maddah M, Nikooyeh B. Weight retention from early pregnancy to three years postpartum: a study in Iranian women. Midwifery 2009; 25(6):731-7.
 23. MazidiSharafAbadi F, SadrzadehYeganeh H, Hosseini M, Najarzadeh A, Mirzaiian S. Relationship between weight gain during pregnancy and weight change one year after delivery in comparison with pre-pregnancy weight in Yazdi women. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2013; 12(4):335-44.
 24. Salehi-Pourmehr H, Niroomand S, Shakouri SK, Asgarlou Z, Farshbaf-Khalili A. Association Between Antenatal and Postpartum Depression and Anxiety with Weight Retention 1 Year After Childbirth: A Longitudinal Study. Community Ment Health J 2018; 54(8):1284-1294.
 25. Shobeiri F, Sattari M, Kalhori F, Nazari M. The effect of exclusive breastfeeding on post-partum weight loss, Iran. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 2016; 7(2):861-8.
 26. Schmitt NM, Nicholson WK, Schmitt J. The association of pregnancy and the development of obesity - results of a systematic review and meta-analysis on the natural history of postpartum weight retention. Int J Obes (Lond) 2007; 31(11):1642-51.
 27. Xiao RS, Kroll-Desrosiers AR, Goldberg RJ, Pagoto SL, Person SD, Waring ME. The impact of sleep, stress, and depression on postpartum weight retention: a systematic review. J Psychosom Res 2014; 77(5):351-8.
 28. Shrewsbury VA, Robb KA, Power C, Wardle J. Socioeconomic differences in weight retention, weight-related attitudes and practices in postpartum women. Matern Child Health J 2009; 13(2):231-40.
 29. Abebe DS, Von Soest T, Von Holle A, Zerwas SC, Torgersen L, Bulik CM. Developmental trajectories of postpartum weight 3 years after birth: Norwegian Mother And Child Cohort study. Maternal and child health journal 2015; 19(4):917-25.
 30. Gunderson EP. Childbearing and obesity in women: weight before, during, and after pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 2009; 36(2):317-32.
 31. Hernandez DC. Gestational weight gain as a predictor of longitudinal body mass index transitions among socioeconomically disadvantaged women. J Womens Health (Larchmt) 2012; 21(10):1082-90.
 32. Herring SJ. The Challenge of Postpartum Weight Loss in Low-Income Mothers. J Womens Health (Larchmt) 2017; 26(7):709-710.
 33. Siega-Riz AM, Herring AH, Carrier K, Evenson KR, Dole N, Deierlein A. Sociodemographic, perinatal, behavioral, and psychosocial predictors of weight retention at 3 and 12 months postpartum. Obesity (Silver Spring) 2010; 18(10):1996-2003.
 34. Maddah M, Eshraghian MR, Djazayery A, Mirdamadi R. Association of body mass index with educational level in Iranian men and women. Eur J Clin Nutr 2003; 57(7):819-23.
 35. Abbasalizad Farhangi M. Gestational weight gain and its related social and demographic factors in health care settings of rural and urban areas in northwest Iran. Ecol Food Nutr 2016;55(3):258-65.
 36. Maddah M. Pregnancy weight gain in Iranian women attending a cross-sectional study of public health centres in Rasht. Midwifery 2005; 21(4):365-70.
 37. Fathi F, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Mirghafourvand M. Maternal self-efficacy, postpartum depression, and their relationship with functional status in Iranian mothers. Women Health 2018; 58(2):188-203.
 38. Brandhagen M, Lissner L, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Häggkvist AP, Haugen M, et al. Breast-feeding in relation to weight retention up to 36 months postpartum in the Norwegian Mother and Child Cohort Study: modification by socio-economic status?. Public health nutrition 2014; 17(7):1514-23.
 39. Begum F, Colman I, McCargar LJ, Bell RC. Gestational weight gain and early postpartum weight retention in a prospective cohort of Alberta women. J Obstet Gynaecol Can 2012; 34(7):637-47.
 40. Endres LK, Straub H, McKinney C, Plunkett B, Minkovitz CS, Schetter CD, et al. Postpartum weight retention risk factors and relationship to obesity at 1 year. Obstet Gynecol 2015; 125(1):144-52.
 41. Fadzil F, Shamsuddin K, Wan Puteh SE, Mohd Tamil A, Ahmad S, Abdul Hayi NS, et al. Predictors of postpartum weight retention among urban Malaysian mothers: A prospective cohort study. Obes Res Clin Pract 2018; 12(6):493-499.
