ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه "تأثیر فرآورده‌های گیاهی بر استریای بارداری"

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تلفیق نتایج کارآزمایی‌ها با عملکرد بالینی چالش محسوب می‌شود. نقد این مطالعات به تصمیم‌گیری کمک می‌کند. به این منظور مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقادانه کارآزمایی‌های بالینی منتشر شده در زمینه "تأثیر فرآورده‌های گیاهی بر استریای بارداری" انجام شد.
روش‌کار: در این مرور نقادانه متون، مقالات کارآزمایی بالینی منتشر شده در بازه سال‌های 2017-1972 در رابطه با تأثیر استفاده از فرآورده‌های گیاهی بر کاهش استریای بارداری در پایگاه‌های اطلاعاتیWeb of Science ، PubMed، Embase،Scopus ، Google Scholar، SID، Magiran و با استفاده از کلمات کلیدی (Striae gravidarum OR Striae OR Stretch Marks)، (Prevention OR Treatment OR Control)، (Cream OR Gel OR Oil) (استریا یا استریای بارداری یا خطوط حاملگی)، (پیشگیری یا درمان یا کنترل) و (کرم یا ژل یا روغن) بررسی شدند. در ارزیابی مقالات از آخرین ویرایش چک‌لیست کانسورت (2018) استفاده شد. محدوده امتیازدهی مقالات 45-0 بود. مقالات بر اساس امتیاز کسب شده به سه دسته ضعیف، متوسط و خوب طبقه‌بندی شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام شد.
یافته‌ها: از 14 مقاله مورد بررسی، میزان انطباق کلی کیفیت مقالات مورد بررسی با معیار کانسورت (2018)، 46% برآورد شد. در مجموع بیشترین نقص در قسمت مشارکت ذی‌نفعان و بعد از آن روش‌کار بود. میانگین کلی نمرات مقالات 18/7±86/20 از حداقل و حداکثر 33-9 بود.
نتیجه‌گیری: کیفیت گزارش کارآزمایی‌های بالینی بررسی شده در زمینه تأثیر استفاده از فرآورده‌های گیاهی بر کاهش استریای بارداری در حد مناسب و مطلوبی نمی‌باشد. از آنجایی‌که بیشترین نقص در قسمت روش‌کار بود، توصیه می‌شود با استفاده از متخصصین آمار و متدولوژی و ابزارهای استاندارد مانند کانسورت، جهت خودارزیابی مقالات، این مشکلات رفع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Appraisal of the Published Clinical Trials on "The Effect of Herbal Medicine on Striae Gravidarum"

نویسندگان [English]

 • Somayeh Alirezaei 1
 • Robab Latifnejad Roudsari 2
1 Ph.D. in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Combining research results with clinical practice has become a challenge. The critical appraisal helps make decisions. For this purpose, this study was performed aimed to critical evaluate the published clinical trials on "the effect of herbal medicine on striae gravidarum".
Methods  In this critical review, the clinical trials articles published between 1972 and 2017 about the effect of herbal medicine on striae gravidarum were searched in the electronic scientific databases including Web of Science, PubMed, Embase, Scopus, Google Scholar and Persian articles in SID, Magiran, Goggle Scholar, using the keywords (Striae gravidarum OR Striae OR Stretch Marks) AND (Prevention OR Treatment OR Control) AND (Cream OR Gel OR Oil) and (Striae or pregnancy striae or pregnancy lines) and (prevention or treatment or control) and (Cream or gel or oil). The lasted edition of the CONSORT checklist (2018) was used. The scoring range was 0-45. The articles based on the scores were classified into three categories: poor, moderate and good. Data were analyzed by SPSS software (version 22) and descriptive statistics.
Results: Out of the 14 articles reviewed, the overall compliance of the quality of the reviewed articles was estimated 46% with the Consort 2018 criteria. In general, the biggest shortcoming was in the participation of stakeholders and then the method of work. The overall mean score of the articles was 20.86±7.18 from a minimum and a maximum of 9-33.
