ارتباط دریافت های غذایی و شاخص های تن‌سنجی با ابتلاء به اندومترویز: مطالعه مورد- شاهدی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه، گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تغذیه سلولی مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 3. استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت مردان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

6 کارشناس ارشد علوم تغذیه، مرکز بهداشت غرب تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اندومتریوز، یک بیماری چندعلتی است. مطالعات محدودی در مورد رابطه عوامل تغذیه‌ای با اندومتریوز انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دریافت­های غذایی و شاخص­های تن‌سنجی با ابتلاء به اندومتریوز انجام شد.
روشکار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال 1400-1399 بر روی 317 نفر از زنان 49-18 ساله شهر تهران انجام شد. تشخیص ابتلاء به اندومتریوز با روش لاپاراسکوپی انجام و بر این اساس افراد به دو گروه مورد (107=n) و شاهد (210=n) تقسیم شدند. با پرسشنامه بسامد خوراک نیمه‌کمی روا و پایا، شامل 168 ماده غذایی، دریافت غذایی افراد تعیین و با نرم‌افزار تغذیه‌ای N4 آنالیز شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها: احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک شاخص توده بدنی به­طور معنی‌داری کمتر از افراد در سهک اول بود (001/0>p، 92/0-20/0:CI، 5/0=OR). در مدل تعدیل شده، احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک دریافت سبزی‌ها، میوه‌ها، ماهی، حبوبات، مغزدانه­های روغنی و روغن­های مایع به­طور معنی­داری کمتر از گروه دریافت‌کننده در سهک اول بود (05 / 0>p). در مقابل احتمال اندومتریوز برای افراد در بالاترین سهک دریافت لبنیات، گوشت قرمز، گوشت­های فرآوری شده، امعاء و احشاء، و روغن­ها و چربی­های جامد به­طور معنی­داری بیشتر از گروه دریافت‌کننده در سهک اول بود (05/0>p).
نتیجهگیری: ارتباط معکوس و معنی‌داری بین دریافت سبزی‌ها، میوه‌ها، ماهی، حبوبات، مغزدانه­های روغنی و روغن­های مایع با اندومترویز مشاهده شد. دریافت لبنیات، گوشت قرمز، گوشت­های فرآوری شده، امعاء و احشاء و روغن­ها و چربی­های جامد با اندومتریوز رابطه مستقیم و معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Association of dietary intakes and anthropometric indices with endometriosis: a case-control study

نویسندگان [English]

