کلیدواژه‌ها = متوتروکسات
گزارش یک مورد بارداری محل انسزیون درمان شده با متوتروکسات

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-118

10.22038/ijogi.2018.10588

سمیه معین درباری؛ آزاده شوروی؛ آسیه ملکی


نتایج و عوامل مرتبط با درمان بارداری نابجای لوله‌ای با متوتروکسات

دوره 18، شماره 180، بهمن 1394، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2016.6580

انیس الدوله نانکلی؛ فرحناز کشاورزی؛ مریم عمیقی؛ منصور رضایی؛ احمد جاهداری


گزارش یک حاملگی سرویکال و درمان موفقیت آمیز آن با متوتروکسات و کورتاژ

دوره 18، شماره 150، خرداد 1394، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2015.4575

ملیحه عافیت؛ سمیه معین درباری؛ بهناز انصاری؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ سیده حورا واحدالعین


مقایسة متوتروکسات- اسید فولینیک و آکتینومایسین D ضربانی در درمان نئوپلازی تروفوبلاستیک بارداری مرحله I و کم خطر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2014.2618

مهری جعفری؛ راضیه وجدانی؛ منیژه سیاح ملی؛ الهه اولاد صاحب مدارک؛ پروین مصطفی قره‌باغی؛ سیمین آتش خوئی؛ مرتضی قوجازاده؛ علی اصغرزاده