بررسی تأثیر روغن کنجد و بادام شیرین در پیشگیری از استریا و خارش ناشی از آن در زنان پرایمی پار: یک کارآزمایی تصادفی دارای گروه کنترل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: استریای بارداری، یک تغییر فیزیولوژیک پوستی است، که بسیاری از زنان آن را در طول بارداری تجربه می کنند. استریای بارداری ممکن است با ایجاد خارش و حتی زخم در نواحی درگیر باعث ایجاد استرس و نگرانی هایی از نظر زیبایی، کاهش اعتماد به نفس و مشکلات روانشناختی برای زنان باردار شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر روغن بادام شیرین و روغن کنجد در پیشگیری از استریای بارداری و خارش ناشی از آن بر روی زنان باردار نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی دارای گروه کنترل سه سوکور می باشد که در سال 93-1392 بر روی 150 زن باردار نخست زا در 5 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان اراک انجام شد.تصادفی سازی دو گروه مداخله و یک گروه کنترل توسط بلوک بندی انجام شد. گروه های مداخله و کنترل به ترتیب 1 سی سی روغن کنجد، 1 سی سی روغن بادام شیرین و 1 سی سی روغن پلاسبو، بعد از هفته 16 بارداری، 2 بار در روز به مدت 20 هفته دریافت کردند. شدت استریا براساس روش استفاده شده توسط داوی (Davey) و شدت خارش براساس روش استفاده شده کامینی (Kamini) ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) و آزمون های تی مستقل، کای دو، کای دو روند، کروسکال والیس و تحلیل لوجستیک دو حالتی انجام شد. میزان05 /0>p معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بروز استریا در هفته 38-35 بارداری در مصرف کنندگان روغن بادام شیرین 2/59%، در مصرف کنندگان روغن کنجد 7/16% و در گروه کنترل 82% بود. خارش شکم در مصرف کنندگان روغن بادام شیرین 3/65%، روغن کنجد 5/10% و گروه کنترل 78% گزارش شد. هیچ‌کدام از مصرف کنندگان روغن کنجد خارش شدید شکم را گزارش نکردند، در حالی که 17 نفر، (7/34%) از مصرف کنندگان روغن بادام خارش شدید شکمی را گزارش کردند (001/0>p). بر اساس آزمون کروسکال‌ والیس تفاوت معنی داری بین سه گروه از نظر بروز استریا و خارش وجود داشت (001 /0>p).
نتیجه‌گیری: بین دو گروه مداخله روغن بادام شیرین، روغن کنجد و گروه کنترل از نظر بروز و شدت استریا و بروز و شدت خارش مشاهده شد. هم روغن بادام شیرین و هم روغن کنجد در کاهش بروز استریای شکمی و کاهش خارش ناشی از آن در مقایسه با گروه کنترل مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sesame and sweet almond oil on the prevention of striae and itching caused by it in primiparous women: a randomized controlled trial

نویسندگان [English]

 • Jamileh Malakouti1 1
 • Azizeh Farshbaf Khalili 1
 • Atefeh Kamrani 2
1 Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran
2 M.Sc. student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