Conclusion: The quality of the clinical trial reports on the effect of using herbal products on reducing pregnancy striae is not appropriate and desirable. Since the biggest shortcoming was in the method, it is recommended to solve these problems by using statistics and methodology experts and standard tools such as consort for self-evaluation of articles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Critical appraisal
 • Randomized controlled trial
 • Striae gravidarum
 1. Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence. Elsevier Health Sciences; 2012.
 2. Brown SJ. Evidence-based nursing: The research-practice connection. Jones & Bartlett Publishers; 2014.
 3. Fineout-Overholt E, Melnyk BM, Stillwell SB, Williamson KM. Evidence-based practice step by step: Critical appraisal of the evidence: part I. AJN The American Journal of Nursing 2010; 110(7):47-52.
 4. Turner L, Shamseer L, Altman DG, Weeks L, Peters J, Kober T, et al. Consolidated standards of reporting trials (CONSORT) and the completeness of reporting of randomised controlled trials (RCTs) published in medical journals. Cochrane database of systematic reviews 2012(11).
 5. Baker PR, Francis DP, Cathcart A. A mock randomized controlled trial with audience response technology for teaching and learning epidemiology. Asia Pacific Journal of Public Health 2017; 29(3):229-40.
 6. Agahi RH, Navabi N, Shahravan A, Ghassemi A. Critical appraisal of reporting randomized clinical trials published in iranian dental journals during 2003–2010. Journal of dentistry (Tehran, Iran) 2014; 11(3):310-8.
 7. Falci SG, Marques LS. CONSORT: when and how to use it. Dental press journal of orthodontics 2015; 20:13-5.
 8. Kumar S, Mohammad H, Vora H, Kar K. Reporting quality of randomized controlled trials of periodontal Diseases in journal abstracts—a cross-sectional survey and bibliometric analysis. Journal of Evidence Based Dental Practice 2018; 18(2):130-41.
 9. Linde K, Jonas WB, Melchart D, Willich S. The methodological quality of randomized controlled trials of homeopathy, herbal medicines and acupuncture. International journal of epidemiology 2001; 30(3):526-31.
 10. Moher D, Jones A, Cook DJ, Jadad AR, Moher M, Tugwell P, et al. Does quality of reports of randomised trials affect estimates of intervention efficacy reported in meta-analyses?. The Lancet 1998; 352(9128):609-13.
 11. Plint AC, Moher D, Morrison A, Schulz K, Altman DG, Hill C, et al. Does the CONSORT checklist improve the quality of reports of randomised controlled trials? A systematic review. Medical journal of Australia 2006; 185(5):263-7.
 12. Shakeri MT, Taghipour A, Tanbakouchi D, Sharifi Moghadam Bajestani M, Sadeghi R, Hadianfar A, et al. Assessment of Randomized Controlled Clinical Trials articles in Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility: 2009-2019. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(4):25-34.
 13. Moher D, Jones A, Lepage L, Consort Group, CONSORT Group. Use of the CONSORT statement and quality of reports of randomized trials: a comparative before-and-after evaluation. Jama 2001; 285(15):1992-5.
 14. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Trials 2010; 11(1):1-8.
 15. Gagnier JJ, DeMelo J, Boon H, Rochon P, Bombardier C. Quality of reporting of randomized controlled trials of herbal medicine interventions. The American journal of medicine 2006; 119(9):800-e1.
 16. Dagenais S, Tricco AC, Bian ZX, Huang WH, Moher D. Critical appraisal of clinical studies in Chinese herbal medicine. Zhong xi yi jie he xue bao= Journal of Chinese Integrative Medicine 2006; 4(5):455-66.
 17. Moher D, Altman DG, Schulz KF, Elbourne DR. Opportunities and challenges for improving the quality of reporting clinical research: CONSORT and beyond. Cmaj 2004; 171(4):349-50.
 18. Yildirim M, Desdicioglu R, Halil KA, Avsar AF. The use of herbal supplements in pregnancy. Ankara Medical Journal 2016; 16(2).
