کلیدواژه‌ها = استریای بارداری
بررسی ارتباط شدت استریای بارداری با پارگی زودرس پرده‌های جنینی در زنان نخست‌زا

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 45-53

10.22038/ijogi.2018.11062

مریم امیدی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ یلدا ناهیدی؛ طاهره صادقی


عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 28، آذر 1391، صفحه 13-20

10.22038/ijogi.2012.5632

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ ناهید خلدی؛ سکینه موید محسنی؛ سمیه شالچی تبریزی