 • Sakine Ghasemi Sedaghat 1
 • Ghazaleh Eslamian 2
 • Seyyedeh Neda Kazemi 3
 • Bahram Rashidkhani 4
 • Robabeh Taheripanah 5
 • Elahe Nematifard 6
1 M.Sc. Student of Nutrition Sciences, Department of Cellular and Molecular Nutrition, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Cellular and Molecular Nutrition, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Preventative Gynecology Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Men's Health Research Center, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 M.Sc. of Nutrition Sciences, West Tehran Health Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Endometriosis is a multifactorial disease. Limited studies have been published on the relationship between nutritional factors and endometriosis. This study was performed with aim to determine the association between dietary intake and anthropometric indices with endometriosis.
Methods: This case-control study was performed in 2020-2021 on 317 women aged 18 to 49 years in Tehran. Endometriosis was diagnosed using laparoscopy and women were divided into case (n=107) and control (n=210) groups. Food intake was assessed using a semi-quantitative and reliable food frequency questionnaire including 168 food items and analyzed with N4 nutrition software. Data were analyzed using SPSS software (version 22) and logistic regression test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The probability of endometriosis was significantly lower for women in the highest tertile of body mass index than in the first tertile (OR=0.5, CI: 0.20-0.92, P <0.001). After adjusting for confounding variables, women in the upper tertile of intake for vegetables, fruits, fish, legumes, seeds and nuts and liquid oils had a lower likelihood of endometriosis (P <0.05). However, women in the upper tertile of intake for dairy products, red meat, processed meats, organ meats, and solid oils and fats were significantly more likely to be suffering from endometriosis (P <0.05).
Conclusion: A significant inverse relationship was observed between endometriosis and intakes of vegetables, fruits, fish, legumes, seeds and nuts and liquid oils. However, intake of dairy products, red meat, processed meats, organ meats, and solid oils and fats had a significant direct association with endometriosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body mass index
 • Case-control study
 • Endometriosis
 • Food groups
 • Nutrients
 1. Bektaş H, Bilsel Y, Sarı YS, Ersöz F, Koç O, Deniz M, et al. Abdominal wall endometrioma; a 10-year experience and brief review of the literature. Journal of Surgical Research 2010; 164(1):e77-81.
 2. Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, D’Hooghe T, Dunselman G, Greb R, et al. ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Human reproduction 2005; 20(10):2698-704.
 3. Parasar P, Ozcan P, Terry KL. Endometriosis: epidemiology, diagnosis and clinical management. Current obstetrics and gynecology reports 2017; 6(1):34-41.
 4. Youseflu S, Jahanian Sadatmahalleh S, Mottaghi A, Kazemnejad A. Evaluation of the role of dietary flavonoid intake in the risk of endometriosis among Iranian women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(3):68-75.
 5. Machairiotis N, Stylianaki A, Dryllis G, Zarogoulidis P, Kouroutou P, Tsiamis N, et al. Extrapelvic endometriosis: a rare entity or an under diagnosed condition?. Diagnostic Pathology 2013; 8(1):1-2.
 6. Ballard KD, Seaman HE, De Vries CS, Wright JT. Can symptomatology help in the diagnosis of endometriosis? Findings from a national case–control study—part 1. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008; 115(11):1382-91.
 7. Bulletti C, Coccia ME, Battistoni S, Borini A. Endometriosis and infertility. Journal of assisted reproduction and genetics 2010; 27(8):441-7.
 8. Sourial S, Tempest N, Hapangama DK. Theories on the pathogenesis of endometriosis. International journal of reproductive medicine 2014; 2014.
 9. Missmer SA, Chavarro JE, Malspeis S, Bertone-Johnson ER, Hornstein MD, Spiegelman D, et al. A prospective study of dietary fat consumption and endometriosis risk. Human Reproduction 2010; 25(6):1528-35.
 10. Helbig M, Vesper AS, Beyer I, Fehm T. Does Nutrition Affect Endometriosis?. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2021; 81(02):191-9.
 11. Parazzini F, Chiaffarino F, Surace M, Chatenoud L, Cipriani S, Chiantera V, et al. Selected food intake and risk of endometriosis. Human Reproduction 2004; 19(8):1755-9.
 12. Harris HR, Eke AC, Chavarro JE, Missmer SA. Fruit and vegetable consumption and risk of endometriosis. Human Reproduction 2018; 33(4):715-27.
 13. Samaneh Y, ShahidehJahanian S, Azadeh M, Anoshirvan K. The association of food consumption and nutrient intake with endometriosis risk in Iranian women: A case-control study. International Journal of Reproductive BioMedicine 2019; 17(9):661.
 14. Yamamoto A, Harris HR, Vitonis AF, Chavarro JE, Missmer SA. A prospective cohort study of meat and fish consumption and endometriosis risk. American journal of obstetrics and gynecology 2018; 219(2):178-e1.
 15. Ferrero S, Anserini P, Remorgida V, Ragni N. Body mass index in endometriosis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005; 121(1):94-8.
 16. McCANN SE, Freudenheim JL, Darrow SL, Batt RE, Zielezny MA. Endometriosis and body fat distribution. Obstetrics and gynecology 1993; 82(4 Pt 1):545-9.
 17. Shah DK, Correia KF, Vitonis AF, Missmer SA. Body size and endometriosis: results from 20 years of follow-up within the Nurses' Health Study II prospective cohort. Human Reproduction 2013; 28(7):1783-92.
 18. Trabert B, Peters U, De Roos AJ, Scholes D, Holt VL. Diet and risk of endometriosis in a population-based case–control study. British journal of nutrition 2011; 105(3):459-67.
 19. Fahim NK, Negida A, Fahim AK. Sample size calculation guide-part 3: how to calculate the sample size for an independent case-control study. Frontiers in Emergency Medicine 2019; 3(2):e20-.
 20. Mirmiran P, Hosseini-Esfahani F, Jessri M, Mahan LK, Shiva N, Azizi F. Does dietary intake by Tehranian adults align with the 2005 dietary guidelines for Americans? Observations from the Tehran lipid and glucose study. Journal of health, population, and nutrition 2011; 29(1):39-52.
 21. Vasheghani-Farahani A, Tahmasbi M, Asheri H, Ashraf H, Nedjat S, Kordi R. The Persian, last 7-day, long form of the International Physical Activity Questionnaire: translation and validation study. Asian journal of sports medicine 2011; 2(2):106.
 22. Mirmiran P, Esfahani FH, Mehrabi Y, Hedayati M, Azizi F. Reliability and relative validity of an FFQ for nutrients in the Tehran lipid and glucose study. Public health nutrition 2010; 13(5):654-62.
 23. Willett WC, Hu FB. Not the time to abandon the food frequency questionnaire: point. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers 2006; 15(10):1757-8.
 24. Ashrafi M, Jahangiri N, Sadatmahalleh SJ, Aliani F, Akhoond M. Diet and the risk of endometriosis in iranian women: a case-control study. International Journal of Fertility & Sterility 2020; 14(3):193-200.
 25. Youseflu S, Sadatmahalleh SJ, Mottaghi A, Kazemnejad A. Dietary phytoestrogen intake and the Risk of Endometriosis in Iranian Women: A case-control study. International journal of fertility & sterility 2020; 13(4):296-300.
 26. Halpern G, Schor E, Kopelman A. Nutritional aspects related to endometriosis. Revista da Associação Médica Brasileira 2015; 61:519-23.
 27. Scutiero G, Iannone P, Bernardi G, Bonaccorsi G, Spadaro S, Volta CA, et al. Oxidative stress and endometriosis: a systematic review of the literature. Oxidative medicine and cellular longevity 2017; 2017.
 28. Machairiotis N, Vasilakaki S, Thomakos N. Inflammatory mediators and pain in endometriosis: A systematic review. Biomedicines 2021; 9(1):54.
 29. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Legume consumption is inversely associated with serum concentrations of adhesion molecules and inflammatory biomarkers among Iranian women. The Journal of nutrition 2012; 142(2):334-9.
 30. Farland LV, Missmer SA, Bijon A, Gusto G, Gelot A, Clavel-Chapelon F, et al. Associations among body size across the life course, adult height and endometriosis. Human Reproduction 2017; 32(8):1732-42.
 31. Holdsworth-Carson SJ, Dior UP, Colgrave EM, Healey M, Montgomery GW, Rogers PA, et al. The association of body mass index with endometriosis and disease severity in women with pain. Journal of Endometriosis and Pelvic Pain Disorders 2018; 10(2):79-87.
 32. Tang Y, Zhao M, Lin L, Gao Y, Chen GQ, Chen S, et al. Is body mass index associated with the incidence of endometriosis and the severity of dysmenorrhoea: a case–control study in China?. BMJ open 2020; 10(9):e037095.
 33. Amini S, Jafarirad S, Mohseni H, Ehsani H, Hejazi L, Feghhi N. Comparison of food intake and body mass index before pregnancy between women with spontaneous abortion and women with successful pregnancy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2017; 20(10):35-42.