بررسی عوامل ساختاری تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت بر فرزندآوری زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

4 استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: فرزندآوری، پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند، محسوب می‌شود. مطالعه حاضر جهت تجمیع دانش موجود در مورد اثربخشی عوامل ساختاری تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت بر فرزندآوری زنان ایرانی انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور سیستماتیک، مطالعات فارسی و انگلیسی منتشر شده از نوع مشاهده­ای از تاریخ ابتدای 1/1/2010 تا تاریخ 23/1/2022 وارد مطالعه شدند. جستجوی مطالعات در پایگاه اطلاعاتی Magiran، SID، Embase، google scholar، Scopus، web of science، PubMed با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط شامل: Reproductive Behavior، childbearing، Socioeconomic Factors، Ethnic Groups، Culture، Structural Determinants of Health و Iran انجام شد. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از ابزار نیوکاسل اوتاوا استفاده شد.
یافته ­ها: در این مطالعه مروری 36 مطالعه مطابق با معیارهای ورود وارد مطالعه شدند و عوامل ساختاری سلامت (تحصیلات، درآمد، شغل، قومیت و فرهنگ) بر روی فرزندآوری زنان مورد بررسی قرار گرفتند. فرزندآوری زنان با این عوامل ساختاری سلامت در ارتباط است. در این مطالعه مروری، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات زنان بود؛ به‌طوری‌که 18 مقاله، تأثیر منفی تحصیلات بر فرزندآوری را نشان دادند.
نتیجه ­گیری: نتایج مرور سیستماتیک حاضر بیانگر تأثیر تعیین کننده‌های اجتماعی ساختاری سلامت (تحصیلات، درآمد، شغل، قومیت و فرهنگ) از جمله تحصیلات زنان بر فرزندآوری بود. این امر مؤید این است که اگر سیاست‌های جمعیتی بتوانند برنامه ­هایی را اجرا کنند که موجب سازگاری نقش مادری با ادامه تحصیلات زنان پس از ازدواج شوند، می­ توانند بسیار مؤثرتر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural factors of social determinants of health on Iranian women's childbearing: a systematic review study

نویسندگان [English]

 • Fereshte Ghahremani 1
 • Mahbobeh Ahmadi Doulabi 2
 • Zohreh Mahmoodi 3
 • Malihe Nasiri 4
1 PhD student of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Midwifery and Reproductive Health Research Center, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.
4 Assistant professor, Department of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Childbearing is an important phenomenon in demographic movements and the basis of sustainable development in countries with low replacement fertility rates. The present study was performed with aim to summarize the existing knowledge about the effectiveness of structural factors of social determinants of health on childbearing of Iranian women.
Methods: In this systematic review, observational Persian and English studies published from 1/1/2010 to 23/1/2022 were included in the study. Studies were searched in Magiran, SID, Embase, google scholar, Scopus, web of science, and PubMed databases using related keywords including: Reproductive Behavior, Childbearing, Socioeconomic Factors, Ethnic Groups, Culture, Structural Determinants of Health and Iran. The Newcastle-Ottawa tool was used to evaluate the quality of the articles.
Results: In this review study, 36 studies which met the inclusion criteria were included in the study, and health structural factors (education, income, occupation, ethnicity, and culture) on women's childbearing were examined. Women's childbearing is related to these structural factors of health. In this review study, the highest frequency was related to women's education; so that 18 articles showed the negative effect of education on childbearing.
Conclusion: The results of the present systematic review showed the effect of structural social determinants of health (education, income, occupation, ethnicity, and culture) including women's education on childbearing. This confirms that if population policies can implement programs that make the mother's role compatible with the continuation of women's education after marriage, they can be much more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Childbearing
 • Iran
 • Reproductive behavior
 • Social determinants of health
 1. Sadeghi HS, Saraie H. Effective Factors on Mothers’ Inclination to Have Children in Tehran. Social Development and Welfare Planning 2016; 7(27):1-32.