 42. Olson CM, Strawderman MS, Hinton PS, Pearson TA. Gestational weight gain and postpartum behaviors associated with weight change from early pregnancy to 1 y postpartum. Int J Obes Relat Metab Disord 2003; 27(1):117-27.
 43. Pedersen P, Baker JL, Henriksen TB, Lissner L, Heitmann BL, Sørensen TI, et al. Influence of psychosocial factors on postpartum weight retention. Obesity (Silver Spring) 2011; 19(3):639-46.
 44. Veghari G. Association of economic status with breastfeeding rates in Northern Iran. J Pak Med Assoc 2012; 62(8):756-9.
 45. Headen I, Laraia B, Coleman-Phox K, Vieten C, Adler N, Epel E. Neighborhood Typology and Cardiometabolic Pregnancy Outcomes in the Maternal Adiposity Metabolism and Stress Study. Obesity (Silver Spring) 2019; 27(1):166-173.
 46. Kac G, Benicio MH, Velásquez-Meléndez G, Valente JG. Nine months postpartum weight retention predictors for Brazilian women. Public Health Nutr 2004; 7(5):621-8.
 47. Ng SK, Cameron CM, Hills AP, McClure RJ, Scuffham PA. Socioeconomic disparities in prepregnancy BMI and impact on maternal and neonatal outcomes and postpartum weight retention: the EFHL longitudinal birth cohort study. BMC Pregnancy Childbirth 2014; 14:314.
 48. Harrison CL, Brown WJ, Hayman M, Moran LJ, Redman LM. The Role of Physical Activity in Preconception, Pregnancy and Postpartum Health. Semin Reprod Med 2016; 34(2):e28-37.
 49. Kirkegaard H, Stovring H, Rasmussen KM, Abrams B, Sørensen TI, Nohr EA. Maternal weight change from prepregnancy to 7 years postpartum--the influence of behavioral factors. Obesity (Silver Spring) 2015; 23(4):870-8.
 50. Ruchat SM, Mottola MF, Skow RJ, Nagpal TS, Meah VL, James M, et al. Effectiveness of exercise interventions in the prevention of excessive gestational weight gain and postpartum weight retention: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2018; 52(21):1347-1356.
 51. Wang QW, Chen L, Hu CL, Shao ZY, Wang Y, Li L. [Influence of physical activity on postpartum weight retention among women, one year after childbirth]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2013; 34(11):1077-9.
 52. Mirghafourvand M, Kamali Fard M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Asghari Jafarabadi M, Khodabandeh F, Mansouri A. Knowledge and belief about postpartum lifestyle among nulliparous mothers, Tabriz 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 17(137):1-12.
 53. Saeedi S. Effect of Exercise Program on Symptoms of Postpartum Depression. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(34):26-31.
 54. Hematyar M, Ekhtiyari A. Comparison Of Postpartum Weight Loss After Cesarean Section And Vaginal Delivery. Journal of Medical Council of IRI 2008; 26(1):69-73.
 55. Hajiahmadi M, Shafi H, Delavar MA. Impact of parity on obesity: a cross-sectional study in Iranian women. Med Princ Pract 2015; 24(1):70-4.
 56. Hill B, McPhie S, Skouteris H. The Role of Parity in Gestational Weight Gain and Postpartum Weight Retention. Womens Health Issues 2016; 26(1):123-9.
 57. Kac G, D'Aquino Benicio MH, Valente JG, Velasquez-Melendez G. Postpartum weight retention among women in Rio de Janeiro: a follow-up study. Cad Saude Publica 2003; 19 Suppl 1:S149-61.
 58. Zanotti J, Capp E, Wender MC. Factors associated with postpartum weight retention in a Brazilian cohort. Rev Bras Ginecol Obstet 2015; 37(4):164-71.
 59. Hill B, Bergmeier H, McPhie S, Fuller-Tyszkiewicz M, Teede H, Forster D, et al. Is parity a risk factor for excessive weight gain during pregnancy and postpartum weight retention? A systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2017; 18(7):755-764.
 60. Monteiro da Silva Mda C, Marlúcia Oliveira A, Pereira Magalhães de Oliveira L, Silva dos Santos Fonseca DN, Portela de Santana ML, de Araújo Góes Neto E, et al. Determinants of postpartum weight variation in a cohort of adult women; a hierarchical approach. Nutr Hosp 2013; 28(3):660-70.
