بررسی تأثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز،ایران.

3 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی، شایع ترین نشانگان در زنان است. با توجه به ظهور دوره ای و عود کننده مجموعه ای از علائم فیزیکی و روانی سندرم پیش از قاعدگی و عوارضی که بر عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی و خانوادگی افراد می گذارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر گیاه ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش کار: این مطالعه تجربی دوسوکور درسال1393 بر روی 72 دانشجوی دختر مقیم در خوابگاه دانشگاه شهید چمران اهواز که مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 36 نفری آزمون و گواه قرار گرفتند. به گروه آزمون، قطره خوراکی ویتاگنوس به مقدار 40 قطره روزانه به مدت سه سیکل قاعدگی و به گروه گواه، دارونما داده شد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه و ابزار آن شامل پرسشنامه و برگه ثبت وقایع روزانه قاعدگی و درجه بندی علائم بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 12) و روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی مطلق و نسبی) و آزمون های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره گذاری مجموع علائم فیزیکی سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه طی سیکل دوم و سوم درمانی اختلاف معنی داری داشت (001/0>p). همچنین میانگین نمره گذاری مجموع علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه فقط طی سیکل دوم و سوم درمانی تفاوت معنی داری داشت (05/0>p). میانگین طول مدت سندرم پیش از قاعدگی بین دو گروه طی سیکل دوم و سوم درمانی اختلاف معنی داری داشت (01/0>p).
نتیجه گیری: مصرف گیاه ویتاگنوس بیش از یک سیکل قاعدگی، در کاهش علائم و طول مدت سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vitagnus on Premenstrual syndrome

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mousavi 1
  • Hamideh Zaheri 2
  • Shahnaz Najar 3
  • Pourandokht Afshari 3
  • Farkhondeh Hayati 4
1 Instructor of Midwifery, Reproductive Health Promotion Research Center, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 M.Sc. Student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 M.Sc. of Psychiatry Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Premenstrual syndrome is the most common symptoms in women. With regard to periodic and recurrent existence of physical and psychological symptoms of premenstrual syndrome and its effects on educational performance, social and family relationships, this study was performed with the aim to evaluate the effect of vitagnus on premenstrual syndrome.
Methods: This experimental double-blind study was performed on 72 female students with premenstrual syndrome (PMS) who were resident in dormitory of Ahvaz Shahid Chamran University in 2014. The subjects were randomly divided in two case and control groups with 36 in each group. Case group received vitagnus oral drop as 40 drops daily for three menstrual cycles and control group received placebo. Data was collected by interview and its tools included the questionnaire and menstruation daily calendar and symptoms scoring. Data was analyzed by SPSS software (version 12), Descriptive statistics (mean, standard deviation, relative and absolute frequency) and independent t and Chi-square test. PResults: mean scoring of total physical symptoms of premenstrual syndrome was significantly different between two groups only during second and third treatment cycles (P<0.001). Also, mean scoring of total psychological symptoms of premenstrual syndrome was significantly different between two groups only during second and third treatment cycles (P<0.05). Mean of premenstrual syndrome duration was significantly different between two groups during second and third treatment cycles (P<0.01).
Conclusion: Using of Vitagnus plant more than one menstrual cycle is effective on decreasing the symptoms and duration of premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant drug
  • Premenstrual Syndrome
  • Vitagnus
1.Fritz MA, Speroff L. Clinical Gynecologyic Endocrinology and Infertility, 8th ed: Wolters Kluwer;2011. Vol 1. p.568-578.
2. Rayan Kenneth J. Kistner’s Gynecology. Translated by:Ghazi Jahani B, ghotbi R. Seventh edition. Tehran:printed by Golshan. Golban Publications;2008.P65
3- Forrester-Knauss C, Zemp Stutz E, Weiss C, Tschudin S. The interrelation between premenstrual syndrome and major depression: results from a population-based sample. BMC Public Health 2011 Oct; 12(11):795
4. Farokh-Eslamlou H, Nabilou B, Oshnoee S, Akbari E. The prevalence of premenstrual syndrome and its associated factors among medical students of urima university of medical science. URMIA MED J 2013: 24(9):702-710.
