نویسنده = دکتر بهرام رشیدخانی
ارتباط دریافت های غذایی و شاخص های تن‌سنجی با ابتلاء به اندومترویز: مطالعه مورد- شاهدی

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 79-89

10.22038/ijogi.2022.20325

سکینه قاسمی صداقت؛ دکتر غزاله اسلامیان؛ دکتر سیده ندا کاظمی؛ دکتر بهرام رشیدخانی؛ دکتر ربابه طاهری پناه؛ الهه نعمتی فرد


ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 67-76

10.22038/ijogi.2022.19759

مروارید نورمحمدی؛ دکتر غزاله اسلامیان؛ دکتر سیده ندا کاظمی؛ دکتر بهرام رشیدخانی؛ دکتر فاطمه امیدی‌فر


ارتباط دریافت گروه غذایی قبل از بارداری با ابتلاء به استفراغ شدید بارداری: مطالعه مورد- شاهدی

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 77-87

10.22038/ijogi.2022.19760

فاطمه حق‌شنو ثابت؛ دکتر غزاله اسلامیان؛ دکتر سیده ندا کاظمی؛ دکتر بهرام رشیدخانی


بررسی ارتباط نمایه و بارِ گلیسمی رژیم غذایی با سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 54-61

10.22038/ijogi.2020.16290

فرزانه شهردمی؛ دکتر بیت‌اله علیپور؛ الهام روح الهامی؛ دکتر بهرام رشیدخانی