کلیدواژه‌ها = خودآزمایی پستان
خودآزمایی پستان و نقش آموزش بر تغییر تصمیم زنان بر اساس مدل مراحل تغییر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 42-51

10.22038/ijogi.2018.10581

محمد مطلبی؛ عبدالجواد خواجوی؛ فریبا عسکری؛ مریم صابری


رابطه آگاهی از خودآزمایی پستان (BSE) با عوامل فردی در مدیریت سلامت زنان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2017.8620

مژگان نینوایی؛ حمیدرضا سلطانی؛ نادیا سلطانی


بررسی سازه های انگیزش، خودکارآمدی و هزینه پاسخ درک شده مبتنی بر انگیزش محافظت در رفتار خودآزمایی پستان

دوره 15، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2013.550

محمد واحدیان شاهرودی؛ فاطمه پورحاجی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ فهیمه پورحاجی