عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

چکیده

 
 مقدمه:
استریای بارداری از جمله تغییرات پوستی بارداری است که با توجه به شیوع باال و عدم وجود درمان قطعی و ایجاد مشکالت روحی و زیبایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط خصوصاً مصرف گروه های غذایی با استریای شکمی در دوران بارداری انجام شد.
 
روشکار:
این مطالعه مقطعی - مقایسه ای در سال 1333 بر روی 211 زن باردار نخست زا با سن بارداری 33 تا 43 هفته در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران انجام شد.
 
نمونه گیری
به صورت در دسترس و داده ها از طریق فرم اطالعاتی با مصاحبه توسط محقق گردآوری شد. شدت استریای بارداری با استفاده از رتبه بندی دیوی در ناحیه شکم تعیین شد و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS )نسخه 13( و آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون کای- اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 3/30 معنی دار در نظر گرفته شد.
 
یافته ها: فراوانی استریای بارداری در افراد مورد مطالعه 11/0 درصد بود. در این مطالعه بین استریای بارداری با سن مادر، شاخص توده بدنی، افزایش وزن در طول بارداری، قطر شکم، وزن نوزاد، سابقه خانوادگی استریای بارداری، مقدار متوسط مصرف روزانه مایعات، لبنیات، میوه و سبزیجات ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد )p>3/30(. هیچ ارتباطی بین استریای بارداری با سابقه مصرف کرم یا هرگونه ماده چرب کننده و مصرف پروتئین مشاهده نشد )p>3/30(.
 
نتیجه گیری: عالوه بر سن مادر، شاخص توده بدنی، افزایش وزن در طول بارداری، قطر شکم، وزن نوزاد، سابقه خانوادگی استریای بارداری، کیفیت تغذیه از جمله مصرف مایعات، میوه و سبزیجات نیز بر شدت استریای بارداری تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Associated Factors with Striae Gravidarum in Nulliparous Women

نویسندگان [English]

  • Kobra Khajavi Shojaei 1
  • Ali Davati 2
  • Nahid Kholdi 1
  • Sakineh Moayed Mohseni 3
  • Somayeh Shalchi Tabrizi 4
1 Lecturer, Department of Public Health and Community Medicine, Faculty of Medicine, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Health and Community Medicine, Faculty of Medicine, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Medical Student, Faculty of Medicine, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Striae gravidarum is one of the skin changes during pregnancy. According to its high prevalence, indefinite treatment, and also cause of psychological and beauty problems in women is important. Therefore, this study was aimed to determine the associated factor with striae gravidarum.
Methods: This cross-sectional study was implemented on 288 nulliparous healthy women with gestational age of 37 to 40 in year 2011 in Shahid Mostafa Khomeini hospital in Tehran. Using cluster sampling, data were gathered through interview by the researcher. Thestriae gravidarumintensity wasranked by Davey’s score. Data were analyzed by SPSS statistical software version 19, Spearman’s correlation coefficient, and chi-square tests. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Frequency of striae gravidarum was 88.5% in this research. Statistically significant correlation was observed between striae gravidarum and mother's age, body mass index, weight gain during pregnancy, abdomen diagonal, infant's weight, family history of striae gravidarum, daily water intake, dairy, fruit and vegetable consumption (p<0.05). But no relationship was found between striae gravidarum and cream usage and daily consumption ofprotein (p<0.05).
Conclusion: Mother's age, body mass index, weight gain during pregnancy, abdomen diagonal, infant's weight, family history of striae gravidarum, daily water intake, dairy, fruit and vegetable consumption affect theseverity of striae gravidarum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • Davey score
  • Nulliparous women
  • Striae gravidarum