تاثیر اصلاح وضعیت شیردهی برپیشگیری از شقاق پستان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شقاق نوک پستان، یکی از مشکلات شایعی است که زنان شیرده در روزهای اول پس از زایمان آن را تجربه می کنند و یکی از عوامل عمده آن، وضعیت غیر صحیح قرارگیری و چسباندن نوزاد به پستان است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اصلاح وضعیت شیردهی بر پیشگیری از شقاق پستان در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1389 بر روی 70 زن نخست زای زایمان کرده در بیمارستان های ام البنین و 17 شهریور مشهد انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه تجربی طی 2 ساعت اول پس از زایمان در مورد وضعیت صحیح قرارگیری و چسباندن نوزاد به پستان به صورت فرد به فرد آموزش دیدند و جزوه آموزشی در این زمینه به آن ها داده شد و افراد گروه کنترل، مراقبت معمول بخش را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مصاحبه، معاینه و مشاهده، فهرست وارسی وضعیت شیردهی و مقیاس نوک پستان استور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 5/11)و آزمون های کای دو، فیشر، من ویتنی، تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس دوطرفه و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0معنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره شقاق در گروه تجربی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (001/0 >p) که با کنترل متغیرهای مداخله گر، در حضور نمره شیردهی میانگین نمره شقاق برای متغیر گروه معنی دار نبود (79/0=p).
نتیجه گیری: آموزش وضعیت صحیح قرارگیری و چسباندن نوزاد به پستان به صورت چهره به چهره، درد، حساسیت و شقاق نوک پستان را در 10 روز اول پس از زایمان کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of breastfeeding technique modification on prevention of nipple sore

نویسندگان [English]

 • Mahin Tafazoli 1
 • Ameneh Ebrahimi 2
 • Ashraf Mohammad Zadeh 3
 • Habibollah Esmaili 4
1 Instructor of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Neonatology, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Nipple sore is one of the common problem which breastfeeding women experience during the first days after delivery and its main cause is incorrect positioning and attachment of the baby to the breast. Therefore, this study was performed with the aim to evaluate the effect of breastfeeding technique modification on prevention of nipple sore.
Methods: This clinical trial was performed on 70 primiparous women who had delivered at Omolbanin and 17 Shahrivar hospitals of Mashhad in 2010. The subjects were randomly assigned to two experimental and control groups. The mothers in the experimental group were trained for correct position of breastfeeding and baby attachment to the beast during the first 2 hours after delivery, and training booklet was given to them, the women in control group received ward's routine care. Data collection tools included the form of interview, examination and observation, the list of checking the breastfeeding position and Storr nipple pain scale. Data was analyzed by SPSS software (version 11.5) and Chi-square, Fisher, Mann-Whitney, independent-t, paired t, ANOVA, and logistic regression. PResults: Mean score of was significantly lower in experimental group than control group (P<0.001) that by controlling the interventional variables, there was not a significant relationship between nipple sore and score of breastfeeding.
Conclusion: Face to face training of correct position of breastfeeding and baby attachment to the beast during the first 2 hours after delivery decreases the pain, sensitivity, and nipple sore.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correct position of breastfeeding
 • Nipple sore
 • Prevention
 1. Duffy EP, Percival p, Kershaw E. Positive effects of an antenatal group teaching session on postnatal nipple pain, nipple trauma and breastfeeding rates. Midwifery 1997; 13(4):189-96.
 2. Woods A, Dykes F, Bramwell R. An intervention study using a breastfeeding positioning and attachment tool. Clinical Effectiveness in Nursing 2002; 6(3-4):134-42.
 3. Neifert R. Breast milk Transfer: positioning, Latch- on and screening for problems in milk transfer.Clin Obstetric Gynecology 2004; 47(3):656-75.
 4. Mass S. Breast pain:Engorgement, Nipple Pain and Mastitis. Clin Obstetric Gynecology  2004; 47(3):676-82. 
 5. Brunner & Suddarth’s. Reproductive and Breast disorders-Medical Surgical Nursing Brunner Svdars (c10) 2010  [E. Seyed Rasouli ,trans]. Tehran:Boshra; 2010.P.135.
 6. Wheeler L. Nurse-Midwifery hand book: A practical guide to prenatal and postpartum care. 2nd ed. Philadelphia:Lippincott Williams&Wilkins; 2002. P. 287-88.
 7. Noelie AL. Does application of tea bags to sore nipples while breastfeeding provide effective relief?. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1997; 26(1):53-8.