 2. Abbasi Shavazi M, Hosseini-Chavoshi M. Population trends and policies in Iran: the necessity for comprehensive national population plan. J Popul Assoc Iran 2014; 7:95-117.
 3. Abbasi‐Shavazi MJ, Philip Morgan S, Hossein‐Chavoshi M, McDonald P. Family change and continuity in Iran: Birth control use before first pregnancy. Journal of Marriage and Family 2009; 71(5):1309-24.
 4. Baschieri A, Hinde A. The proximate determinants of fertility and birth intervals in Egypt: An application of calendar data. Demographic research 2007; 16:59-96.
 5. Hill B, Ling M, Mishra G, Moran LJ, Teede HJ, Bruce L, et al. Lifestyle and psychological factors associated with pregnancy intentions: Findings from a longitudinal cohort study of Australian women. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(24):5094.
 6. Hashemzadeh M, Shariati M, Mohammad Nazari A, Keramat A. Childbearing intention and its associated factors: A systematic review. Nursing open 2021; 8(5):2354-68.
 7. Marmot M, Allen J, Bell R, Bloomer E, Goldblatt P. WHO European review of social determinants of health and the health divide. The Lancet 2012; 380(9846):1011-29.
 8. Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. WHO Document Production Services; 2010.
 9. Mansourian MK. Explaining Fertility Transition. J Soc Sci Human Shiraz Univ 2001; 16(2):25-48. (Persian)
 10. Abbasi-Shavazi MJ, Ebadi A. Factors affecting on fertility behavior from the perspective of professionals: A qualitative study. Koomesh 2019; 21(1):155-63.
 11. Hosseinzadeh H, Nuh JS, Sharifi M. Fertility pattern, marriage age and contraceptive methods usage between different ethnic groups in the city of Ahwaz in 2009. J Islamic Azad Univ Shoshtar Branch 2010; 4:67-96 (Persian).
 12. Robabi HA, Miandoab NY, Dadkhah SE, Azarkish FA. The Womens' Attitude and Practice towrads Childbearing. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences 2021; 15(6):1583-8.
 13. Araban M, Karimy M, Armoon B, Zamani-Alavijeh F. Factors related to childbearing intentions among women: a cross-sectional study in health centers, Saveh, Iran. Journal of the Egyptian Public Health Association 2020; 95:1-8.
 14. Dehesh T, Salarpour E, Malekmohammadi N, Kermani SA. Associated factors of pregnancy spacing among women of reproductive age Group in South of Iran: cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth 2020; 20(1):1-7.
 15. Erfani A, Nojomi M, Hosseini H. Prolonged birth intervals in Hamedan, Iran: variations and determinants. Journal of biosocial science 2018; 50(4):457-71.
 16. Lam G. How does gender equity affect fertility in Hong Kong?. Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong); 2007.
 17. Sadeghi R, Shahabi Z. The paradox of work and mothering: The experience of transition to motherhood of employed women. Journal of Applied Sociology 2019; 30(1):91-104.
 18. Erdamar G, Demirel H. Investigation of work-family, family-work conflict of the teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014; 116:4919-24.
 19. Samani L, Kouhpeima Ronizi Z, Kouhpeima Ronizi S. The Influence of legal supports of working women during pregnancy and lactation period on their desire to have children. Islam J Women Fam 2020; 8(19):117-32.
 20. Jang I, Jun M, Lee JE. Economic actions or cultural and social decisions? The role of cultural and social values in shaping fertility intention. International Review of Public Administration 2017; 22(3):257-75.
 21. Hosseini H, Abbasi Shavazi MJ. Change of thinking and its impact on behavior and ideals Kurdish and Turkish women's fertility. Journal of Women's Research 2009; 7(2):55-84.
 22. Farrokh-Eslamlou HR, Vahabzadeh Z, Moeini R, Moghaddam Tabrizi F. Pre-marriage couplesfertility attitude following recent childbearing persuasive policies in Iran. Nursing and Midwifery Journal 2014; 11(10).