5. Ghare Khani P, Sadatyan S A.Cardinal manifestations & management of disease. Noordanesh Publications;2011. P 66.
6- Direkvand Moghadam A,  Kaikhavani S,  Sayehmiri K. The Worldwide Prevalence of Premenstrual Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. The Iranian journal of obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013 sep;16(65): 8 - 17.
7- Qiao M, Zhang H, Liu H, Luo S, Wang T, Zhang J, et al. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a population-based sample in China. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 May;162(1):83-6.
8- Ramezani Tehrani F, Hashemi S, Robab Allameh M. Prevalence of premenstrual syndrome and some of its relative factors in reproductive age. Horizon Med Sci . 2012; 18 (3) :121-127
9- Salehi A, Momeni H, Seraji A. Comparison of the effects of Hypericum and Vitex agnus premenstrual syndrome compared with vitamin E: a randomized clinical trial. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2013;3(1): 395 – 405.
10.Berek Jonathan S. Berek & Novak’s Gynecology1. 15th . Wolters Kluwer. 2012.Vol 1.P:311-314.
11.https://www.acog.org/-/media/For Patients/faq057. pdf?dmc=1&ts=20150125T0115384 73
12. Jean-Jacques D, Dugald S, Daniel P, Gideon K, Edward M. Safety and efficacy of chastetree (vitex agnus-castus) during pregnancy and lactation. The Canadian Journal of Clinical Pharmacolog. 2008 winter;15(1):e74-9.
13. Jarry H, et al . evidence for estrogen receptor beta _ selective activity of vitex agnus _ castus and Isolated flavones ._ planta Med . 2003 Oct ; 69 (10) p :945 _ 7.
14.Sakhavat L, Zare Tzrjany F, Kholasezade P. The effect of herbal .Vitagnus on
women's Mastalgia. Southern Medical Journal.. 2008 March; 11(2): 147-52.
15. schellenberg R. “Treatment for premenstrual syndrome with agnus castus Fruit extract: prospective,. randomized , placebo controlled study .” BMJ 2001 ; 322: 134 _137.
16.Momoeda M, Sasaki H, Tagashira E, Ogishima M, Takano Y, Ochiai K.Efficacy and safety of Vitex agnus-castus extract for treatment of premenstrual syndrome in Japanese patients: a prospective, open-label study. Advances in Therapy. 2014 Mar;31(3):362-73.
17. Turner S . Mills S . “A double _ blind clinical trial on a herbal remedy for premenstrual syndrome : a case study .” complementary therapies in medicine 1993 . 1. P :73 _77
18. Zamani M , Neghab N, Torabian S. Therapeutic effect of Vitex agnus castus in patients with premenstrual syndrome. Acta Medica Iranica. 2012;50(2):101-6.
19. Salami MR, Safarnejad A,Hamidi H. The effect of salinity on morphologic characteristics cumin and valerian. Research and Development Journal. 2006; 72:77-83[Persian].
20. Mortola J . F . and et al . “Diagnosis of premenstrual syndrome by a simple prospective and Reliable Instrument : The calendar of premenstrual Experiences .” Obstet Gynecol : Augst 1990 . Vol 76 . .p: 302 _ 307
21. Schellenberg R, Zimmermann C, Drewe J, Hoexter G, Zahner C.Dose-dependent efficacy of the Vitex agnus castus extract Ze 440 in patients suffering from premenstrual syndrome. Phytomedicine. 2012 Nov 15;19(14):1325-31.
22. Linlin MA, Shouqing Lin, Rong Chen, Xiuli Wang.Treatment of moderate to severe premenstrual syndrome with Vitex agnus castus (BNO 1095) in Chinese women. Gynecological Endocrinology.2010Aug;26(8): 612-616.
23.Donald J. Brown, ND. Herbal Extract Alleviates PMS Symptoms.
https://www.thebetterhealthstore.com/News/PMS012501.html
24. .Atmaca M, kumru S, Tezcon E."Fluoxetine Versus vitex agnus castus extract in the treatment of premenstrual dysphoric disorder." Hum psychopharmacol. 2003 Apr;18(3):191 _5.
25. Berger D , et al . Eifficacy of vitex agnus castus L.extract Ze 440 in patients with pre - menstrual syndrome (PMS) .Arch Gynecol obstet 2000 . 264 ; p : 150 -153.