 8. Zimer MM, Paone JP, Schupay J, Cole E. Methods to prevent and manage nipple pain in breastfeeding women. West J Nurses Res 1990; 12(6):732-44.
 9. Amir LH, Donath SM, Garland SM, Tabrizi SN, Bennett CM, Cullinane M, et al. 51 Does Candida and/or Staphylococcus play a role in nipple and breast pain in lactation? A cohort study in Melbourne, Australia. BMJ Open 2013; 3:e002351.
 10. Madoka Inoue RN, Colin W, Yoko Katsuki MA, Mikio O. Japanese mothers’ breastfeeding knowledge and attitudes assessed by the Iowa Infant Feeding Attitudes Scale. Asia Pac J Clin Nutr 2013; 22 (2):261-5.
 11. Jeanne P, Spencer, MD. Management of Mastitis in Breastfeeding Women. American Family Physician 2008; 78(6):727-32.
 12. Long S. Breastfeeding special care babies.2nd ed. Edinburgh:Bailliere tindall; 2002. p. 200.
 13. Lawrence RA, Lawrenec RM. Breastfeeding:A guide for the medical profession.7th ed. Bostn:Baxter SH; 1999. P. 233-6.
 14. Reeder SJ, Martin LL, Koniak Griffin D. Maternity nursing:family, new born, and woman’s health care.18th ed. Philadelphia:Lippincott Raven; 1997. P: 779-81.
 15. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, editors. Obstetrics normal and problem pregnancies.4th ed. New York:Livingstone; 2002.
 16. Littleton LY, Engebretson JC. Maternal, Neonatal, and Women’s health nursing. Australlia:Delmar; 2002. P. 986-87.
 17. Holden C, Macdonald A. Nutrition and child health. London: Tindall B; 2000. P. 23-4.
 18. Fraser DM, Cooper MA, editors. Myles textbook for midwives. 14th ed. Edinburgh: churchill Livingstone; 2003. P. 755-62.
 19. Page LA, editor. The new midwifery:Science and sensivity in practice. Edinburgh: livingstone C; 2000. P. 376-80.
 20. Pillitteri A. Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & childrearing family.4th ed. Philadelphia:Wolters kluwer; 2003. P.683-5.
 21. Enkin MW, Kerise MJ, Renfrew MJ, Neilson JP. A guide to effective care in pregnancy and childbirth.2nded. Oxford: Oxford university press; 1996. P.124.
 22. Amir LH, Dennerstein L, Garland SM, Fisher SJ. Psychological aspects of nipple pain in lactating women. J Psychosom Obstet Gynaecol 1996; 17(1):53-8.
 23. Alghasemi H, Aslanabadi S, Afjhay  SA, Tonekaboni S H, Khatami GH, Rabani A, et al. CMMD, pediatric emergencies. 2nd ed.Tehran: Noor danesh; 2012.P.339
 24. Satar Panahi F, Hakak F. Guide child health. Tehran: Designers’ phenomenon; 2000. P. 32-36.(Persian)
 25. Olds SB, London ML, Wieland Ladewing PA, Davidson R. Maternal-newborn nursing & women’s health care.7th ed. Pearson pretice hall Mexico; 2004. P. 1065-68.
 26. Henderson  A, Dip T, Stamp G, Pincomb J. Postpartum positioning and attachment education for increasing breastfeeding:A randomized trial. Birth 2001; 28(4):236-42.
 27. Centuori S, Burmaz T, Ronfani L, Fragiacomo M, Quintero S, Pavan C et al. Nipple care,sorenipples,and breastfeeding:Randomized trial. J Hum Lac  1999; 15(2):125-30.
 28. Ingram J, Johnson D, Greenwood R. Breastfeeding in bristol:Teaching good positioning and support from fathers and families. Midwifery 2002; 18(2):87-101.
 29. Vijayalakshmi S, Raman AV. Breastfeeding technique in prevention of nipple sore. Nurs J India 2002; 93(8):173-74.
 30. Hildebrandt E, Spangeler A. The effect of modified lanolin on nipple pain/damage during the first ten days of breastfeeding. International journal of childbirth education 1993; 8(3):15.
 31. Ransom SB, Evans MI, Dombrowski MP, Ginsburg KA. Contemporary therapy in obstetrics and gynecology. Philadelphia:Saunders; 2002. P. 342.
 32. Yonemoto N, Dowswell T, Nagai S, Mori R. Schedules for home visits in the early postpartum period. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7:CD009326.