 23. Hajizadeh Bandeghara F, Jannesari Sh, Ozgoli G, Nasiri M. Positive effect of woman's empowerment on childbearing: more children in working woman. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(37):51-61.
 24. Abassi Z, Keshavarz Z, Abbasi-Shavazi MJ, Ebadi A, Esmaily H. Factors affecting women’s sex preference in multiethnic society in North Khorasan Province, Iran. Electronic Physician 2018; 10(7):7063.
 25. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Systematic reviews 2015; 4(1):1-9.
 26. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses; 2011.
 27. Herzog R, Álvarez-Pasquin M, Díaz C, Del Barrio JL, Estrada JM, Gil Á. Are healthcare workers’ intentions to vaccinate related to their knowledge, beliefs and attitudes? A systematic review. BMC public health 2013; 13(1):1-7.
 28. Adib-Hajbaghery M, Zare M. The barriers to patient education from the viewpoint of nurses in Iran: A systematic review. Nursing and Midwifery Journal 2017; 15(7):544-58.
 29. Ranjbar F, Shirzad M, Kamali K, Akhondi MM, Ghoodjani A, Ardakani ZB, et al. Fertility behaviour of Iranian women: a community-based, cross-sectional study. Archives of Iranian medicine 2015; 18(1).
 30. Kaboudi M, Ramezakhani A, Manouchehri H, Hajizadeh E. Relationship between age of marriage, women’s education and fertility 1954-93: A study in the west of Iran. Biosci Biotechnol Res Asia 2013; 10(2):855-60.
 31. Ghazanfarpour M, Arghavani E, Khadivzadeh T, Saeidi M, Kareshki H, Irani M, et al. Childbearing motivation in Iranian engaged couples: A structural equation model. International Journal of Pediatrics 2018; 6(4):7563-8.
 32. Azmoude E, Barati-Far S, Behnam H, Aradmehr M. Socio-demographic and religious factors affecting fertility rate among childbearing women in Easter Iran: A population-based study. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2019; 7(1):1553-9.
 33. Moeeni M, Pourreza A, Torabi F, Heydari H, Mahmoudi M. Analysis of economic determinants of fertility in Iran: a multilevel approach. International journal of health policy and management 2014; 3(3):135.
 34. Shayan Z, Ayatollahi SM, Zare N, Moradi F. Prognostic factors of first birth interval using the parametric survival models. Iranian journal of reproductive medicine 2014; 12(2):125.
 35. Bagheri A, Nasrabad HB, Saadati M. Identification of fertility preference determinants using Poisson regression. Iranian Journal of Epidemiology 2017; 13(2):153-6.
 36. Sabermahani A, Goudarzi R, Nasiri S. Factors affecting fertility rate in Iran (Panel Data 1966-2013): A survey study. Journal of family & reproductive health 2017; 11(3):138.
 37. Reshadat S, Zanganeh A, Saeidi S, Gilan NR, Bavandpour E, Ghasemi SR. Factors associated with total fertility rate (TFR) in Kermanshah-2011. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2015; 18(11).
 38. Najafi-Vosough R, Soltanian AR, Fayyazi N. Influence factors on birth spacing and childbearing rates using survival recurrent events model and parity progression ratios. Journal of Research in Health Sciences 2017; 17(3):384.
 39. Bandehelahi K, Khoshravesh S, Barati M, Tapak L. Psychological and sociodemographic predictors of fertility intention among childbearing-aged women in Hamadan, West of Iran: An application of the BASNEF model. Korean Journal of Family Medicine 2019; 40(3):182.
 40. Miri M, Moghadam HM. Determinants of marriage to first birth interval in Birjand, Iran: a retrospective-prospective cohort and survival analysis. Int J Women’s Health Reprod Sci 2018; 6(3):328-34.
 41. Saadati M, Bagheri A, Abdolahi A. Marriage to first birth interval; A Cross-sectional study in Tehran (Iran). Int J Women’s Health Reprod Sci 2018; 6(3):290-6.
