مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 استاد سلامت همگانی و اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: درمان جراحی برداشتن لاپاراسکوپیک کیست آندومتریوز تخمدان (آندومتریوما) ممکن است با کاهش رزرو تخمدان و میزان باروری همراه باشد. اگرچه سیستکتومی یک‌طرفه با درناژ طرف مقابل می­تواند این نتیجه منفی را کاهش دهد؛ اما ممکن است با افزایش عود بیماری همراه باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان عود بیماری در این دو روش لاپاراسکوپی انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه گذشته‌نگر بر روی نمونه‌ای از بیماران با سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه با درناژ طرف مقابل که بین سال‌های 95-1392 در بیمارستان جامع بانوان آرش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت جراحی لاپاراسکوپی قرار گرفته بودند، انجام شد. دو گروه در عود پس از جراحی مقایسه شدند. فراوانی نسبی عود در دو گروه با استفاده از آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک چندگانه (به منظور کنترل اثر مخدوش کنندگی) مقایسه شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در تمام تحلیل‌ها، 75 بیمار در دسترس بودند. عود سونوگرافیک بیماری بعد از یک سال در 31 نفر (4/41%) از کل بیماران مشاهده شد که 17 نفر (34%) در گروه A و 14 نفر (56%) در گروه B دچار عود شده بودند. بر اساس نتایج آزمون کای دو، میزان عود بیماری بعد از عمل در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (58/0=p)، هرچند میزان عود در گروه B بالاتر بود. پس از کنترل اثر مخدوش کنندگی سن و درمان دارویی اضافی، نسبت شانس عود بیماری در گروه B نسبت به گروه A 82/2 برابر بیشتر شد (01/8-99/0:CI 95%) که البته از نظر آماری معنادار نبود (051/0=p).
نتیجه‌گیری: میزان عود در سیستکتومی دوطرفه در مقایسه با سیستکتومی یک‌طرفه با درناژ طرف مقابل کمتر بود، اگرچه این تفاوت معنی‌دار نبود. مطالعات با اندازه نمونه بزرگ‌تر پیشنهاد می‌شود تا این نتایج را تأیید کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recurrence rate of endometrioma after laparoscopic bilateral cystectomy and unilateral cystectomy and drainage in opposite side

نویسندگان [English]

 • Zahra Tavoli 1
 • Zahra Asgari 2
 • Fatemeh Afshari 3
 • Fatemeh Tabatabaei 4
 • Ali Montazeri 5
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 General physician, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Professor, Department of Population Health and Epidemiology, Health Metrics Research Centre, Iranian Institute for Health Sciences Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Laparoscopic cystectomy of ovarian endometriosis (endometrioma) can be associated with reduction in fertility and ovarian reserve. However, unilateral cyctectomy with drainage of opposite side could lessen these negative outcomes, but it might be associated with increased recurrence rate. Therefore, this study was performed with aim to compare disease recurrence rate between these two methods of laparoscopy.
Methods: This retrospective study was conducted on patients with bilateral cystectomy and unilateral cystectomy with drainage of opposite side in Arash Women’s Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2013-2015. Two groups were compared in recurrence rate following surgery. Relative frequency of recurrence in two groups was compared by Chi-square and multiple logistic regression (to control the effect of confounding factors).
Results: In all analysis, 75 patients were available. Sonographic recurrence of the disease after 1 year was observed in 31 (41.4%) of all patients that 17 (34%) patients were in group A and 14 (56%) in group B. According to the results of Chi-square test, postoperative recurrence of the disease was not significantly different between the two groups (p=0.58), although recurrence rate in group B was higher. However, after controlling the confounding effect of age and additional drug therapy, the odds ratio for recurrence in group B compared to group A was 2.82 higher (95% CI:0.99-8.01) that was not statistically significant (p=0.051)
Conclusion: Recurrence rate was lower in bilateral cystectomy compared to unilateral cystectomy with drainage of opposite side, although the difference was not significant. Studies with higher sample size are suggested to confirm the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laparoscopy
 • Endometriosis
 • Ovarian cyst
 • Drainage
 • Recurrence
 1. Working group of ESGE, ESHRE, and WES, Saridogan E, Becker CM, Feki A, Grimbizis GF, Hummelshoj L, et al. Recommendations for the Surgical Treatment of Endometriosis. Part 1: Ovarian Endometrioma. Gynecol Surg 2017; 14(1):27.
 2. Meuleman C, Vandenabeele B, Fieuws S, Spiessens C, Timmerman D, D'Hooghe T. High prevalence of endometriosis in infertile women with normal ovulation and normospermic partners. Fertil Steril 2009; 92(1):68-74.
 3. Nnoaham KE, Hummelshoj L, Webster P, d'Hooghe T, de Cicco Nardone F, de Cicco Nardone C, et al. Impact of endometriosis on quality of life and work productivity: a multicenter study across ten countries. Fertil Steril 2011; 96(2):366-373.
 4. Youseflu S, Jahanian Sadatmahalleh Sh, Mottaghi A, Kazemnejad A. Evaluation of the role of dietary flavonoid intake in the risk of endometriosis among Iranian women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(3):68-75.
 5. Wright J, Banerjee S. Laparoscopic treatment of endometriosis by electrosurgery. Modern Management of Endometriosis 2005:231-243.
