نویسنده = فاطمه رحیمی کیان
بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2017.9954

پروین گلزاره؛ روجا رحیمی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ رضا بخردی؛ عباس مهران


بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری

دوره 17، شماره 129، دی 1393، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2015.3834

معصومه صنوبری؛ ناهید دهقان نیری؛ عباس مهران؛ محبوبه شیرازی؛ فاطمه رحیمی کیان


رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 1-13

10.22038/ijogi.2014.3005

زهرا بهبودی مقدم؛ ناهید ملکی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ مصطفی حسینی