گزارش یک حاملگی سرویکال و درمان موفقیت آمیز آن با متوتروکسات و کورتاژ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی سرویکال، نوع نادری از بارداری های خارج رحمی با جایگزینی محصولات حاملگی در کانال اندوسرویکال می باشد که حدود 1% از این نوع بارداری ها را به خود اختصاص می دهد. علت این نوع از حاملگی ناشناخته بوده و آسیب های موضعی مربوط به جراحی قبلی بر روی رحم و سرویکس به دنبال کورتاژ و یا سزارین قبلی می تواند در ایجاد این عارضه دخیل باشد. همچنین بارداری سرویکال با شیوع بیشتر در بارداری های خارج رحمی حاصل IVF مشاهده می شود. مطالعه حاضر گزارش یک مورد حاملگی سرویکال و اقدامات درمانی آن می باشد.
معرفی بیمار: بیمار معرفی شده خانمی 19 ساله، بارداری دوم و با سابقه سقط و کورتاژ حدود یک سال قبل بود. برای بیمار به دلیل عدم وقوع قاعدگی از حدود 5/1 ماه قبل و لکه بینی از حدود 2 هفته قبل، به منظور تشخیص وضعیت حاملگی سونوگرافی ترانس واژینال انجام شده بود که در سونوگرافی انجام شده ساک حاملگی منظم با واکنش دسیدوایی در کانال اندوسرویکال گزارش شد. بیمار با توجه به علائم پایدار تحت درمان طبی با متوتروکسات سیستمیک و داخل ساک قرار گرفت که به دلیل خونریزی و دفع نسج تحت کورتاژ قرار گرفت.
نتیجه گیری: تشخیص و درمان زودهنگام بارداری سرویکال با توجه به جلوگیری از خونریزی های واژینال که منجر به هیسترکتومی و حتی ممکن است تهدید کننده حیات مادر باشد، حائز اهمیت است. در بیمار معرفی شده، به دلیل تشخیص زودهنگام به صورت موفقیت آمیز باروری مادر بدون موربیدیته خاصی حفظ شد. بی تردید در صورت استفاده از تکنیک هایی همچون آمبولیزاسیون شریان رحمی همراه با متوتروکسات احتمال بروز خونریزی واژینال و نیاز به کورتاژ سرویکال کاهش می یافت تا عامل خطری برای بروز مجدد حاملگی سرویکال به وجود نیاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case Report: A cervical pregnancy successfully treated with methotrexate and curettage

نویسندگان [English]

 • Somayeh Moeen Darbari 2
 • Behnaz Ansari 2
 • Marzieh Lotfalizadeh 3
 • Seyedeh Houra Vahedalain 1
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, school of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cervical pregnancy is a rare type of ectopic pregnancy with replacement of pregnancy products in endocervical canal that allocates 1% of this type of pregnancies. The cause of this type of pregnancy is unknown and the local injury on the cervix and uterus due to previous surgery, such as curettage and cesarean is a probable cause of cervical pregnancy. Also, cervical pregnancy with higher prevalence is observed in ectopic pregnancy by IVF. This study is a case report of cervical pregnancy and its treatment.
Case report: The introduced case was a 19 year old woman, gravid 2, with history of curettage due to abortion about one year ago. The patient underwent transvaginal sonography because of 1.5 months menstrual retardation and spotting from 2 weeks earlier to diagnose the pregnancy status. The sonography reported a regular gestation sac with decidual reaction in the endocervical canal. Regarding the stable vital sign, the patient underwent treatment with systemic and local methotrexate. Then due to bleeding and tissue excretion, she underwent curettage.
Result: Early diagnosis and treatment of cervical pregnancy is important to avoid profusing hemorrhage that results in hysterectomy that is mother's life-threatening. In this introduced case, due to early diagnosis the fertility of patient was reserved successfully without morbidity. Undoubtedly, in the case of using techniques such as uterine arterial embolization with methotrexate, the incidence of vaginal bleeding and the need to curettage would be reduced and it would prevent creating risk factors for recurrent cervical pregnancy. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical pregnancy
 • ectopic pregnancy
 • Methotrexate
 1. Yankowitz J, Leake J, Huggins G, Gazaway P, Gates E. Cervical ectopic pregnancy: review of the literature and report of a case treated by single-dose methotrexate therapy. Obstet Gynecol Surv 1990; 45(7):405-14.
