بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در خصوص خودآزمایی پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بروجن، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد. معاینه ماهیانه پستان توسط خودِ فرد، یکی از راه های ساده و مقرون به صرفه است که نیاز به تجهیزات و پرسنل متخصص ندارد و در کنار سایر روش های غربالگری معرفی شده است، البته به این شرط که کاملا صحیح انجام شود تا از مخفی ماندن تشخیص خودداری شود. در این بین این سؤال مطرح است که آیا زنان پرستار و ماما، دانش کامل در این مورد را دارند تا بتوانند به دیگران نیز آموزش بدهند؟ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری و مامایی در خصوص خود آزمایی پستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1391 بر روی 89 نفر از پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان ولیعصر بروجن انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته بررسی سطح آگاهی و نگرش در خصوص خودآزمایی پستان و اطلاعات فردی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سطح آگاهی پرسنل پرستاری در خصوص خودآزمایی پستان 84/2±48/9 و در پرسنل مامایی 52/1±11 بود که نسبت به حداکثر نمره (20) در سطح قابل قبولی قرار نداشت. میانگین سطح نگرش پرسنل پرستاری در خصوص خودآزمایی پستان 09/5±56/55 و در پرسنل مامایی 65/7±23/55 بود. بین میانگین سطح آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در مطالعه ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (021/0=p، 244/0=r).
نتیجه گیری: ماماها و پرستاران به عنوان پرجمعیت ترین جامعه تیم بهداشتی، نه تنها از آگاهی کافی در خصوص خودآزمایی پستان برخوردار نیستند، بلکه نگرش صحیحی نیز نسبت به آن ندارند. لذا به نظر می رسد برنامه ریزان آموزشی و مسئولین آموزش پرسنل بیمارستانی باید در صدد آموزش این رفتار مهم بهداشتی به زنان پرسنل باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the knowledge and attitudes of nursing and midwifery personnel about Breast Self-Examination

نویسندگان [English]

  • sara shahbazi
  • Mohammad Heidari
Lecture of Nursing, school of nursing, Shahrekord University of Medical Sciences, Boroujen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women. Monthly breast self-examination is one of the easy and cost-effective methods that does not require specialized personnel and equipment and has been introduced as the best method of screening. Among these, this question is suggested that whether nurses and midwives women have complete knowledge about it so they can teach others? Therefore, this study was performed with the aim to assess the knowledge and attitudes of nursing and midwifery personnel about Breast Self-Examination (BSE).
Methods: This descriptive-analytic study was performed on 89 cases of nursing and midwifery personnel of Borojen Valiasr hospital in 2012. For data collection, the researcher made questionnaire of examining knowledge and attitudes about BSE and demographic information were used. Data analysis was performed using SPSS software (version 21), independent t-test and spearman test. PResults: Mean level of knowledge about BSE in nurses was 9.48 ± 2.84 and in midwives 11 ± 1.52 that wit maximum score (20) was not in acceptable level. Mean level of attitude in nurses was 55.56 ± 5.09 and in midwives 55.23 ± 7.65. There were significant difference between mean levels of knowledge and attitude among participants (r=0.244, P=0.021).
Discussion: Nurses and midwives as the most populous community of health teams, not only do not have enough knowledge about BSE, but also do not have a correct attitude toward it. Therefore, it seems that it is necessary that educational planners and administrators of educating hospital staff should train this important health behavior to women staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitudes
  • Breast self- examination
  • Knowledge
  • Midwife
  • nurse
1-       Ashrafi Asgarabad A, Khanjani N, Saber M, Jalili S, Khedmati E. Knowledge and Attitude of Students at Alzahra University about BreastSelf-Examination. Journal of Health & Development 2012; 1(2): 111-120.(Persian)
2-       Motamedi B, Yazdanpanah F, Iranmanesh F, Tirgary B.Effect of Education on the Sustainability of Breast Self-Examination among Health Care Volunteers in Kerman 2012; 1(3): 167-173 (Persian)
3-       Sahraee A, Noroozi A,Tahmasebi R. Predicting Factors of Breast Self-Examination based on Health Belief Model and Locus of Control among women Aged 20-50 Years. Hayat  2013; 19(2): 27-39. (Persian)
4-       Taleghani,F. ParsaYekta, Z. and Nilbakht A  . Coping with breast canser in newly diagnosed Iranian Women. J Adv Nurs 2006; 54(10):265-273 .
5-       Hadizadeh F, Latifinejad R, Khoeinejad A, Esmaeili H. The effect of a systematic instruction program on proficiency of female students about breast self examination. Teb & Tazkieh journal 2005;52.(Persian)
6-       Ghaem H, Jaafari P, Moslehi Sh. Comparison of knowledge level of BSE in female students of Shiraz university and Shiraz medical university. Journal of Iran medical university 2007;15(58):145-153. (Persian)
7-       Ghanbari A, Atrkar Z. Comparison of education with CD and booklet on learning output about BSE of nursing and midwifery students. Journal of Gilan medical university 2004;12(48):33-38.(Persian)
8-       Mojahed Sh, Dehghani R, Dafeei M. Knowledge and function about BSE of nursing and midwifery staffs in Yazd hospitals. Journal of Yazd shahid Saddughi medical university 2001;1: 82-88.(Persian)
9-       Avci IA, Ozcan A, Ozcan A ,Birzen A, Figen C. The problems encountered by midwives during breast self- examination training. European jouenal of oncology nursing 2008; 12(4):329-333.
10-    Hacihassanoglur A, Gozum S. The effect of training on the knowledge levels and beliefs regarding breast self- examination on women a hending a public education center, European journal of oncology nursing 2008 ;12(1):58-64
11-    Thornton H, Pillarisetti R. Breast awareness and breast self-examination are not the same. What do these terms mean? Why are they confused? What can we do?. European journal of cancer  2008; 44(15):2118-2121.
12-    www.nm.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid
13-    CanbulatN , Uzun O. Health beliefs and breast cancer screening behaviors among female health workers in Turkey. European journal of oncology nursing  2008 ;12(2):148-156.
14-    Farrokhi M, Ghaffarian H. comparison the effect of two methods training of direct and indirect on skill and behavior in BSE. Journal of tebbe jonub.2002;3(2).
15-    AvchiI.A . Factors associated with breast self- examination practices and beliefs in female workers at a muslimcommunity . European journal of oncology nursing  2008 ;12(2):127-183.
16-    Alaeinejad F, Abbasian M, Delurianzadeh M. Assessment of Knowledge, attitude and performance level about BSE of Shahrood health relations. Journal of danesh and tandorosti 2007;2(2). (Persian)
17-    Kearney AJ, Murray M. Breast cancer screening recommendation : is Mammography the only answer ?. journal of midwifery & women’s health  2009; 54(5): 293-400.