ارتباط مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال: یک مطالعه مورد- شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 متخصص زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: واژینوز باکتریال، شایع‌ترین عفونت واژینال در زنانی است که در سنین باروری قرار دارند. شناسایی فاکتورهای خطر تغذیه‌ای به‌عنوان یک هدف درمانی بالقوه می‌تواند حائز اهمیت باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه مصرف مواد غذایی فرا فرآوری شده با واژینوز باکتریال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1399 بر روی 144 فرد مبتلا به واژینوز باکتریال و 151 فرد سالم از میان زنان 45-15 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک زنان بیمارستان امام حسین تهران انجام شد. تشخیص ابتلاء به واژینوز باکتریال با استفاده از معیار امسل صورت گرفت و بر این اساس افراد به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه‌کمی معتبر شامل 168 ماده غذایی، دریافت غذایی افراد در 1 سال گذشته جمع‌آوری شد. طبقه‌بندی مواد غذایی فرا‌فرآوری شده بر اساس سیستم طبقه‌بندی نوا صورت گرفت. جهت بررسی رابطه مصرف مواد غذایی فرافرآوری شده با واژینوز باکتریال و محاسبه نسبت شانس از آزمون رگرسیون لوجستیک استفاده شد و میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش‌کننده، احتمال واژینوز باکتریال برای افراد در بالاترین سهک دریافت مواد غذایی فرا فرآوری شده (004/0=p، 8/3-19/1:CI، 13/2=OR)، گوشت‌های فرآوری شده و فست‌فودها (008/0=p، 2/4-23/1:CI، 27/2=OR)، روغن‌ها و سس‌ها (004/0=p، 54/4-34/1:CI، 47/2=OR) و شیرینی‌ها (001/0=p، 3/5-5/1:CI، 82/2=OR) به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه دریافت‌کننده در سهک اول بود. 
نتیجه‌گیری: بین دریافت مواد غذایی فرا فرآوری شده، گروه گوشت‌های فرآوری شده و فست‌فودها، روغن‌ها و سس‌ها و گروه شیرینی‌ها با واژینوز باکتریال ارتباط مستقیمی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association between consumption of ultra-processed foods and bacterial vaginosis: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Morvarid Noormohammadi 1
 • Ghazaleh Eslamian 2
 • Seyyedeh Neda Kazemi 3
 • Bahram Rashidkhani 4
 • Fatemeh Omidifar 5
1 M.Sc. Student of Nutrition Sciences, School of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Cellular and Molecular Nutrition, School of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Preventative Gynecology Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Community Nutrition, School of Nutrition Sciences and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Obstetrician and Gynecologist, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Bacterial vaginosis is the most common vaginal infection in women of childbearing age. Identifying nutritional risk factors as a potential therapeutic target can be important. This study was performed with aim to determine the relationship between the consumption of ultra-processed foods and bacterial vaginosis.
Methods: This case-control study was performed in 2020 on 144 women with bacterial vaginosis and 151 healthy women aged 15-45 years referred to the gynecology clinic of Imam Hossein Hospital in Tehran. Bacterial vaginosis was diagnosed using the Amsel criteria and participants were divided into case and control groups based on it. Food intake of participants during 1 last year was collected using a valid semi-quantitative food frequency questionnaire with 168 food items. Ultra-processed foods were classified according to the NOVA classification system. A logistic regression test was used to investigate the association between the consumption of ultra-processed foods with bacterial vaginosis, and then the odds ratio was calculated. P< 0.05 was considered significant.
Results: After adjusting for confounding variables, it was seen that participants in the upper tertile of intakes of the ultra-processed foods (OR=2.13, CI: 1.19-3.8, P=0.004), processed meats and fast foods (OR=2.27, CI: 1.23-4.2, P=0.008), oils and sauces (OR=2.47, CI: 1.34-4.54, P=0.004) and sweets (OR=2.82, CI: 1.5-5.3 P=0.001) were significantly more likely to be suffering from bacterial vaginosis than the group in first tertile.
Conclusion: There was a direct relationship between the intake of ultra-processed foods, processed meats and fast foods, oils and sauces and sweets with bacterial vaginosis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacterial vaginosis
 • Case-control study
 • NOVA system
 • ultra-processed foods
 1. Reiter S, Kellogg Spadt S. Bacterial vaginosis: a primer for clinicians. Postgraduate medicine 2019; 131(1):8-18.
 2. Verstraelen H, Delanghe J, Roelens K, Blot S, Claeys G, Temmerman M. Subclinical iron deficiency is a strong predictor of bacterial vaginosis in early pregnancy. BMC infectious diseases 2005; 5(1):1-10.
 3. Maharlouei N, Barooti E, Sharif F, Hosseini H, Lankarani KB. Prevalence and risk factors of reproductive tract infections among a defined population of Iranian women. Sexual health 2013; 10(4):311-5.
 4. Mills BB. Vaginitis: beyond the basics. Obstetrics and Gynecology Clinics 2017; 44(2):159-77.
 5. Tuddenham S, Ghanem KG, Caulfield LE, Rovner AJ, Robinson C, Shivakoti R, et al. Associations between dietary micronutrient intake and molecular-Bacterial Vaginosis. Reproductive health 2019; 16(1):1-8.
 6. Thoma ME, Klebanoff MA, Rovner AJ, Nansel TR, Neggers Y, Andrews WW, et al. Bacterial vaginosis is associated with variation in dietary indices. The Journal of nutrition 2011; 141(9):1698-704.
 7. Poti JM, Braga B, Qin B. Ultra-processed food intake and obesity: what really matters for health—processing or nutrient content?. Current obesity reports 2017; 6(4):420-31.
