بررسی مقایسه‌ای بی‌حسی اسپاینال با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: روش ارجح در بیهوشی بیماران کاندید جراحی‌های لاپاراسکوپی تشخیصی زنان، بیهوشی عمومی عنوان شده است، ولی در مواردی که برای بیهوشی عمومی منعی وجود دارد، از بی‌حسی نخاعی استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه بی‌حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی و آینده‌‌نگر در سال 92-1391 بر روی 30 بیمار کاندید لاپاراسکوپی تشخیصی انتخابی زنان انجام شد. بیماران در دو گروه 15 نفره بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست و مشاهده بود. میزان SPO2، MAP، RP،HR ، ETCO2 قبل و حین عمل جراحی و تهوع، درد شانه، استفراغ در ریکاوری، 2، 8 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 15) و آزمون‌های تی تست و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در مقایسه دو گروه، تغییرات SpO2 و HR در زمان‌های مورد مطالعه بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (به‌ترتیب 141/0=p، 531/0=p) و تنها EtCO2 بعد از پر کردن هوا (015/0=p)، EtCO2 و RR طی پر کردن هوا (به‌ترتیب 004/0=p، 013/0=p) بین دو گروه تفاوت آماری داشتند. میزان بروز درد شانه در ساعت‌های 2، 8 و 24 بعد از عمل بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری داشت (به‌ترتیب 009/0=p، 035/0=p، 011/0=p). به‌طوری‌که در گروه بی‌حسی نخاعی بیشتر بود. میزان تهوع در گروه اسپاینال در ریکاوری بیشتر بود (024/0=p).
نتیجه‌گیری: استفاده از بی‌حسی نخاعی برای اعمال جراحی لاپاراسکوپیک تشخیصی در زنان روش بی‌خطر و قابل استفاده است و مانند هر روش بیهوشی دیگر مزایا و معایب خود را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Spinal Anesthesia and General Anesthesia in Gynecologic Diagnostic Laparoscopy

نویسندگان [English]

 • Nahid Zirak 1
 • Majid Razavi 2
 • Leli Hafizi 3
 • Farideh Golhasani Keshtan 4
 • Nasrin Ahangarian 5
 • Nayereh Khadem Ghaebi 6
1 Associate professor, Department of Anesthesia, Lung Disease Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Anesthesia, Lung Disease Research Center, Faculty of Medicine Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
4 M.Sc. of Physiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
6 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medicine Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The preferred method in anesthesia of the patients who are candidate for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries is general anesthesia (GA) usually, but in patients with any contraindication for GA, Spinal Anesthesia (SA) is used. This study was performed with aim to compare GA with SA technique for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries.
Methods:  This clinical randomized and prospective study was performed on 30 patients who were candidate for gynecology diagnostic laparoscopic surgeries in 2012-2013. The subjects were divided in two groups of GA & SA (n=15 in each group). Data collection tools were checklist and observation. SPO2، MAP، RR، HR، ETCO2 were recorded preoperative and intraoperative. Nausea, vomiting and shoulder pain were evaluated in recovery, 2, 8 and 24 hours after surgery. Data were analyzed by SPSS software (version 15), and using T-test and Chi-square. P <0.05 was considered significant.
Results: The changes of SPO2 and HR at the studied times were not significantly difference between two groups (p=0.141, p=0.531, respectively), and only EtCO2 after Inflation (p=0.015) and RR and EtCO2 during inflation (p=0.004, p=0.013, respectively) were significantly different between two groups. MAP in all the state in the SA group was lower except before inflation. The incidence of shoulder pain at 2,8 and 24 hours after surgery had significant difference between two groups (p=0.009, p=0.035 and p=0.011, respectively); so that it was higher in the SA group. Nausea in the recovery had higher incidence in SA group (p=0.024).
Conclusion: The use of SA for diagnostic laparoscopic surgeries in women is safe and reliable and like as any other anesthesia method has benefits and disadvantages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analgesia
 • General anesthesia
 • Laparoscopy
 1. Gonano C, Leitgeb U, Sitzwohl C, Ihra G, Weinstabl C, Kettner SC. Spinal versus general anesthesia for orthopedic surgery: anesthesia drug and supply costs. Anesth Analg 2006; 102(2):524-9.
 2. Zirak N, Hafizi L, Eftekharzadeh S, Ghomian N, Moradifar M, Golmakani E. Evaluating the effect of regular-dose of bupivacain against its low-dose plus fentanyl in spinal anesthesia of elective cesarean section on term neonatal apgar score and time of sensory-block regression. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2012; 15(20):12-8. (Persian).
 3. Zirak N, Soltani G, Hafizi L, Mashayekhi Z, Kashani I. Shoulder pain after caesarean section: comparison between general and spinal anaesthesia. J Obstet Gynaecol 2012; 32(4):347-9.
 4. Zirak N, Soltani G, Pakravan S, Taherzadeh M, Ashayekhi Z. Evaluation of the prevalence of shoulder pain after cesarean with general anesthesia. Iran J Obstet Gyneocol Infertil 2011; 14(3):8-12. (Persian).
 5. Wang XX, Zhou Q, Pan DB, Deng HW, Zhou AG, Guo HJ, et al. Comparison of postoperative events between spinal anesthesia and general anesthesia in laparoscopic cholecystectomy: a systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BioMed Res Int 2016; 2016:9480539.
 6. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Optimal evaluation of the infertile female. Fertil Steril 2006; 86(5):S264-7.
 7. Bajwa SJ, Kulshrestha A. Anaesthesia for laparoscopic surgery: general vs regional anaesthesia. J Minim Access Surg 2016; 12(1):4-9.
 8. Kruschinski D, Homburg S. Lift-(gasless) laparoscopic surgery under regional anesthesia. Surg Technol Int 2005; 14:193-6.
 9. Liu X, Wei C, Wang Z, Wang H. Different anesthesia methods for laparoscopic cholecystectomy. Anaesthesist 2011; 60(8):723-8.
 10. Pusapati RN, Sivashanmugam T, Ravishankar M. Respiratory changes during spinal anaesthesia for gynaecological laparoscopic surgery. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2010; 26(4):475-9.
 11. Mane RS, Patil MC, Kedareshvara KS, Sanikop CS. Combined spinal epidural anesthesia for laparoscopic appendectomy in adults: a case series. Saudi J Anaesth 2012; 6(1):27-30.