کلیدواژه‌ها = لاپاراسکوپی
سندرم درد شانه پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان: مکانیسم و روش‌های پیشگیری: مقاله مروری

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 102-113

10.22038/ijogi.2023.21814

دکتر جمشید اردونی اول؛ دکتر محمدرضا مشاری؛ دکتر مستانه داهی؛ دکتر سید محمد نصیرالدین طباطبایی؛ دکتر علیرضا راحت دهمرده؛ دکتر نیوشا معصوم‌زاده؛ دکتر محمد قره‌بگلو


مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 19-25

10.22038/ijogi.2020.15993

دکتر زهرا طاولی؛ دکتر زهرا عسگری؛ دکتر فاطمه افشاری؛ دکتر فاطمه طباطبایی؛ دکتر علی منتظری


بررسی مقایسه‌ای بی‌حسی اسپاینال با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2017.9502

ناهید زیرک؛ مجید رضوی؛ لیلی حفیظی؛ فریده گلحسنی کشتان؛ نسرین آهنگریان؛ نیره خادم غائبی


مقایسه دو روش جراحی لاپاراسکوپی و لاپاراتومی در درمان توده های خوش خیم تخمدان

دوره 17، شماره 100، خرداد 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.2868

صنم مرادان؛ محمد فروزش فرد؛ راهب قربانی؛ فرشته فهیم دژبان