مراحل تغییر و میزان پیش بینی کنندگی سازه خودکارآمدی در انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران سال 1390

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 مربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان به شمار می‌رود و تشخیص زودهنگام بیماری، نقش مهمی در پیش آگهی دارد. خودآزمایی پستان، یک روش ساده برای تشخیص زودرس است. عوامل مختلفی در انجام خودآزمایی پستان مؤثر هستند. خودکارآمدی، عامل پیش بینی کننده مهمی در تصمیم گیری افراد در انجام رفتارهای بهداشتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین خودکارآمدی زنان در مورد خودآزمایی پستان و ارتباط آن با سطح تغییر رفتار بر اساس الگوی بین نظریه ای انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی در سال 1390 بر روی 203 نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه بخش: فردی، سازه خودکارآمدی و سؤالات تعیین مراحل تغییر رفتار بود، جمع آوری ‌شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بین سطح تحصیلات زنان و انجام خودآزمایی پستان ارتباط معنی داری وجود نداشت (65/0=p)، ولی بین وضعیت شغلی افراد و مرحله تغییر رفتار خودآزمایی پستان ارتباط معناداری مشاهده شد (018/0>p)؛ به گونه ای که احتمال انجام خودآزمایی پستان در زنان خانه دار، 64/2 برابر بیشتر از زنان شاغل بود. همچنینبین خودکارآمدی زنان مورد مطالعه و مراحل انجام خودآزمایی پستان ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0>p) و احتمال انجام خودآزمایی پستان در زنانی که خودکارآمدی بالاتری داشتند، 17/1 برابر بیشتر از سایر زنان بود.
نتیجه‌گیری: با تقویت خودکارآمدی در زنان، رفتار خودآزمایی پستان در آنان افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stages of Change and Predicting of Self Efficacy Construct in Breast Self Examination Behavior among Women Attending at Tehran Health Centers, Iran, 2011

نویسندگان [English]

  • Ashraf Pirasteh 1
  • Kobra Khajavi Shojaie 2
  • Nahid Kholdi 2
  • Ali Davati 3
1 Assistant Professor, Department of Health and Community Medicine, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Lecturer, Department of Health and Social Medicine, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Health and Community Medicine, School of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women. Early detection of breast cancer has an important role on prevention. Breast self-examination is a simple method for early diagnose of breast cancer. Several factors affect on breast self examination. The self efficacy is an important predictor factor to make decision for doing health behaviors. The purpose of this study was to determine the self efficacy in women about breast self-examination and its relationship with health behavior change based on transtheoretical model.
Methods: This cross sectional and descriptive analytical study carried out among 203 married women who referred to health centers of Tehran, Iran in 2011. Data were collected using a research made questionnaire included demographic data, self efficacy construct and the stages of change scale. Data were analyzed using SPSS software version 16, chi-square, independent t-test, spearman correlation and logistic regression tests. P value less than 0.05 was considered significant.
Results: There was no significant relationship between women’s education and doing breast self-examination (p=0.65), but the relationship between job status and the stage of breast self-examination change of was significant (p<0.018); such that the probability of doing breast self-examination was 2.64 times more in housewives than employed women. Also, there was a significant correlation between women’s self efficacy and the stages of breast self-examination (p<0.001) and the probability of doing breast self-examination was higher in women who had more self efficacy, 1.17 times more than other ones.
Conclusion: The breast self examination increases in women when their self efficacy improves.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Self-Examination
  • Health Behavior
  • self efficacy