بررسی تطابق نتایج آزمون غیر استرسی صوتی ارتعاشی و نور هالوژن، با پروفایل بیوفیزیکی در ارزیابی سلامت جنین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آزمون غیر استرسی یکی از رایج ترین ابزارهای ارزیابی سلامت جنین می‌باشد که نتایج آن به صورت واکنشی و غیر ‌واکنشی تعبیر می‌شود. از محدودیت های این آزمون بالا بودن موارد غیر واکنشی کاذب می باشد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی تطابق نتایج آزمون غیر استرسی صوتی ارتعاشی و نور هالوژن با پروفایل بیوفیزیکی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 100 زن بارداری که جهت انجام آزمون غیر استرسی به بیمارستان فوق تخصصی زنان (میرزا کوچک خان) شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. در صورت وجود الگوی غیر واکنشی ضربان قلب جنین به مدت 20 دقیقه، افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمون صوتی ارتعاشی (50 نفر) و نور هالوژن (50 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون صوتی ارتعاشی، از یک تحریک کننده ارتعاشی با فرکانس 80 هرتز به مدت 3 ثانیه و در گروه آزمون نوری، به وسیله یک چراغ قوه با منبع نور هالوژن با قدرت یک میلیون شمع، به مدت 10 ثانیه بر روی شکم مادر و بالای سر جنین استفاده شد و پس از آن ضربان قلب جنین ثبت شد. سپس نتایج آزمون غیر استرسی تحریک شده با نتایج پروفایل بیوفیزیکی به عنوان تست پشتیبان و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 18) مقایسه شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دو گروه مورد مطالعه از نظر ویژگی‌های فردی نظیر سن مادر (425/0=p)، سن بارداری (271/0=p)، شاخص توده بدنی (205/0=p) و سطح تحصیلات (736/0=p) و همچنین علت انجام آزمون غیر استرسی (053/0=p) همسان بودند و اختلاف آماری معنی‌داری بین آنان مشاهده نشد. در آزمون نور ‌هالوژن، 68 درصد تغییر وضعیت از غیر واکنشی به واکنشی به دست آمد که این نتیجه در آزمون صوتی ارتعاشی، 62 درصد بود. ارزش های تشخیصی مانند ارزش پیشگویی منفی و مثبت، ویژگی و حساسیت در هر یک از گروه ها مشابه بودند. ارتباط آماری معنی داری بین آزمون غیر استرسی تحریک شده و پروفایل بیوفیزیکی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: تحریک صوتی ارتعاشی و نور هالوژن می‌توانند به عنوان روش کمکی در کنار آزمون غیراسترسی مرسوم، به منظور بهبود نتایج آزمون غیر استرسی به کار گرفته شوند. از آنجایی که در اکثر موارد، علی رغم بهبود نتایج آزمون غیراسترسی، نمره مطمئن پروفایل بیوفیزیکی کسب می شود، وجود الگوی غیر واکنشی پس از انجام تحریک خارجی نشان دهنده مخاطره جنین نمی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Accordance of NST Results Stimulated by Vibroacoustic and Halogen Light and BPP in Fetal Wellbeing Assessment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi Kian 1
  • Tahereh Rahimi Niya 2
  • Maryyam Modares 1
  • Abas Mehran 3
1 M.Sc. of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 M.Sc. of Statistics, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Non-stress test (NST) is one of the most common tools for assessment of fetal wellbeing that has reactive and non-reactive results. Although it is limited by a high rate of false-positive results. This study was aimed to evaluate the accordance of NST results stimulated by vibroacoustic and halogen light and biophysical profile (BPP).
Methods: This clinical trial was held in 2010 on 100 pregnant women referred to Mirza Koochak Khan Hospital for NST. In the cases of 20-minute non-reactive fetal heart rate pattern, women were allocated in vibroacoustic group (N=50, who received vibration from a standard fetal vibratory stimulator), and halogen light group (N=50, who received from a halogen light source.( In vibroacoustic group, a vibration stimulator with a frequency of 80 Hz for 3 seconds and in halogen light group, the halogen light source with a million candle power by a flashlight for 10 seconds were applied on the maternal abdomen and above the fetal head. Afterward, fetal heart rate was recorded. Stimulated NST results were compared with BPP results. Gathered data were analyzed by SPSS software version 18. P value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: Two study groups were similar in terms of demographic characteristics such as maternal age (p=0.425), gestational age (p=0.271), body mass index (p=0.205) educational level (p=0.736) and the non-stress test (p=0.053). No statistical significant difference was observed between them. 68 and 62 percent change of a non-reactive to reactive status was occurred in halogen light group and vibroacoustic group, respectively. Both groups had the same diagnostic values such as positive and negative predictive values, specificity, and sensitivity. There was no significant relation between stimulus NSTs and BPPs.
Conclusion: To improve the results of non-stress test, vibroacoustic and light stimulations can be used as an assistive method along with common NST. Since in most cases, despite the improved NST, a reliable biophysical profile score is obtained, non-reactive pattern followed by external stimulation indicates no fetal risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophysical profile
  • Fetal heart rate
  • Halogen light stimulation
  • Non-stress test
  • Vibro-acoustic stimulation