بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مربی گروه آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت بارداری، یک وضعیت طبی در زمینه عدم تحمل کربوهیدرات است که می تواند تأثیر سوئی بر جنین و نوزاد بگذارد.بهترین راه کاهش عوارض دیابت، آموزش است که برای تمام بیماران قابل اجرا می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی مبتلایان به دیابت بارداری انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 126 بیمار بستری در هفته 28-36 حاملگی مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. افرد در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون اول، 2 جلسه 40 دقیقه ای آموزش دریافت کردند. گروه آزمون دوم، یک کتابچه آموزشی دریافت کردند و گروه کنترل، آموزش معمول بیمارستان را دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS(نسخه 16) و آزمون های دقیق فیشر، کای دو، آنالیز واریانس و کروسیکال والیس انجام شد. 5/0=p0 و  1/0=p1 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در بین پیامدهای مورد بررسی، بروز ایکتر هفته اول در گروه های مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری داشت (027/0=p)؛ به طوری که در هر دو روش آموزش، درصد بستری نوزاد به دلیل ایکتر هفته اول نسبت به گروه کنترل کمتر بود. اما بین وزن هنگام تولد نوزاد (829/0=p)، هیپوگلیسمی (294/0=p) و هیپوکلسمی (294/0=p) در گروه های مختلف مورد مطالعه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: آموزش های هنگام ترخیص به مادران به ویژه در بیماران مبتلا به دیابت بارداری، می تواند بر پیامد های نوزادی تأثیر بگذارد و از این رو باعث افزایش سلامتی نوزادان این گروه در معرض خطر و همچنین کاهش هزینه های بیمارستان به دلیل کاهش یافتن دفعات بستری نوزادان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of discharge education on neonatal outcomes in women with gestational diabetes

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Senobari 1
 • Nahid Dehghan Nayeri 2
 • Abbas Mehran 3
 • Mahboubeh Shirazi 4
 • Fatemeh Rahimi Kian 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Nursing and Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Lecture of Biostatistics, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Maternal-Fetal and Neonatal Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Lecture of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Gestational diabetes is a medical condition of carbohydrate intolerance which can adversely affect the fetus and newborn. The best way to reduce the complication of gestational diabetes is education that is applicable to all patients. This study was performed aimed to evaluate the effect of discharge education on neonatal outcomes in women with gestational diabetes.
Methods: This clinical trial study was performed on 126 Patients at 28-36 weeks of pregnancy with gestational diabetes in 2013. The patients were divided into 2 test groups and 1 control group. The first test group received 2 sessions of 40 minutes of training. The second test group received an instructional booklet. The control group received routine hospital education. Data was analyzed by SPSS software (version 16) and Fisher's exact, Chi-square, ANOVA and Kruskal-Wallis tests. P0= 0.5 and P1= 0.1 were considered.  
Results: Among the studied outcomes, the incidence of jaundice in the first week was statistically significantly different between studied groups (P=0.027), So that in both methods, the percentage of infants hospitalized because of jaundice in the first week was lower than the control group. but, there was no statistically significant difference between different studied groups in terms of birth weight (P= 0.829), hypoglycemia (P= 0.294), hypocalcemia (P= 0.294).
Conclusion: Discharge education to mothers especially in patients with gestational diabetes can affect neonatal outcomes, therefore, it leads to increased health of the neonates of this risky group and reduced hospital costs due to decrease in neonate's hospitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discharge planning
 • Educational booklet
 • Face to face training
 • Gestational diabetes
 1. Abasi M, Mirzaee E, Moosavi movahed M, Shoori A, Norooz zde R. The Effects of Education Methods on Body Weight and Some of Serum Indices in Hemodialysis Patients Referred to Qom Kamkar Hospital in 2007. QomUniversity of Medical Sciences 2007; 3(1): 45-51.[Persian]
 2. Afkhami ardakani A, Rashidi M. Gestational diabetesself-study. Journalof Medical Sciencesand Health Services-MedicalYazd 2006; 14(2): 93 - 82. [Persian].
 3. Smeltzr S,Bear B, Hinkel J, Chivier K. [Asadi nooghabi A, Dehghan nayeri N, trans].Nurse- Surgical Bruner and Svdars, liver, lymph, bileductsand Diabetes. 2nd ed. Tehran: Salemi; 2008.