esteem and other psychological problems by itching and even ulcers in the affected areas for pregnant women. This study was performed with aim to determine the effect of sesame and sweet almond oil on the prevention of striae and itching caused by it in primiparous women.
Methods: This triple-blind randomized controlled clinical trial was done on 150 primiparous women at 5 health centers affiliated to Arak University of Medical Sciences in 2013-2014. The randomization of two intervention and one control groups was performed by block randomization method. Intervention and control groups received 1cc sesame, 1 cc Sweet almond oil, and 1cc Placebo, respectively, 2 times daily for 20 weeks. The severity of striae was evaluated based on used method by Davey and the severity of itching based on used method by Kamini. Data was analyzed using SPSS software (version 13), and independent t-test, chi-square test and, Kruskal–Wallis , and two states logistic analysis. PResults: Striae at 35-38 weeks of pregnancy were observed in 59.2%, 16.7%, and 82% of participants in sweet almond oil, sesame oil, and control groups, respectively. Abdominal itching was reported in 65.3%, 10.5%, and 78% of participants in sweet almond oil, sesame oil and control groups, respectively .Nobody of sesame oil consumers reported severe abdominal itching, while 17 cases (34.7%) of sweet almond oil consumers reported severe abdominal itching (P<0.001) . Kruskal-wallis test showed significant difference between three groups in terms of striae and itching (P<0.001).
Conclusions: The results of this study showed that both sweet almond oil and sesame oil are effective on reducing the incidence and severity of striae and itching caused by it in primiparous women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Primiparous Women
 • Sesame oil
 • Striae gravidarum
 • Sweet almond oil
 1. Tunzi M, Gray GR . Skin condition during pregnancy. Am Fam Physicion 2007; 75(2):211-8.
 2. Salter SA, Kimbell AB. Striae gravidatum. Clin Dermatol 2006; 24(2):97-100.
 3. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth J, Gilstrap L, Wenstrom K. Williamss obstetrics. 23nd ed. New York: McGRAW Hill Medical Publishing Division; 2010.
 4. Atwal GS, Manku LK, Griffiths CE, Polson DW. Striae gravidarum in primipare. Br J Dermatol 2006; 155(5):965-9.
 5. Osman H, Rubiez N, Tamim H, Nassar AH. Risk factors for the development of striae gravidarum. Am J Obstet Gynecol 2007; 196(1):62-5.
 6. Davey CM. Factors associated with the occurrence of striae gravidarum. J Obstet Gynaecol Br Commonw 1972; 79(12):1113-4.
 7. Wong RC, Ellis CN. Physiologic skin changes in pregnancy. J Am Acad Dermatol 1984; 10(6):929-40.
 8. Thomas RG, Liston WA. Clinical associations of striae gravidarum. J Obstet Gynaecol 2004; 24(3):270-1.
 9. Shuster S. The cause of striae distensae. Acta Derm Venereol Suppl 1979; 59(85):161-9.
 10. Waston RE, Parry EJ, Humphries JD, Jones CJ, Polson DW, Kiety CM, et al. Fibrillin microfibrils are reduced in skin exhibiting striae distansea. Br J Dermatol 1998; 138(6):931-7.
 11. MCDaniel DH, Ash K, Zukowski M. Treatment of stretch marks with the 585-nm flashlamp-pumped pulsed dye laser. Dermatol Surg 1996; 22(4):332-7.
 12. Lerdpienpitayakul R, Manusirivithaya S, Wiriyasirivaj B, Lorwatthanasirivikul J. Prevalance and risk factors of striae gravidarum in primiparae. Thai J Obstet Gynaecol 2009; 17:70-9.
 13. Van den Berg BR, Mennes M, Oosterlaan J, Stevens V, Stiers P, Marcoen A, et al. High antenatal maternal anxiety is related to impulsivity during performance on cognitive tasks in 14- and 15-years-olds. Neurosci Biobehav Rev 2005; 29(2):259-69.
 14. Yamaguchi K, Suganuma N, Ohashi K. Qulity of life evaluation in Japanes pregnant women with striae gravidarum: a cross-sectional study. BMC Res Notes 2012; 5(1):450-6.
 15. Pierard-Franchimont C, Hermanns JF, Hermanns-Le T, Piérard GE. Striae distensae in darker skin types: the influence of melanocyte mechanobology. J Cosmet Dermatol 2005; 4(3):174-8.
 16. Lee SE, Kim JH, Lee SJ, Lee JE, Kang JM, Kim YK, et al. Treatment of striae distensae using an ablaive 10,600-nm carbon dioxide fractional laser: a retrospective review of 27 participants. Dermatol Surg 2010; 36(11):1683-90.
 17. Alaiti S, Obago ZE. Striae distensae (26 november 2006). Emed J 2009; 35(4):563-73.
 18. Nussbaum R, Bennedetto AV. Cosmetic aspects of pregnancy. Clin Dermatol 2006; 24(2):133-41.
 19. Creasy RK, Resnik R. Maternal-Fetal medicine. 2th ed. Philadelpia: WB Sunders Company; 1989.
 20. Odey P. Herbs for a healthy pregnancy. Los Angeles, CA: McGraw Hill Professional; 1999. P. 42-4.
 21. Taavoni S, Soltanpour F, Haghani H, Ansarian H, Kheirkhah M. Effect of olive oil on striae gravidarum in the second trimester of pregnanc. Complement Ther Clin Pract 2011; 17(3):167-9.
 22. Brennan M, Young G, Devane D. Topical preparations for preventing strech marks in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2012; 14:11.
 23. Wierrani F, Kozak W, Schramm W, Grünberger W. Attempt of preventive treatment of striae gravidarum using preventing massage ointment administration. Wien Klin Wochenschr 1992; 104(2):42-4.
 24. Shah DN, Recktenwall-Work SM, Anseth KS. The effect of bioactive hydrojels on the seceration of extracellular matrix molecules by valvular intertitial cells. Biomaterials 2008; 29(13):2060-72.
 25. Elleuch M, Besbes S, Roiseux O, Blecker C, Attia H. Quality characteristics of sesame seeds and products. Food Chem 2007; 103(2):641-50.
 26. White G. Vitamin E and minerals. Nutr From Nuts 2006; 20:36-45
 27. Dhiman K, Sahoo M, Dhiman KS. A clinical study to acsess the efficiacy of karaveer taila on kikkisa (Striae Gravidarum). Int Quart J Res Ayurveda 2009; 30(3):295-7.
 28. Solar AL, Canellas J, Saura-Calixto F. Oil content and fatty acid composition of developing almond seed. J Agric Food Chem 1997; 36(4):695-7.
 29. Behnia H, Hosseini M. The protective effect of almond oil and glycerin in striae gravidarum. Pejouhandeh Res J 2000; 19(4):317-20.
 30. Timur Tashan S, Kafkasli A. The effect of bitter almond oil and massaging on striae gravidarum in primiparaous women. J Clin Nurs 2012; 21(11-12):1570-6.
 31. Al-Hamdani S, Ud-Din S, Gilmore S, Bayat A. Striae distensae: a comperhensive review and evidence-based evaluation of prophylaxxis and treatment. Br J Dermatol 2014; 170(3):527-47.
 32. Chang AL, Agredano YZ, Kimball AB. Risk factors associated with striae gravidarum. J Am Acad Dermatol 2004; 51(6):881-5.
 33. Ghasemi A, Gorouhi F, Rashighi-Firoozabadi M, Jafarian S, Firooz A. Striae gravidarum: associated factors. J Eure Acad Dermatol Venereol 2007; 21(6):743-6.