 2. Bouyer J1, Coste J, Fernandez H, Pouly JL, Job-Spira N. Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population-based study of 1800 cases. Hum Reprod 2002; 17(12):3224-30.
 3. Celik C, Bala A, Acar A, Gezginç K, Akyürek C. Methotrexate for cervical pregnancy. A case report. J Reprod Med 2003; 48(2): 130-2.
 4. Vela G, Tulandi T. Cervical pregnancy: the importance of early diagnosis and treatment. J Minim Invasive Gynecol 2007; 14(4):481-4.
 5. Jurkovic D, Hacket E, Campbell S. Diagnosis and treatment of early cervical pregnancy: a review and a report of two cases treated conservatively. Ultrasound Obstet Gynecol 1996; 8(6):373-80.
 6. Jung SE, Byun JY, Lee JM, Choi BG, Hahn ST. Characteristic MR findings of cervical pregnancy. J Magn Reson Imaging 2001; 13(6):918-22.
 7. Polak G, Stachowicz N, Morawska D, Kotarski J. Treatment of cervical pregnancy with systemic methotrexate and KCI solution injection into the gestational sac - Case report and review of literature. Ginekol Pol 2011; 82(5):386-9.
 8. Frates MC, Benson CB, Doubilet PM, Di Salvo DN, Brown DL, Laing FC, et al. Cervical ectopic pregnancy: results of conservative treatment. Radiology 1994; 191(3):773-5.
 9. Fylstra DL. Cervical pregnancy: 13 cases treated with suction curettage and balloon tamponade. Am J Obstet Gynecol 2014; 210(6):581.e1-5.
 10. Farabow WS, Fulton JW, Fletcher V Jr, Velat CA, White JT. Cervical pregnancy treated with methotrexate. N C Med J. 1983; 44(3):91-3.
 11.  Petousis S,  Margioula-Siarkou C, Kalogiannidis I, Karavas G, Palapelas V, Prapas N, et al. Conservative management of cervical pregnancy with intramuscular administration of methotrexate and KCl injection: Case report and review of the literature World J Clin Cases. 2015; 3(1):81-4.
 12. Spitzer D, Steiner H, Graf A, Zajc M, Staudach A. Conservative treatment of cervical pregnancy by curettage and local prostaglandin injection. Hum Reprod. 1997; 12(4):860-6. 
 13. Weibel HS, Alserri A, Reinhold C, Tulandi T. Multidose methotrexate treatment of cervical pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2012; 34(4):359-62.
 14. Verma U, English D, Brookfield K. Conservative management of nontubal ectopic pregnancies. Fertil Steril 2011; 96(6):1391-1395.e1.
 15. Hung TH, Jeng CJ, Yang YC, Wang KG, Lan CC. Treatment of cervical pregnancy with methotrexate. Int J Gynaecol Obstet 1996; 53(3):243-7.
 16. Monteagudo A, Tarricone NJ, Timor-Tritsch IE, Lerner JP. Successful transvaginal ultrasound-guided puncture and injection of a cervical pregnancy in a patient with simultaneous intrauterine pregnancy and a history of a previous cervical pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1996; 8(6):381-6.
 17. Mesogitis S, Pilalis A, Daskalakis G, Papantoniou N, Antsaklis A. Management of early viable cervical pregnancy. BJOG 2005; 112(4):409-11.
 18. Sijanovic S, Vidosavljevic D, Topolovec Z, Milostić-Srb A, Mrčela M. Management of cervical ectopic pregnancy after unsuccessful methotrexate treatment. Iran J Reprod Med 2014; 12(4): 285–8.
 19. Zakaria MA, Abdullah ME, Shavell VI, Berman JM, Diamond MP, Kmak DC. Conservative management of cervical ectopic pregnancy: utility of uterine artery embolization. Fertil Steril 2011; 95(3):872-6.