 4.  Baghiani moghadam A, Afkhami ardakani M. Educational intervention onqualityoflife intype 2 diabetic patientsreferred toYazd Diabetes Research Center, Journal of Medical SciencesandHealth ServicesGONABAD. 2008; 13(4): 21-28. [Persian]                      
 5. Bener A, Saleh N, Hamaq A. Prevalence of gestational diabetes and associated maternal and neonatal complications in a fast-developing community: global comparison, .International Journal Of womens Health 2011; 3:367–373.
 6. Fardi azar Z, Abdollahi Fard S, Najafi poor F. Shahr azad E. Study of maternal complications of diabetes and gestational diabetes 2006: 22-17. [Persian]
 7.  Ferraz Suzuki V, Valentim Carmona E, Helena Melo Lima M. Planning the hospital discharge of patients with diabetes: the construction of a proposal. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2011; 45(2):515-20.
 8. Ghazi Jahan B, Ghotbi R. Pregnancy and childbirth Williams. Tehran: Golban publication; 2010.
 9. Hemat Yar M, Mir Majidi Z. Comparing the frequency of blood glucose and calcium in macrosomic and without macrosomia in diabetic mothers. Journal of QazvinUniversityof Medical Sciencesand Health Services 2009;4(16). [Persian]
 10. Jamshidi L. Educational needs of diabetic patients whom referred to the diabetes Center, Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012; 31:450 – 3. 
 11. Khorshidi Ruzbahani  R. Effect of telephone follow-up of mothers with gestational diabetes on pregnancy outcome and public health [ Master thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences, 2012. [Persian].
 12. Khoshniatnikoo M, Abbaszade Aharnajani SH, Larijani B. Studies examining the prevalence of GDM in different parts of Iran. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 2008; 8(1):1-10. [Persian].
 13. Mohamadi M. A comparison of two different methods of computer training and face to face therapy adherence in patients after acute myocardial infarction [Master thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences, 2010.
 14. Moosavifar A, The effect offollow-up comments via short message service (SMS) and telephone follow onglycemic control in type II diabetic patients referring to Iranian Diabetes Society [Master thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2008. 
 15. Noohi E, Pooraboli B. Educational needs and satisfaction of patients discharged from nurses training performance in Kerman. HormozganUniversity of Medical Sciences 2009; 3(13): 2006- 2012. [Persian].
 16. Nobahar M. Fundamentals of Nursing. Tehran: Hakim Hidaji; 2010.
 17. Ravanipoor M, Ravanipoor M, Rasafiani H. Booklet training on elementary school students' awareness of the impact of air pollution. 12th Conference on Environmental Hygiene. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, School of Public Health; 2009. [Persian].
 18. Saxena P, Tyagi,S, Prakash.A, Nigam,A, Trivedi S. Pregnancy Outcome of Women With Gestational Diabetes in a Tertiary Level Hospital of North India. Indian Journal Community Medicine 2011; 36(2): 120 – 123.
 19. Slamian L, Beigi A, Khazardust S,Rahimi sherbaf F, Borna S, Jamal A, et al. Rahkarhaye darmanie hamelegihaye areze dar va por khatar.Tehran: Moavenate pajhoheshi daneshgahe oloom pezeshki va khadamate behdashti Tehran; 2000. [Persian]
 20. Scott J, Tab K, Artoor H. [Veldan M, Boozari B, Razaghi S, Jalali rad A, Nazem S, trans]. Gynecological diseasesDanfors.Tehran: Ketab Arjmand; 2008.
 21. Talebi M, Taghi zade A, Talebi dolooyee R,Arghami E, Tavasoli E. Comparison of effectiveness of lecturing and self learning on knowledge of participants in training courses of management of the patients with suicidal thoughts. Ofoghe toseeye amoozeshe pezeshki 2011; 3(4): 55-60. [Persian]
 22. Yaghoobian M, Yaghoobi T, Salmeh F, Gol mohamadi F, Safari H, Savasars R, et al. Effects of training method and presentation booklet with the booklet about the rules of professional nurses, Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(4): 372-381. [Persian]