 19. Salter SA, Kimball AB. Striae gravidarum. Clinics in dermatology 2006; 24(2):97-100.
 20. Kasielska‐Trojan A, Sobczak M, Antoszewski B. Risk factors of striae gravidarum. International Journal of Cosmetic Science 2015; 37(2):236-40.
 21. Farahnik B, Park K, Kroumpouzos G, Murase J. Striae gravidarum: Risk factors, prevention, and management. International journal of women's dermatology 2017; 3(2):77-85.
 22. Nussbaum R, Benedetto AV. Cosmetic aspects of pregnancy. Clinics in dermatology 2006; 24(2):133-41.
 23. Lee SE, Kim JH, Lee SJ, Lee JE, Kang JM, Kim YK, et al. Treatment of striae distensae using an ablative 10,600‐nm carbon dioxide fractional laser: a retrospective review of 27 participants. Dermatologic surgery 2010; 36(11):1683-90.
 24. Creasy RK, Resnik R, Iams JD. Maternal-fetal medicine: principles and practice. 5nd ed. Gulf Professional Publishing; 2004.
 25. Wolsko PM, Solondz DK, Phillips RS, Schachter SC, Eisenberg DM. Lack of herbal supplement characterization in published randomized controlled trials. The American journal of medicine 2005; 118(10):1087-93.
 26. Montgomery P, Grant S, Mayo-Wilson E, Macdonald G, Michie S, Hopewell S, et al. Reporting randomised trials of social and psychological interventions: the CONSORT-SPI 2018 Extension. Trials 2018; 19(1):1-4.
 27. Bogdan C, Iurian S, Tomuta I, Moldovan M. Improvement of skin condition in striae distensae: Development, characterization and clinical efficacy of a cosmetic product containing Punica granatum seed oil and Croton lechleri resin extract. Drug design, development and therapy 2017; 11:521-31.
 28. Hajhashemi M, Rafieian M, Rouhi Boroujeni HA, Miraj S, Memarian S, Keivani A, et al. The effect of Aloe vera gel and sweet almond oil on striae gravidarum in nulliparous women. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2018; 31(13):1703-8.
 29. Malakouti J, Khalili AF, Kamrani A. Sesame, Sweet Almond & Sesame and Sweet Almond Oil for the Prevention of Striae in Primiparous Females: A Triple-Blind Randomized Controlled Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2017; 19(6).
 30. Buchanan K, Fletcher HM, Reid M. Prevention of striae gravidarum with cocoa butter cream. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2010; 108(1):65-8.
 31. Davey CM. Factors associated with the occurrence of striae gravidarum. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 1972; 79(12):1113-4.
 32. García Hernández JÁ, Madera González D, Padilla Castillo M, Figueras Falcón T. Use of a specific anti‐stretch mark cream for preventing or reducing the severity of striae gravidarum. Randomized, double‐blind, controlled trial. International journal of cosmetic science 2013; 35(3):233-7.
 33. Jiropas P, Tankeyoon M. A comparative study: prevention of striae gravidarum in nulliparas utilising aloe vera cream vs cream base.
 34. Mallol J, Belda MA, Costa D, Noval A, Sola M. Prophylaxis of Striae gravidarum with a topical formulation. A double blind trial. International journal of cosmetic science 1991; 13(1):51-7.
 35. Osman H, Usta IM, Rubeiz N, Abu‐Rustum R, Charara I, Nassar AH. Cocoa butter lotion for prevention of striae gravidarum: a double‐blind, randomised and placebo‐controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008; 115(9):1138-42.
 36. Sltanipoor F, Taavoni S, Hagani H. A Study on the Effects of Teak Cream on Striae gravidarum. Armaghane danesh 2012; 17(5):379-86.
 37. Sur D, Chakravorty R. The Effects of Topically-Applied Skin Moisturizer on Striae Gravidarum in East Indian Women. J Clin Exp Dermatol Res 2015; 6(6):303.
 38. Taavoni S, Soltanipour F, Haghani H, Khayrkhah M. Effect of olive oil on striae gravidarum. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2011; 13(2):39-43.
 39. Timur Taşhan S, Kafkasli A. The effect of bitter almond oil and massaging on striae gravidarum in primiparaous women. Journal of clinical nursing 2012; 21(11‐12):1570-6.