 8. Moubarac JC, Parra DC, Cannon G, Monteiro CA. Food classification systems based on food processing: significance and implications for policies and actions: a systematic literature review and assessment. Current obesity reports 2014; 3(2):256-72.
 9. Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, Moubarac JC, Louzada ML, Rauber F, et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public health nutrition 2019; 22(5):936-41.
 10. de Miranda RC, Rauber F, Levy RB. Impact of ultra-processed food consumption on metabolic health. Current Opinion in Lipidology 2021; 32(1):24-37.
 11. Fiolet T, Srour B, Sellem L, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, et al. Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. bmj 2018; 360.
 12. Trudeau K, Rousseau MC, Parent MÉ. Extent of food processing and risk of prostate cancer: The PROtEuS study in Montreal, Canada. Nutrients 2020; 12(3):637.
 13. Srour B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, Allès B, Méjean C, Andrianasolo RM, et al. Ultra-processed food intake and risk of cardiovascular disease: prospective cohort study (NutriNet-Santé). bmj 2019; 365.
 14. Schnabel L, Buscail C, Sabate JM, Bouchoucha M, Kesse-Guyot E, Allès B, et al. Association between ultra-processed food consumption and functional gastrointestinal disorders: results from the French NutriNet-Santé cohort. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG 2018; 113(8):1217-28.
 15. Mendonça RD, Lopes AC, Pimenta AM, Gea A, Martinez-Gonzalez MA, Bes-Rastrollo M. Ultra-processed food consumption and the incidence of hypertension in a Mediterranean cohort: the Seguimiento Universidad de Navarra Project. American journal of hypertension 2017; 30(4):358-66.
 16. Rauber F, Campagnolo PD, Hoffman DJ, Vitolo MR. Consumption of ultra-processed food products and its effects on children's lipid profiles: a longitudinal study. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2015; 25(1):116-22.
 17. Delaney ML, Onderdonk AB. Microbiology and Prematurity Study Group. Nugent score related to vaginal culture in pregnant women. Obstetrics & Gynecology 2001; 98(1):79-84.
 18. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. Journal of clinical microbiology 1991; 29(2):297-301.
 19. Money D. The laboratory diagnosis of bacterial vaginosis. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 2005; 16(2):77-9.
 20. Jafarnejad F, Nayeban S, Ghazvini K. Diagnostic value of amsel's clinical criteria for diagnosis of bacterial vaginosis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2010; 13(1):33-8.
 21. Fahim NK, Negida A, Fahim AK. Sample size calculation guide-part 3: how to calculate the sample size for an independent case-control study. Frontiers in Emergency Medicine 2019; 3(2):e20-.
 22. Azadbakht L, Mirmiran P, Hosseini F, Azizi F. Diet quality status of most Tehranian adults needs improvement. Asia Pacific journal of clinical nutrition 2005; 14(2):163-8.
 23. Mirmiran P, Esfahani FH, Mehrabi Y, Hedayati M, Azizi F. Reliability and relative validity of an FFQ for nutrients in the Tehran lipid and glucose study. Public health nutrition 2010; 13(5):654-62.
 24. Willett W. Nutritional epidemiology. Oxford university press; 2012.
 25. Vasheghani-Farahani A, Tahmasbi M, Asheri H, Ashraf H, Nedjat S, Kordi R. The Persian, last 7-day, long form of the International Physical Activity Questionnaire: translation and validation study. Asian journal of sports medicine 2011; 2(2):106-16.
 26. Edalati S, Bagherzadeh F, Jafarabadi MA, Ebrahimi-Mamaghani M. Higher ultra-processed food intake is associated with higher DNA damage in healthy adolescents. British Journal of Nutrition. 2021 Mar;125(5):568-76.
 27. Neggers YH, Nansel TR, Andrews WW, Schwebke JR, Yu KF, Goldenberg RL, et al. Dietary intake of selected nutrients affects bacterial vaginosis in women. The Journal of nutrition 2007; 137(9):2128-33.
 28. Tilg H. Obesity, metabolic syndrome, and microbiota: multiple interactions. Journal of clinical gastroenterology 2010; 44:S16-8.
 29. Antonio MA, Rabe LK, Hillier SL. Colonization of the rectum by Lactobacillus species and decreased risk of bacterial vaginosis. The Journal of infectious diseases 2005; 192(3):394-8.
 30. Kelley DS. Modulation of human immune and inflammatory responses by dietary fatty acids. Nutrition 2001; 17(7-8):669-73.
 31. Siracusa F, Schaltenberg N, Villablanca EJ, Huber S, Gagliani N. Dietary habits and intestinal immunity: from food intake to CD4+ TH cells. Frontiers in immunology 2019; 9:3177.
 32. Kim KA, Gu W, Lee IA, Joh EH, Kim DH. High fat diet-induced gut microbiota exacerbates inflammation and obesity in mice via the TLR4 signaling pathway. PLoS One 2012; 7(10):e47713.
 33. Jayedi A, Soltani S, Jenkins D, Sievenpiper J, Shab-Bidar S. Dietary glycemic index, glycemic load, and chronic disease: an umbrella review of meta-analyses of prospective cohort studies. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2020: 1-10.
 34. Hu Y, Block G, Norkus EP, Morrow JD, Dietrich M, Hudes M. Relations of glycemic index and glycemic load with plasma oxidative stress markers. The American journal of clinical nutrition 2006; 84(1):70-6.
 35. Donders GG. Lower Genital Tract Infections in Diabetic Women. Curr Infect Dis Rep 2002; 4(6):536-539.