دوره و شماره: دوره 17، شماره 138، اسفند 1393، صفحه 1-21 (هفته چهارم اسفند ماه 1393) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی تأثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی

صفحه 1-9

پروانه موسوی؛ حمیده ظاهری؛ شهناز نجار؛ پوراندخت افشاری؛ فرخنده حیاتی


2. تاثیر اصلاح وضعیت شیردهی برپیشگیری از شقاق پستان

صفحه 10-17

مهین تفضلی؛ آمنه ابراهیمی؛ اشرف محمد زاده؛ حبیب الله اسماعیلی


گزارش مورد

3. گزارش چندین مورد سقط راجعه به علت کمبود مادرزادی فاکتور XIII

صفحه 18-21

حمید فرهنگی؛ علی قاسمی؛ زهرا بدیعی