 42. Soltanian A, Davar S, Akhgar MM, Mahjub H, Karami M. Modeling the factors affecting the first birth in the family’s’ fertility in Hamedan Province. J Pharm Res Int 2019; 28(4):1-11.
 43. Dehesh T, Malekmohammadi N, Dehesh P. Associated factors of first-birth interval among women in reproductive age, addressing maternal and child health. Reproductive health 2022; 19(1):28.
 44. Ahmadi DM, Hosinzadde AH. Factors Influencing Child Bearing with Reliance on Birth Policies in Ahwaz City. Biosciences Biotechnology Research Asia 2014; 11(2):911-18.
 45. Erfani A. Low fertility intention in Tehran, Iran: The role of attitudes, norms and perceived behavioural control. Journal of Biosocial Science 2017; 49(3):292-308.
 46. Asadi N, Kaboudi M, Ashtarian H, Salari N. The Comparison of Plans to Child Bearing among Employed Women and Housewives Based on the Perceived Need Model. Research Journal of Medical Sciences 2016; 10:256-60.
 47. Bagheri A, Saadati M. Factor’s affecting first and second birth intervals among 15-49 year-old women in Tehran. Iranian Journal of Epidemiology 2019; 15(1).
 48. Bagheri A, Saadati M. Determinants of birth intervals using Prentice-Williams-Peterson-Gap Time model: Tehran case study. International Journal of Fertility & Sterility 2021; 15(3):234.
 49. Erfani A, Shojaei J. Reasons for intending to have no children in Tehran, Iran. Community Health 2019; 6(2):116-29.
 50. Hosseini H, Bagi B. Socioeconomic, cultural and demographic determinants of childbearing desires among married women attending health centers in Hamedan (2012). Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2014; 18(1):35-43.
 51. Naz MS, Ozgoli G, Hajizadeh F, Sheikhan Z, Nasiri M, Jannesari S. Relationship between demographic factors and religious orientation and the reproductive behavior of employed women in Tehran. International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences 2017; 5(4):277-82.
 52. Khadivzadeh T, Irani M. Religious beliefs and fertility behavior among women of reproductive age in Mashhad, Iran 2016. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2018; 28(167):133-44.
 53. Rad EH, Tavakkoli M, Moghadamnia MT, Ghanbari A. Fertility and minority: a study in two provinces of Iran using matching estimator technique. Journal of immigrant and minority health 2016; 18:660-5.
 54. Sargolzaie N, Kiani M, Haghighi JD, Sargazi S. Determinants of Fertility Patterns in Zahedan, Southeast Iran, 2015. Health Scope 2017; 6(3).
 55. Bagheri A. Studying the Influential Factors of Children Ever Born of Migrant Women to Tehran. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2018; 25(6):118-29.
 56. Tavousi M, Haerimehrizi A, Sadighi J, Motlagh ME, Eslami M, Naghizadeh F, et al. Fertility desire among Iranians: a nationwide study. Payesh (Health Monitor) 2017; 16(4):401-10.
 57. Foroutan Y, Mirzaei S. Ethnic preferences for childbearing in Iran. Population Studies 2018; 4(2):35-60.
 58. Motlagh ME, Taheri M, Eslami M. Factors affecting the fertility preferences in Iranian ethnic groups. Nursing and Midwifery Journal 2016; 14(6):485-95.
 59. Sadeghi R. Ethnic Differences Value and Sex Preference of Children in the City of Maku. Nursing and Midwifery Journal 2019; 17(2):131-40.
 60. Keshavarz H, Haghighatian M, Tavasoli Dinani K. A study on the factors influencing the space between marriage and having children (case study: married women of 20-49 in Isfahan). Journal of Applied Sociology 2013; 24(2):111-25.
 61. Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2011; 16(2):108-15.
 62. Heiland F, Prskawetz A, Sanderson WC. Are Individuals’ Desired Family Sizes Stable? Evidence from West German Panel Data: La taille de famille désirée est-elle stable? Analyse de données de panel en Allemagne de l’Ouest. European Journal of Population/Revue européenne de Démographie 2008; 24:129-56.