 6. Hudelist G, English J, Thomas AE, Tinelli A, Singer CF, Keckstein J. Diagnostic accuracy of transvaginal ultrasound for non‐invasive diagnosis of bowel endometriosis: systematic review and meta‐analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 37(3):257-63.
 7. Busacca M, Vignali M. Ovarian endometriosis: from pathogenesis to surgical treatment. Curr Opin Obstet Gynecol 2003; 15(4):321-6.
 8. Van Holsbeke C, Van Calster B, Guerriero S, Savelli L, Paladini D, Lissoni AA, et al. Endometriomas: their ultrasound characteristics. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 35(6):730-40.
 9. May KE, Villar J, Kirtley S, Kennedy SH, Becker CM. Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers. Hum Reprod Update 2011; 17(5):637-53.
 10. May KE, Conduit-Hulbert SA, Villar J, Kirtley S, Kennedy SH, Becker CM. Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review. Hum Reprod Update 2010; 16(6):651-74.
 11. Nisenblat V, Bossuyt PM, Shaikh R, Farquhar C, Jordan V, Scheffers CS, et al. Blood biomarkers for the non‐invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2016; (5):CD012179.
 12. Somigliana E, Berlanda N, Benaglia L, Viganò P, Vercellini P, Fedele L. Surgical excision of endometriomas and ovarian reserve: a systematic review on serum antimüllerian hormone level modifications. Fertil Steril 2012; 98(6):1531-8.
 13. Var T, Batioglu S, Tonguc E, Kahyaoglu I. The effect of laparoscopic ovarian cystectomy versus coagulation in bilateral endometriomas on ovarian reserve as determined by antral follicle count and ovarian volume: a prospective randomized study. Fertil Steril 2011; 95(7):2247-50.
 14. Dan H, Limin F. Laparoscopic ovarian cystectomy versus fenestration/coagulation or laser vaporization for the treatment of endometriomas: a meta-analysis of randomized controlled trials. Gynecol Obstet Invest 2013; 76(2):75-82.
 15. Vercellini P, Chapron C, De Giorgi O, Consonni D, Frontino G, Crosignani PG. Coagulation or excision of ovarian endometriomas? Am J Obstet Gynecol 2003; 188(3):606-10.
 16. Hart RJ, Hickey M, Maouris P, Buckett W. Excisional surgery versus ablative surgery for ovarian endometriomata. Cochrane Database Syst Rev 2008; (2):CD004992.
 17. Ozaki R, Kumakiri J, Tinelli A, Grimbizis GF, Kitade M, Takeda S. Evaluation of factors predicting diminished ovarian reserve before and after laparoscopic cystectomy for ovarian endometriomas: a prospective cohort study. J Ovarian Res 2016; 9(1):37.
 18. Busacca M, Riparini J, Somigliana E, Oggioni G, Izzo S, Vignali M, et al. Postsurgical ovarian failure after laparoscopic excision of bilateral endometriomas. Am J Obstet Gynecol 2006; 195(2):421-5.
 19. Selçuk I, Bozdağ G. Recurrence of endometriosis; risk factors, mechanisms and biomarkers; review of the literature. J Turk Ger Gynecol Assoc 2013; 14(2):98-103.
 20. Alborzi S, Momtahan M, Parsanezhad ME, Dehbashi S, Zolghadri J, Alborzi S. A prospective, randomized study comparing laparoscopic ovarian cystectomy versus fenestration and coagulation in patients with endometriomas. Fertil Steril 2004; 82(6):1633-7.
 21. Carmona F, Martínez-Zamora MA, Rabanal A, Martínez-Román S, Balasch J. Ovarian cystectomy versus laser vaporization in the treatment of ovarian endometriomas: a randomized clinical trial with a five-year follow-up. Fertil Steril 2011; 96(1):251-4.
 22. Tobiume T, Kotani Y, Takaya H, Nakai H, Tsuji I, Suzuki A, et al. Determinant factors of postoperative recurrence of endometriosis: difference between endometrioma and pain. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016; 205:54-9.
 23. Ouchi N, Akira S, Mine K, Ichikawa M, Takeshita T. Recurrence of ovarian endometrioma after laparoscopic excision: risk factors and prevention. J Obstet Gynaecol Res 2014; 40(1):230-6.
 24. Seracchioli R, Mabrouk M, Frascà C, Manuzzi L, Montanari G, Keramyda A, et al. Long-term cyclic and continuous oral contraceptive therapy and endometrioma recurrence: a randomized controlled trial. Fertil Steril 2010; 93(1):52-6.
 25. Vercellini P, Somigliana E, Daguati R, Vigano P, Meroni F, Crosignani PG. Postoperative oral contraceptive exposure and risk of endometrioma recurrence. Am J Obstet Gynecol 2008; 198(5):504.e1-5.
 26. Seo JW, Lee DY, Yoon BK, Choi D. The efficacy of postoperative cyclic oral contraceptives after gonadotropin-releasing hormone agonist therapy to prevent endometrioma recurrence in adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017; 30(2):223-227.
 27. Seo JW, Lee DY, Yoon BK, Choi D. The age-related recurrence of endometrioma after conservative surgery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2017; 208:81-85.