 40. Summers B. The effect of a topically-applied cosmetic oil formulation on striae distensae. South African Family Practice 2009; 51(4).
 41. Soltanipour F, Delaram M, Taavoni S, Haghani H. The effect of olive oil and the Saj® cream in prevention of striae gravidarum: A randomized controlled clinical trial. Complementary therapies in medicine 2014; 22(2):220-5.
 42. Irani M, Maleki N, Latifnejad Roudsari R. Assessing the Quality of randomized controlled trials published in relation to the Efficacy of Massage Therapy on Labor Pain Intensity Using CONSORT criteria. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20:56-67.‎
 43. Ghojazadeh M, Tavananezhad N, Karkhanee M, Naghavi Behzad M, Azami Aghdash S. Quality of randomized clinical trial reports published by iranian researchers in the obstetrics and gynecology level 1 journals: Using consort. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(78):7-15.
 44. Zhong B. How to calculate sample size in randomized controlled trial?. Journal of thoracic disease 2009; 1(1):51-4.
 45. Hulley SB, editor. Designing clinical research. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 46. Sarayloo K, Latifnejad Roudsari R. Critical evaluation of the published clinical trials regarding the effect of complementary medicine on menopausal symptoms. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 21(4):87-98.
 47. Bahri N, Latifnejad Roudsari R. A critical appraisal of research evidence on Iranian women’s attitude towards menopause. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(178):1-11.
 48. Ayatollahi S, Mohammadi M, Jafary P, Khademi A. Statistics in International Medical Journals of Iran. Med J Islam Repub Iran 2002; 16(1):59-61
 49. Sackett DL. Bias in analytic research. Journal of chronic diseases 1979; 32(1-2):51-63.
 50. Suresh KP. An overview of randomization techniques: an unbiased assessment of outcome in clinical research. Journal of human reproductive sciences 2011; 4(1):8-11.
 51. Karanicolas PJ, Farrokhyar F, Bhandari M. Blinding: who, what, when, why, how?. Canadian journal of surgery 2010; 53(5):345-8.
 52. Devereaux PJ, Manns BJ, Ghali WA, Quan H, Lacchetti C, Montori VM, et al. Physician interpretations and textbook definitions of blinding terminology in randomized controlled trials. Jama 2001; 285(15):2000-3.
 53. Sharifi F, Kabardian M, Latifnejad Roudsari R. Critical appraisal of Published Clinical Trials on" The Effect of Complementary and Alternative Medicine on Infertile Women's Pregnancy Rate". Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24:72-80.
 54. Altman DG. Missing outcomes in randomized trials: addressing the dilemma. Open Medicine 2009; 3(2):e51-3.
 55. Sterne JA, White IR, Carlin JB, Spratt M, Royston P, Kenward MG, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. Bmj 2009; 338.
 56. Groenwold RH, Moons KG, Vandenbroucke JP. Randomized trials with missing outcome data: how to analyze and what to report. Cmaj 2014; 186(15):1153-7.
 57. National Research Council. The prevention and treatment of missing data in clinical trials. National Academies Press; 2010.
 58. Ntala C, Birmpili P, Worth A, Anderson NH, Sheikh A. The quality of reporting of randomised controlled trials in asthma: systematic review protocol. Primary Care Respiratory Journal 2013; 22(1):S1-8.
 59. Joukar F, Heidarzadeh A, Asgharnezhad M, Soltanipour S, Jalali MM, Moradi M. Evaluation of clinical trial abstracts of scientific journal using the CONSORT checklist. Journal of Guilan University of Medical Sciences 2015; 24(95):40-51.
 60. Hopewell S, Dutton S, Yu LM, Chan AW, Altman DG. The quality of reports of randomised trials in 2000 and 2006: comparative study of articles indexed in PubMed. Bmj 2010; 340.
 61. Delgado AF, Delgado AF. The association of funding source on effect size in randomized controlled trials: 2013–2015–a cross-sectional survey and meta-analysis. Trials 2017; 18(1):1-9.