 63. Piltan F, Rahmanian M. Sociological study of factors affecting willingness to childbearing women and married men (Case study: Women and men 52 to 52 years old in Jahrom). Social Development Studies 2015; 7(2):121-34.
 64. Andersson G. A study on policies and practices in selected countries that encourage childbirth: the case of Sweden. Contribution to the Consultancy Study on Population Related Matters–A Study on Policies and Practices in Selected Countries that Encourage Childbirth, for the Government of Hong Kong Special Administrative Region. Max Planck Institute for Demographic Research Working Paper 2005; 5.
 65. Shahabadi Z, Saraei H, Khalaj AF. The investigation of attitude toward studying continuation after marriage and its effect on parening decision (the studying of women who are about to marriage in Nayshabour town). Q J Soc Sci 2016; (71):126-62.
 66. Ayazi R, Amini L, Montazeri A, Haghani SH. Factors Related to Childbearing Willingness in the Women Attending the Health Centers in Arak, Iran (2019). Iran Journal of Nursing 2021; 34(130):15-24.
 67. Khodakarami B, Naseritazehgeshlag M, Parsa P, Mohammadi U. Effect of Group Counseling on Attitude About" Child as a Pillar of Life" in Women Referring to Hamadan City Comprehensive Health Centers. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2020; 28(1):27-35.
 68. Keshavarz H, Bahramian M, Mohajerani AA, Hosseinpour K. Factors effective in changing of reproductive behaviors of nomadic and non-nomadic tribes in the Semirom province, Iran. Journal of Health System Research 2012; 8(3):456-65.
 69. Chan SL, Thumboo J, Boivin J, Saffari SE, Yin S, Yeo SR, et al. Effect of fertility health awareness strategies on fertility knowledge and childbearing in young married couples (FertStart): study protocol for an effectiveness-implementation hybrid type I multicentre three-arm parallel group open-label randomised clinical trial. BMJ open 2022; 12(1):e051710.
 70. Hashemzadeh M, Shariati M, Nazari A, Keramat A, Ebrahimi E. Principal factors affecting couples' childbearing policies: A roadmap for policymaking. Iran J Nurs Midwifery Res 2022; 27(5):413.
 71. Becker GS. Fertility and the economy. Journal of Population Economics 1992; 5(3):185-201.
 72. Razeghi Nasrabad HB, Shavazi A, Jalal M, Chavoshi H. Phenomenology of the timing of first birth among women in Tehranwomen. Women's Strategic Studies 2014; 16(63):57-95.
 73. Mohammadi S, Yazdani Charati J, Mousavinasab N. Factors affecting Iran’s population aging, 2016. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2017; 27(155):71-8.
 74. Torr BM, Short SE. Second births and the second shift: A research note on gender equity and fertility. Population and development Review 2004; 30(1):109-30.
 75. Habel C, Feeley N, Hayton B, Bell L, Zelkowitz P. Causes of women׳ s postpartum depression symptoms: Men׳ s and women׳ s perceptions. Midwifery 2015; 31(7):728-34.
 76. Dorahaki A, Nobakht R. The influence of gender equality within the family on fertility intention of women in urban areas of bushehr province. Women in Development & Politics 2020; 18(1):151-72.
 77. Abbasi SM, Sadeghi R. Ethnicity and fertility: an analysis of fertility behavior of ethnic groups in iran. Soc Sci Paper 2006; 29:29-58.
 78. Kariman N, Amerian M, Jannati P, Salmani F, Hamzekhani M. A path analysis of factors influencing the first childbearing decision-making in women in Shahroud in 2014. Glob J Health Sci 2016; 8(10):55381.
 79. Behboudi-Gandevani S, Farahani FK, Jasper M. The perspectives of Iranian women on delayed childbearing: A qualitative study. J Nurs Res 2015; 23(4):313-21.