 61. He X, Zhu M, Hu C, Tao X, Li Y, Wang Q, et al. Breast-feeding and postpartum weight retention: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr 2015; 18(18):3308-16.
 62. Baker JL, Gamborg M, Heitmann BL, Lissner L, Sørensen TI, Rasmussen KM. Breastfeeding reduces postpartum weight retention. Am J Clin Nutr 2008; 88(6):1543-51.
 63. Brandhagen M, Lissner L, Brantsaeter AL, Meltzer HM, Häggkvist AP, Haugen M, et al. Breast-feeding in relation to weight retention up to 36 months postpartum in the Norwegian Mother and Child Cohort Study: modification by socio-economic status? Public Health Nutr 2014; 17(7):1514-23.
 64. Hatsu IE, McDougald DM, Anderson AK. Effect of infant feeding on maternal body composition. Int Breastfeed J 2008; 3:18.
 65. Celik N, Atan SU. Investigation of factors affecting postpartum maternal weight retention: A cross-sectional study. J Pak Med Assoc 2018; 68(11):1578-1583.
 66. Montpetit AE, Plourde H, Cohen TR, Koski KG. Modeling the impact of prepregnancy BMI, physical activity, and energy intake on gestational weight gain, infant birth weight, and postpartum weight retention. J Phys Act Health 2012; 9(7):1020-9.
 67. Wang J, Yang ZY, Pang XH, Duan YF, Jiang S, Zhao LY, et al. [The status of postpartum weight retention and its associated factors among Chinese lactating women in 2013]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 2016; 50(12):1067-1073.
 68. Widen EM, Whyatt RM, Hoepner LA, Ramirez-Carvey J, Oberfield SE, Hassoun A, et al. Excessive gestational weight gain is associated with long-term body fat and weight retention at 7 y postpartum in African American and Dominican mothers with underweight, normal, and overweight prepregnancy BMI. Am J Clin Nutr 2015; 102(6):1460-7.
 69. Saeidinejat S, Atefi M, Atefi M, Khatibi L, Alizade M, Ghasemi M. The role of mother's BMI during breastfeeding. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(163):8-14.
 70. Chagas DCD, Silva AAMD, Ribeiro CCC, Batista RFL, Alves MTSSBE. Efeitos do ganho de peso gestacional e do aleitamento materno na retenção de peso pós-parto em mulheres da coorte BRISA [Effects of gestational weight gain and breastfeeding on postpartum weight retention among women in the BRISA cohort]. Cad Saude Publica 2017; 33(5):e00007916. Portuguese.
 71. Ma D, Szeto IM, Yu K, Ning Y, Li W, Wang J, et al. Association between gestational weight gain according to prepregnancy body mass index and short postpartum weight retention in postpartum women. Clin Nutr 2015; 34(2):291-5.
 72. Shao HH, Hwang LC, Huang JP, Hsu HY. Postpartum Weight Retention Risk Factors in a Taiwanese Cohort Study. Obes Facts 2018; 11(1):37-45.
 73. Bogaerts AF, Van den Bergh BR, Witters I, Devlieger R. Anxiety during early pregnancy predicts postpartum weight retention in obese mothers. Obesity (Silver Spring) 2013; 21(9):1942-9.
 74. Gracious BL, Hanusa BH, Wisner KL, Peindl KS, Perel JM. Weight changes in postpartum women with remitted depression. J Clin Psychiatry 2005; 66(3):291-3.
 75. Hartley E, Hill B, Bailey C, Fuller-Tyszkiewicz M, Skouteris H. The Associations of Weight Status and Body Attitudes with Depressive and Anxiety Symptoms Across the First Year Postpartum. Womens Health Issues 2018; 28(6):530-538.
 76. Mina TH, Denison FC, Forbes S, Stirrat LI, Norman JE, Reynolds RM. Associations of mood symptoms with ante- and postnatal weight change in obese pregnancy are not mediated by cortisol. Psychol Med 2015; 45(15):3133-46.
 77. Kheirabadi GR, Maracy MR, Barekatain M, Salehi M, Sadri GH, Kelishadi M, et al. Risk factors of postpartum depression in rural areas of Isfahan Province, Iran. Arch Iran Med 2009; 12(5):461-7.
 78. Walker LO. Weight and weight-related distress after childbirth: relationships to stress, social support, and depressive symptoms. J Holist Nurs 1997; 15(4):389-405.